HUKUK DAVASI TEMYİZ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA FORMU
Aşağıdaki Form Alanlarını Doldurunuz... (* işareti bulunan alanlar zorunludur)

 

Temyiz Edenin Adı Soyadı, Adresi:

*

Temyiz Edenin Dosyadaki Sıfatı:

Varsa Vekilinin Adı Soyadı, Adresi:
Karşı Tarafın Adı Soyadı:
Karşı Tarafın Dosyadaki Sıfatı:
Varsa Vekilinin Adı Soyadı, Adresi:

Mahkemenin Adı:

*

Dosya Esas Numarası:

*

Dosya Karar Numarası:

*

Dava Tarihi:

Karar Tarihi:

*

Kararın Tebliğ Tarihi:

Temyiz Tarihi:

*

Dava Konusu:

Dava Değeri:
Dava Hakkında Verilen Karar:

Duruşma İstemli mi?

*

 

 

Aşağıdaki Genel Temyiz Nedenlerinden Uygun Olanları Seçiniz... (Hiçbir seçim yapmadığınızda boş temyiz şablonu açılmaktadır.)

 

1- Mahkemenin Yargı Hakkı Yoktur.

31- İlk İtirazlar Hakkında Karar Verilmemiştir.

2- Yargı Yolu Caiz Değildir.

32- Ön İnceleme Tamamlanmadan Tahkikata Geçilmiştir.

3- Dava Konusuna ve Değerine Göre Mahkeme Görevli Değildir.

33- Islah veya Muvafakat Olmadan İddia / Savunma Genişletilmiştir.

4- Kesin Yetki Kurallarına Göre Mahkeme Yetkili Değildir.

34- Ceza Davası Sonucu Beklenmeden Karar Verilmiştir.

5- Davacının / Davalının Taraf Ehliyeti Yoktur.

35- Senetle İspatı Gereken Bir Hususta Tanık Dinlenmiştir.

6- Davacının / Davalının Dava Ehliyeti Yoktur.

36- Resmi Tatil Günlerinde Duruşma Yapılmıştır.

7- Vekil/Mümessil Olmayan Kişiler Huzuruyla Hüküm Verilmiştir.

37- Keşif Tarafların Yokluğunda Yapılmıştır.

8- Vekilin Davaya Vekalet Ehliyeti veya Vekaletnamesi Yoktur.

38- Davalının Yokluğundaki Duruşmada Tanık Dinlenmiştir.

9- Davacı Yatırması Gereken Gider Avansını Yatırmamıştır.

39- Tanıkların Tamamı Dinlenmeden Tekrarla Yetinilmiştir.

10- Teminat Gösterilmesine Dair Karar Yerine Getirilmemiştir.

40- Konusuz Kalan Davada Esasa Dair Karar Verilmiştir.

11- Davacının Dava Açmasında Hukuki Yararı Yoktur.

41- Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmiştir.

12- Aynı Konuda Görülmekte Olan Derdest Dava Vardır.

42- İstinabe Olunan Mahkeme Taraflara Tebligat Çıkarmamıştır.

13- Aynı Konuda Daha Önce Verilen Kesin Hüküm Vardır.

43- Taraflar İstediği Halde Keşif Yapılmadan Karar Verilmiştir.

14- Davaya Bakması Yasak Olan Hakim Karar Vermiştir.

44- Yetersiz Keşfe ve Bilirkişi Raporuna Dayanılmıştır.

15- Hakim Taraflarca Talep Edilmeyen Konuda Karar Vermiştir.

45- Mazeretli Gelmeyen Tarafa Yeni Duruşma Günü Bildirilmemiştir.

16- Yargılamanın Aleniyeti İlkesi İhlal Edilmiştir.

46- Kararda Temyiz Süresi ve Yeri Açıkça Gösterilmemiştir.

17- Tarafların İddia ve Savunma Hakları İhlal Edilmiştir.

47- Tebligat Usulüne Uygun Yapılmamıştır.

18- Kanun veya Sözleşme Olaya Yanlış Uygulanmıştır.

48- Taraflar Usulüne Uygun Çağrılıp Taraf Teşkili Sağlanmamıştır.

19- Taraflarca Gösterilen Deliller Sebepsiz Olarak Reddedilmiştir.

49- Kesin Süreye Aykırı İşlem Geçerli Sayılmıştır.

20- Hüküm Gerekçesiz Olarak Verilmiştir.

 

50- Faiz ve Faiz Oranı Yanlış Hesaplanmıştır.

21- Kısa Kararla Gerekçeli Karar Uyumlu Değildir.

 

51- Harçtan Muaf Olan Davada Harca Hükmedilmiştir.

22- Duruşma Yapılmadan Dosya Üzerinden Karar Verilmiştir.

52- İhtiyati Tedbire Karar Verilmemesi Doğru Değildir.

23- Uyuşmazlığın Esası İncelenmeksizin Hüküm Verilmiştir.

53- Tanık ve Bilirkişilere Usulünce Yemin Yaptırılmamıştır.

24- Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaksızın Hüküm Verilmiştir.

 

54- Dosyada Hakim ve Zabıt Katibi İmzaları Tam Değildir.

25- Taraflar Gelmediği Halde Dosya İşlemden Kaldırılmamıştır.

55- Davaların Birleştirilmesi Hukuka Uygun Değildir.

26- Davadan Feragat Olduğu Halde Esastan Karar Verilmiştir.  

56- Mahkeme Bozmaya Uyduğu Halde Aykırı Karar Vermiştir.

27- Usulüne Uygun Feragat Olmadığı Halde Dava Reddedilmiştir.  

57- Temyiz Dilekçesinin Mahkemece Reddi Doğru Değildir.

28- Salt Mahkeme Dışı İkrara Dayanılarak Hüküm Verilmiştir.  

58-Avukatlı İşlerde Vekalet Ücretine Hükmedilmemiştir.

29- Sonuca Etkili Bir Usul Kuralı Yanlış Uygulanmıştır.

 

59-Yargılama Giderlerine Hükmedilmemiştir.

30- Usul Kurallarının Yanlış Uygulandığı İtirazı İncelenmemiştir.  

60-Yargılama Giderlerinin Her İki Tarafa Yükletilmesi Haksızdır.

 

 

Varsa Özel Temyiz Nedenlerinizi Metin KutusunaYazınız... (Örneğin: "Boşanma yerine ayrılık kararı verilmesi olaya ve hukuka uygun değildir.")

 

 

                      

 

 

                

 

   

Copyright 2010 - 2021 BETA