VEKİLİN İSTİFASI - 6100 S. HMK 82. MADDE

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım platformu...
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29608
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: VEKİLİN İSTİFASI - 6100 S. HMK 82. MADDE

Mesaj gönderen Admin »

14. Hukuk Dairesi 2014/5638 E. , 2014/6394 K.

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 20.03.2006 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil ikinci kademede tazminat istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davalı N.. Ş.. yönünden reddine H. Y. hakkında karar verilmesine yer olmadığına, tapu iptali ve tescil davasının reddine tazminat talebinin kabulüne dair verilen 24.05.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

_ K A R A R _

Dava, TMK'nın 724. maddesine dayalı tapu iptali ve tescil ikinci kademede tazminat isteğine ilişkindir.
Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, tapu iptali ve tescil talebinin reddine, tazminat talebinin ise kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalılar A. O. vd. vekili temyiz etmiştir.

Bir kısım davalılar vekili olan Av. S. Ç. tarafından duruşma gününden önce mahkemeye sunulan 25.10.2010 havale tarihli dilekçe ile vekillikten ettiğini bildirdiği, istifa dilekçesinin davalı asillere tebliğe çıkarılmadığı ve davalılar vekili ile davalı asillerin yokluğunda duruşma yapılıp karar verildiği anlaşılmaktadır.

6100 sayılı HMK'nın 81. maddesi gereğince; vekilin azli veya istifasının, mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve gerektiğinde ilgilisine yapılacak tebligat giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur. Aynı kanunun 82. maddesi gereğince de istifa eden vekilin vekalet görevi, istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder. Vekilin istifa etmiş olması halinde vekalet veren davayı takip edemez ve başka bir vekil de görevlendirmez ise tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır. Yukarıdaki fıkralarda yer alan hususlar, istifa eden vekilin istifa dilekçesiyle birlikte vekalet verene ihtaren bildirilir.

Mahkemece, yukarıda açıklanan usul hükümleri doğrultusunda davalı asillerin avukatının vekillikten çekilme dilekçesinin davalı asillere tebliğ edilmek suretiyle taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilmesi gerekirken davalıların savunma hakları kısıtlanarak davanın esası hakkında yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 14.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29608
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: VEKİLİN İSTİFASI - 6100 S. HMK 82. MADDE

Mesaj gönderen Admin »

1. Hukuk Dairesi 2013/18116 E. , 2014/1319 K.

Taraflar arasında görülen ehliyetsizlik, tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın açılmamış sayılmasına ilişkin olarak verilen karar davacılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi .... raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, vekilleri vekillikten istifa eden davacıların davayı takip etmedikleri gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına ve yasal süresi içinde yenilenmediğinden bahisle de davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delilerden, davacılar vekilinin istifasının davacılara bildirilmesi için tebligat çıkarıldığı, ancak yurt dışında bulunan davacılardan A.'ye tebligat yapılması beklenmeden dosyanın işlemden kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Avukatlık Kanunu'nun 41. maddesi; "Avukatlıktan çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren 15 gün süreyle devam eder." ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 82. maddesi; "İstifa eden vekilin vekalet görevi, istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder." hükümlerini içermektedir.

Anılan düzenlemeler karşısında, vekillerinin istifasının her iki davacıya da tebliğ edilmesi beklenmeden dosyanın işlemden kaldırılmasına ve davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir.

Davacıların temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 28.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj