1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNUNDA BELİRTİLEN CEZA MİKTARLARI - 2017

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2016 22:57
gönderen Admin
TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Resim

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.