Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Muhdesat ile ilgili karar talebi

Cevapla
imsel
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 202
Kayıt: 27 May 2016 19:32

Muhdesat ile ilgili karar talebi

Mesaj gönderen imsel »

Y. 5. HD. T. 17.12.2018 E. 2017/10147 K. 2018/25019 sayılı seranın da muhdesat sayıldığına dair kararı araıyorum.bulabilirseniz sevinirim.saygılar


Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29588
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Muhdesat ile ilgili karar talebi

Mesaj gönderen Admin »

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/10147 E. , 2018/25019 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ihbar olunan bir kısım davalılar vekilleri ile davalı ... verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: - K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece davalılardan ... yönünden davanın reddine, diğer davalılar yönünden kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı idare, ihbar olunan ..., bir kısım davalılar vekilleri ile davalılardan ... tarafından temyiz edilmiştir.
Mülkiyeti Hazineye ait olan ... Köyü, 1462 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapılara resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek; ağaçlara ise yaş, cins ve verim durumu dikkate alınmak suretiyle değer biçilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik yoktur.
Bu nedenle ihbar olunan ... vekilinin tüm, davacı ve bir kısım davalılar vekilleri ile davalılardan ... aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
1-Yapılan incelemede; dosya davalıları ... ile ... ve ... arasında muhdesatlar yönünden mülkiyet ihtilafı bulunduğu anlaşılmaktadır.... ile ... arasında imzalanan 03.12.1996 tarihli özel satış senedine göre ...; davaya konu yerde bulunan ev ile yaklaşık 850 m2 alanda zilyetliğinde bulunan hakları yönünden herhangi bir bedel talebinde bulunmayacağını taahhüt etmiş, 06.04.2012 tarihli keşif tutanağına göre de belirtilen özel satış senedinde
bulunan imzanın kendisine ait olduğunu kabul ettiğini beyan etmiştir. Yine ... tarafından ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/1145 Esas-2000/1514 Karar sayılı, davacısının..., davalısının ... olduğu, müdahalenin meni istemine ilişkin dava dosyasında mahkemece ...' nin müdahalesinin önlenmesine ve davaya konu evin tahliyesine karar verilmiş, belirtilen hüküm temyiz incelemesinde onanmış, karar düzeltme istemleri de reddedilerek kesinleşmiştir. Dava dosyası için hazırlanan 23.02.2000 tarihli fen bilirkişi raporuna göre müdahalenin meni ile eldeki kamulaştırma bedelinin tespiti istemine konu olan yerlerin ayın olduğu ve 1462 parsel üzerinde kaldığı da anlaşılmaktadır.
Her ne kadar mahkemece kesinleşmiş mahkeme ilamı ve başka yazılı delille iddianın ispatlanamaması nedeniyle ... yönünden davanın reddine karar verilmiş ise de; tanık beyanları, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/1145 Esas-2000/1514 Karar sayılı dava dosyası ve ekleri , 03.12.1996 tarihli özel satış senedi örneği gibi dosyaya yansıyan bilgi ve belgelere göre davanın ... yönünden kabulüne karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
2- Davaya konu muhdesatlardan hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre plastik ve cam seraların belirtilen yaşları itibariyle ... Bakanlığınca yayınlanan yapıların yaşlarına ve sınıflarına göre hazırlanan yıpranma paylarına ilişkin oranları gösterir cetvele göre, yıpranma paylarının %35 olduğu gözönünde bulundurulduğunda sera bedeli bakımından yıpranma oranını %15 alarak fazla bedel tespit eden rapora göre hüküm kurulması,
19/09/2021 13:34 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur. Sayfa 1
YARGITAY BAŞKANLIĞI

3-Hükme esas alınan 13.02.2015 tarihli bilirkişi kurulu raporuna göre; davalılardan ...' e ait ağaç ve yapı bedelleri toplamının 37.807 TL olduğu halde gerekçesi açıklanmadan 62.323 TL, ...' ya ait yapı,ağaç ve sondaj bedeli toplamının 45.124,5 TL olduğu halde gerekçesi açıklanmadan 12.960 TL kamulaştırma bedeline hükmedilmesi,
4-Davalılardan ...' e ait 55 m2, ...' ya ait 44 m2, ...' a ait 46 m2, ...' a ait 39 m2 alanlı yapıların sınıfı 3A olarak kabul edilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda bu yapılar yönünden verilen bilgilere göre sınıflarının 3A grubu yapı sınıfına dahil edilerek hesaplama yapılması mümkün değildir. Mahkemece bu yapılar yönünden ... Bakanlığınca yayınlanan ... Hakkındaki Tebliğ uyarınca 3A grubuna dahil olup olmadıkları, yapıların mesken olarak kullanılıp kullanılmadığı da araştırılarak , bilirkişiden yeniden ek rapor alınıp, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
5-Mahkemece dava dışı ... ve ...' nin davaya dahil edilmeden lehlerine kamulaştırma bedeli tespit edilmesi,
6-Davaya konu ağaçların yaş ve cinslerine göre 2011 yılı itibariyle rayiç fiyatlarını gösterir listenin İlçe Tarım ve ... Müdürlüğü getirtilip bilirkişi raporunun denetlenmemiş olması,
Doğru olmadığı gibi;
7-7139 sayılı Kanunla değişik Kamulaştırma Kanununun 10/8 fıkrası gereğince bankaya hak sahibi adına yatırılacak bedel bakımından; 7139 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümlerine göre işlem yapılması gerektiğinden,
Hükmün yukarıda açıklanan gerekçelerle davacı idare, bir kısım davalılar vekilleri ile davalılardan ...' nın temyiz istemlerinin kabulü ile BOZULMASINA, davalılardan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 17/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
imsel
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 202
Kayıt: 27 May 2016 19:32

Re: Muhdesat ile ilgili karar talebi

Mesaj gönderen imsel »

üstadım teşekkürler.saygılar
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj