FAİZ İSTENİLMEYEN DAVADA, İDARE MAHKEMESİ KENDİLİĞİNDEN FAİZE HÜKMEDEMEZ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23645
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

FAİZ İSTENİLMEYEN DAVADA, İDARE MAHKEMESİ KENDİLİĞİNDEN FAİZE HÜKMEDEMEZ

Mesaj gönderen teoman »

T.C.
DANIŞTAY
12.DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2020/4250
KARAR NO: 2020/3491
KARAR TARİHİ: 04/11/2020

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) : . Bakanlığı (. Genel Müdürlüğü) - .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU:


. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 18/02/2020 tarih ve E:2018/7156 K:2020/1379 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:


... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün araştırmacı kadrosundan maaş almak kaydıyla ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli bulunan davacı tarafından, asli kadrosundan maaş almak kaydıyla sürekli ve geçici görev yolluğu ödenmeksizin... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. İdare Mahkemesince, Mahkemelerinin. tarihli ara kararına verilen cevaptan, ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde dört araştırmacı kadrosundan üçünün boş olduğu, dolayısıyla hizmetine ihtiyaç bulunduğunun görüldüğü, bu ihtiyacın naklen atama yapılmak ya da atama yapılıncaya kadar süresi de belirtilmek suretiyle geçici görevlendirme yapmak suretiyle giderilmesi gerektiği, bakılan davada, iptali istenen geçici görevlendirme işleminde, görevlendirmenin belli bir süre ile sınırlandırılmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, davacının söz konusu geçici görevlendirme nedeniyle ödenemeyen geçici görev yolluğunun tarafına ödenmesi istemine gelince; kadrosu ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde bulunan ancak geçici görevle ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan davacının dava konusu işlemle ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde geçici görev yolluğu ödenmeksizin görevlendirildiği görüldüğünden, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Muvakkat Vazife Harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlığını taşıyan 14. maddesinin birinci fıkrası ve 42/a maddesi uyarınca davacının ...'da geçici görevli bulunduğu süreler için (ilk 90 gün için tam, ikinci 90 gün 2/3 oranında) geçici görev yolluğunun hesaplanarak ödenmesi gerektiği belirtilerek dava konusu işlemin iptaline, davacının bu işlem nedeniyle oluşan parasal hak kayıplarının (zararlarının) tazmini isteminin kabulüne, bu zararlarının davanın açıldığı 22/04/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte (davalı idarece hesaplanıp) davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Davalının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.


KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI:

Davalı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi uyarınca, kurumlara personel ataması hususunda takdir hakkı tanındığı, atama işleminin geçici görevlendirme işlemine göre çok daha ciddi sonuçlar doğuran bir işlem olduğu, bu nedenle kurumlara naklen atama işlemleri için tanınan takdir hakkının geçici görevlendirme işlemleri için de geçerli olduğunun kabulü gerektiği, bahsedilen takdir yetkisi sınırsız olmamakla birlikte o kurumun iç işleyişinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için zaman zaman naklen atama ve geçici görevlendirme işlemlerine gereklilik duyulduğu, davacı açısından da kamu yararı ve kamu hizmetinin düzenli olarak işleyebilmesi ve aksamadan yürütülebilmesi için söz konusu görevlendirme işleminin tesis edildiği ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:


Karar düzeltme isteminin kabulü ile Mahkeme kararının düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 18/02/2020 tarih ve E:2018/7156, K:2020/1379 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değişik "Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar" başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa Danıştayın kararı düzelterek onayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde; temyiz incelemesinde sadece maddi hatalarda değil, aynı zamanda yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen eksiklik ya da yanlışlıkların da düzelterek onama kararı verilmesinin sağlandığı, uygulamada, vekalet ücretine, yargılama giderlerine ya da faize hükmedilmesinin unutulması ya da bunların yanlış hesaplanması gibi, kararın asli olmayan unsurlarında görülen bir kısım eksiklik ya da yanlışlıklar nedeniyle bozma kararları verildiği, bunun mahkeme tarafından tekrar karara bağlandığı ve yine bu kararlara karşı yeniden kanun yollarına başvurulabilmesi nedeniyle hem zaman hem de emek kaybına neden olunduğunun görüldüğü, bu suretle esasa etkili olmayan konularda Danıştayın kesin karar vermesi sağlanarak uyuşmazlığın hızla sonuçlandırılmasının amaçlandığı hususlarına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından, asli kadrosundan maaş almak kaydıyla sürekli ve geçici görev yolluğu ödenmeksizin ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi talebiyle açılan davada, İdare Mahkemesince yukarıda gerekçesine yer verildiği üzere dava konusu işlemin iptaline, davacının bu işlem nedeniyle oluşan parasal hak kayıplarının (zararlarının) tazmini isteminin kabulüne, bu zararlarının davanın açıldığı 22/04/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte (davalı idarece hesaplanıp) davacıya ödenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İdare hukukunun yerleşik içtihatlarından olan "taleple bağlılık" ilkesi uyarınca, idari yargı mercilerinde açılan davalarda, idare mahkemelerinin davacının istemi ile bağlı olduğu, istemi genişletecek biçimde karar verilemeyeceği açıktır.

Bakılan uyuşmazlıkta; davacının, dava dilekçesinde faiz istemi bulunmadığı halde, İdare Mahkemesince, parasal hak kayıplarının (zararlarının) davanın açıldığı 22/04/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte (davalı idarece hesaplanıp) davacıya ödenmesi şeklinde karar verilmiştir.

Bu durumda, taleple bağlılık ilkesi gereği İdare Mahkemesince, davacının talebi aşılarak yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesinde usul kurallarına uygunluk bulunmamaktadır.

Bu husus, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlık kapsamında olduğundan, idare mahkemesi kararının ''Bu zararlarının davanın açıldığı 22/04/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte (davalı idarece hesaplanıp) davacıya ödenmesine'' ilişkin hüküm fıkrasının, ''Bu zararlarının davanın açıldığı 22/04/2013 tarihinden itibaren davacıya ödenmesine'' şeklinde değiştirilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;


1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali, davacının bu işlem nedeniyle oluşan parasal hak kayıplarının (zararlarının) tazmini isteminin kabulü ile ''Bu zararlarının davanın açıldığı 22/04/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte (davalı idarece hesaplanıp) davacıya ödenmesine'' ilişkin ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararındaki hüküm fıkrasının, ''Bu zararlarının davanın açıldığı 22/04/2013 tarihinden itibaren davacıya ödenmesine'' şeklinde DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

3.Karar düzeltme yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına 04/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj