Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen teoman »

>Adli kontrol nedir?

Sanık hakkında tutuklama sebeplerinin bulunmasına rağmen tutuklama kararı yerine verilen tedbirlere adli kontrol denir.

Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, yani 2 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda da adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.

Ayrıca kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salıverilenler hakkında da adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.> Adli kontrol tedbirleri nelerdir?

Adlî kontrol altına alınan şüpheli aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulur.

a) Yurt dışına çıkamamak.

b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.

Uygulamada en çok uygulanan tedbir bu tedbir olup şüphelinin haftanın belirli günlerinde örneğin pazartesi – perşembe günlerinde karakola giderek imza atması istenmektedir.

c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

Hâkim veya Cumhuriyet savcısı bu yükümlülüğün uygulamasında şüphelinin meslekî uğraşılarında araç kullanmasına sürekli veya geçici olarak izin verebilir.

e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

j) Konutunu terk etmemek.

k) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.

l) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.
>Adli kontrol kararını hangi mahkeme verir?

Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma evresinin her aşamasında şüpheli adlî kontrol altına alınabilir.

Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulamasında şüpheliyi bir veya birden çok yeni yükümlülük altına koyabilir; kontrolun içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutabilir.

Kovuşturma evresinin her aşamasında da yargılamayı yürüten mahkeme, görevli ve yetkili diğer yargı mercileri de adli kontrol kararı verebilir.

>Adli Kontrol Kararına Nasıl İtiraz Edilir

Adli Kontrol Kararına itiraz edilebilir. Tutuklama kararlarında olduğu gibi adli kontrol kararların itiraz yolu açıktır. Kararın tebliğ veya tefhiminden sonra 7 gün içerisinde adli kontrol kararına itiraz edilmesi gerekmektedir.

Adli Kontrol Kararına yapılacak olan itiraz Sulh Ceza Hakimliklerine veya adli kontrol kararını veren mahkemeye yapılır.


> Adlî kontrol kararının kaldırılması

Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra hâkim veya mahkeme beş gün içinde adli kontrol tedbirinin kaldırlmasına karar verebilir ya da kontrolun içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutabilir.

Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Nereden Talep Edilir

Hakkında adli kontrol kararı uygulanan kişi, kendisine verilen adli kontrol hükümlerinin kaldırılması veya değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Soruşturma aşamasında olan dosyalar için adli kontrol kararının kaldırılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına veya adli kontrol kararını veren Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunulabilir. Kovuşturma aşamasında olan yani davanın açılmış olması halinde adli kontrol kararının kaldırılması asıl mahkemesinde talep edilmelidir. Adli kontrol kararının kaldırılmasına veya devamına karar verilmesi mahkemenin takdirine bağlıdır.
> Adli kontrol tedbirine uyulmazsa ne olur?

Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir.

Bu durumda suç 2 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlardan bile olsa tutuklama kararı verilebilecektir.

Uygulamada sulh ceza hâkimliği adli kontrol kararı verdikten sonra uyulması gereken yükümlülükler şüphelinin adresine tebliğ edilmektedir. Şüpheli gelen tebligata göre örneğin belirli günlerde karakola gidip imza atması isteniyorsa buna uymak zorundadır. Adres değişikliği nedeniyle tebligat elinize ulaşmayabilir. Bu nedenle adres değişiklikleri konusunda mutlaka savcılığa bilgi verilmelidir. Aksi takdirde adli kontrol tedbirine uymadığınızdan bahisle hakkınızda tutuklama kararı çıkarılabilir.> Adli kontrolde geçen süre daha sonra alınacak cezadan mahsup edilir mi?

Kural olarak adlî kontrol altında geçen süre, daha sonra alınacak cezadan mahsup edilmez.

Ancak uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığı nedeniyle hastaneye yatırılanların, hastanede geçirdikleri süreler daha sonra verilecek cezadan mahsup edilir.> Güvenceyle salıverilme nedir?

Güvenceyle salıverilmek isteyen kimse, bütün usul işlemlerinde ve hükmün infazında hazır bulunacağı ve hükmedilecek diğer yükümlülükleri yerine getireceği konusunda hâkimin belirleyeceği bir güvenceyi gösterilen hesaba yatırır.

Bunun dışında aşağıdaki hususlarda da güvence gösterilebilir:

>Mağdur ve müştekinin suç nedeniyle yaptığı masrafların ödenmesi,
>Suçun neden olduğu zararların giderilmesi veya suçtan önceki hâle getirilmesi,
>Nafaka borçları nedeniyle kovuşturma yapılıyorsa nafaka borçlarının ödenmesi,
>Kamusal zararlar varsa bu giderler ödenmesi,
>Hükmedilmiş para cezaları varsa bunların ödenmesi.
>Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu kılan kararda, güvencenin karşıladığı kısımlar ayrı ayrı gösterilir.

Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanığın rızasıyla güvencenin mağdurun haklarını karşılayan veya nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, istedikleri takdirde, mağdura veya nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir.

Soruşturma ve kovuşturmanın konusunu oluşturan olaylar nedeniyle, mağdur veya nafaka alacaklısı lehinde bir yargı kararı verilmiş ise, şüpheli veya sanığın rızası olmasa da ödemenin yapılması emredilebilir.
> Güvence hangi durumda geri verilir?

Hükümlü, bütün usul işlemlerinde ve hükmün infazında hazır bulunmuş, hükmedilen diğer yükümlülükleri yerine getirmişse ise güvence kendisine geri verilir.

Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacaklısına verilmemiş olan ikinci kısmı, kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararları verildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. Aksi hâlde, geçerli mazereti dışında, güvence Devlet Hazinesine gelir yazılır.

Hükümlülük hâlinde güvence mağdur, müşteki veya kamuya ödenir fazlası hükümlüye iade edilir.>Adli Kontrol Ne Zaman Biter.?

Adli kontrol yapılacak olan itirazın kabul edilmesi halinde biter. Ayrıca adli kontrol kararına itiraz edilerek imza tarihlerinin değiştirilmesi veya başka bir adli kontrol hükmünün uygulanması da talep edilebilir. Bu talebin kabulü halinde de daha önce uygulanan adli kontrol kararı hükümsüz olur ve biter. Ayrıca, soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen adli kontrol kararlarının da genellikle davanın açılmasına kadar diye belirtilmektedir. Verilen adli kontrol kararında böyle bir hükmün bulunması halinde davanın açılmış olduğu mahkemeye dilekçe ile başvurularak adli kontrol kararının kaldırılması talep edilmelidir. Mahkemenin talebi kabul etmesi halinde UYAP sistemi üzerinden adli kontrolün kaldırılmasına karar verilir. İlgili yazı C.Savcılığının ekranına düşer ve C.Savcılığınca denetimli serbestlik müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak adli kontrol kararının düşmesine karar verilir.
ADLİ KONTROL KALDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ResimADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

ResimANKARA 4. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NE

Gönderilmek Üzere

ANKARA 3.SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NESORUŞTURMA NO :

SORGU NO :

ŞÜPHELİ :

İSNAT EDİLEN SUÇ :

ADLİ KONTROL KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH :

KONU :Adli Kontrol Kararına İtirazımızdan ibarettir.


AÇIKLAMALAR :

Müdafisi olduğum şüpheli ……. ………….. suçunu işlediğinden bahisle ../…/2019 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Ankara …Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş akabinde Mahkemece yapılan sorgulama neticesinde şüphelinin Yurtdışına Çıkmaktan Yasaklanmasına ve her hafta Çarşamba ve Pazar günleri ikametgâhına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması suretiyle adli kontrol altında bulundurulmasına karar verilmiştir. Şüphelinin dosyada suçu işlediğine dair somut deliller mevcut değilken hakkında böyle bir karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şüphelinin yurt dışına çıkmaktan yasaklanması ve ikametgâhına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır.

Şüpheli, sabit bir ikametgâh sahibi olması, bu nedenle kaçmasının da söz konusu olmaması, ifadelerindeki samimiyetten anlaşılacağı üzere delillerin karartılması gibi bir durumun bulunmaması sebebiyle şüphelinin adli kontrol altına alınmasına ilişkin kararın kaldırılmasını isteme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :TCK, CMK ve sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, şüpheli ……. suçunu işlemediğinden şüpheli hakkında verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz ediyor ve Yüce Hakimliğiniz’den itirazımızın kabulü ile adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. ../…/2019


Şüpheli
Adı ve Soyadı
İmza


............. CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ
TALEBİNDE BULUNAN.

ŞÜPHELİ :Adı ve Soyadı...................................TC.No:.............................. Adresi................................


İSNAT EDİLEN SUÇ :........................

ADLİ KONTROL
KARARININ
VERİLDİĞİ TARİH : …/…/…

KONU : Adli Kontrol Kararının Kaldırılması veya değiştirilmesi.


AÇIKLAMALAR :

1-) … … …/…/… tarihinde “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” suçundan gözaltına alındım ve mahkemenizce 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3-e hükmü uyarınca ...............Hastanesi’nde tedavi altına alınmama karar verilmiştir. (EK-1) Söz konusu dosyada iddianame henüz açıklanmamıştır. ......... aydır söz konusu hastanede tedavi görmekteyim ve tedavim beklenenden önce yanıt vermiştir. Bu durum doktor gözlem ve raporlarıyla da sabittir. (EK-2)

2-) 19 yaşını henüz tamamlamış ve yaşlı ve bakıma muhtaç annemle birlikte ikamet etmekteyim, (EK-3) Ailenin ekonomik durumu son derece kötü olduğu gibi annem de evin geçimine katkı sunamamakta ve bana ekonomik olarak bağımlı halde yaşamaktadır.

3-) Açıkladığım nedenlerle ........... Hastanesi’nde tedavi görmem yönündeki adli kontrol kararı gereksiz hale gelmiştir ve kararın kaldırılmaması durumunda karardan beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır. Bir an önce hastaneden çıkarak çalışmaya başlamam ve ailemin geçimini sağlamam ertelenemeyecek bir zorunluluktur. Adli kontrol kararının kaldırılması toplumsal bağlarımın daha fazla zedelenmemesi açısından da son derece faydalı olacaktır. Açıkladığım nedenlerle, hakkımde verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 109, 110, 111; 5237 S. K. m. 191 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, hakkımda verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2019Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Veya Değiştirilmesi
Talebinde bulunan.
Şüpheli
Adı Soyadı İmza.


EKLER: 1- … Hastanesi tedaviye ilişkin belgeler
2- Doktor gözlem ve raporları
3- İkametgah belgesi


>ADLİ KONTROL DA İKEN İMZA ATMAYI GECİKTİREN VEYA MAZERETİ NEDENİ İLE İMZA ATAMAYAN İÇİN MAHKEMESİNE VERİLMEK ÜZERE MAZERET DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR


..... ASLİYE/AĞIR CEZA MAHKEMESİNE;

Mahkemenizin 2017/.... esas sayılı yargılama dosyası üzerinden,hakkımda.... tarih ve 2017/.... sayılı kararı ile CMK ‘nun 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol kararı tesis edilmiştir. Söz konusu karar gereğince tarafımdan herhangi bir aksatma yapılmaksızın bugüne kadar gerekli müracaatlar yapılmış ve imza atma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ancak; .... sebeplerden dolayı ..... tarihinde imzamı atamamış bulunmaktayım. İmzamı atamama nedeni ile ilgili belgelerde dilekçem ekinde makamınıza sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla takdirlerinize arz ederim.


AD SOYAD
İMZA

EKİ : Kimlik fotokopisi, diğer belgeler


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
mehmetkazan
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 183
Kayıt: 29 Eki 2016 05:50

Re: ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen mehmetkazan »

adli kontrol kararının kaldırılması talebinde sanık hangi süre ve zaman içinde bunu taleb etme hakkı var gerekli mahkeme üst mahkememi saygılar
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen Admin »

mehmetkazan yazdı:adli kontrol kararının kaldırılması talebinde sanık hangi süre ve zaman içinde bunu taleb etme hakkı var gerekli mahkeme üst mahkememi saygılar
Herhangi bir süre yok, adli kontrol devam ettiği sürece sanık aynı mahkemeden kaldırılması talebinde bulunabilir. Talebin reddi halinde bir üst mahkemeye itiraz yolu açıktır.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
mehmetkazan
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 183
Kayıt: 29 Eki 2016 05:50

Re: ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen mehmetkazan »

bu durumda davalı nın hakim soruşturmasındaki dosyalarında neler değişir ? yani askerlik soruşturmasına itiraz edici bir hal alır mı ? ve adli kontrol kaldırılırsa sanık için ne olur ? saygılarımla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen Admin »

mehmetkazan yazdı:bu durumda davalı nın hakim soruşturmasındaki dosyalarında neler değişir ? yani askerlik soruşturmasına itiraz edici bir hal alır mı ?
Bu cümleyle neyi kastettiğiniz anlaşılmıyor. Lütfen paylaşımlarınızı daha net bir dille ve ayrıntılı olarak yapınız.
mehmetkazan yazdı:adli kontrol kaldırılırsa sanık için ne olur ? saygılarımla
Adli kontrol içeriği nedir? Karakola imza mı, yurtdışına çıkış yasağı mı?
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
mehmetkazan
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 183
Kayıt: 29 Eki 2016 05:50

Re: ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen mehmetkazan »

yurtdışına çıkma yasağı fakat açılan davada duruşmalarımız devam ediyor bana taraf olan şahitlerim dahil
mehmetkazan
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 183
Kayıt: 29 Eki 2016 05:50

Re: ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen mehmetkazan »

hakim askerlik soruşturma taleb etti yani bunun kaldırılması adına yukardaki metindeki adli kontrol kararının kaldırılması değiştirilmesinde bu mümkün mü ? kararın kaldırılmasını anladım ama değiştirilmesi ne anlama geliyor ? ::10
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen Admin »

Adli kontrol (imza yükümlülüğü) kararının kaldırılması halinde imza yükümlülüğünüz sona erecektir. Değiştirilmesi halinde CMK 109. maddede sayılan başka bir adli tedbir yükümlülüğü belirlenebilir. Askerlik durumunun adli kontrolle ne gibi bir ilgisi olduğunu anlamadım. Siz askerlikle ilgili bir talepte mi bulundunuz?
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
mehmetkazan
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 183
Kayıt: 29 Eki 2016 05:50

Re: ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen mehmetkazan »

evet askerlik durumun bununla hiç bir ilgisi yok saçmalık adli konrolle bende bu duruma itiraz etmek için askerlik soruşturmasının değiştirilmesi talebinde bulunucam ama duruşmadaki şahitim benim askerlik le ilgili bazı kelime kullanmış herhalde hakimi tetikledi en içten saygılarımla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen Admin »

Rica ederim, adli kontrol kararına karşı yargılamanın her aşamasında itiraz etmek mümkündür.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj