BİRDEN FAZLA REFAKATÇİ OLMASI DURUMUNDA SADECE BİRİNE HARCIRAH ÖDENİR

Cevapla
Ayaz60
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 104
Kayıt: 27 Tem 2015 11:15

BİRDEN FAZLA REFAKATÇİ OLMASI DURUMUNDA SADECE BİRİNE HARCIRAH ÖDENİR

Mesaj gönderen Ayaz60 »

Sayıştay Genel Kurul Kararı
25.10.1999 / 4936/1
1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu`nun 20`nci ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği`nin 27`nci maddeleri uyarınca, hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedaviye gönderilmesi halinde bu refakatçilerin tamamı için harcırah ödenmesinin mümkün olup olmadığı hususunda, 1. Dairenin 9.4.1979 tarih ve 1208 sayılı ilƒmı ile 8. Dairenin 19.3.1998 tarih ve 218 sayılı ilâmı arasında aykırılık bulunduğundan bahisle içtihadın birleştirilmesi istemi.
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği`nin 27`nci maddesinin ikinci fıkrasında, hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de memurun bağlı olduğu kurumca, `Harcırah Kanunu` hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik verilir hükmü yer almıştır.
Bu hükümle, zorunlu hallerde hastaya refakat imkânı sağlanmıştır. Ancak fıkra metninde “hastaya biri eşlik ettirilir” denilmek suretiyle hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun sadece bir refakatçi için lüzum gösterebileceği ifade edilmiştir.
Aynı fıkrada, eşlik eden kimseye verilecek yolluk ve gündelik konusunda da Harcırah Kanununa atıf yapılmıştır.
6245 sayılı Harcırah Kanunu`nun konuya ilişkin 20`nci maddesinde ise, hastalıkları icabı 18`inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek aile efradından birisine ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilmesi öngörülmüştür.
Görüleceği üzere, bu hükümde de öaile efradından birisine ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetliye denilmiş ve böylece, sadece bir refakatçi için yolluk ve yevmiye ödenmesine cevaz verilmiştir.

Refakatçiye yapılacak yolluk ve yevmiye ödemeleriyle ilgili temel yasal düzenleme, kuşkusuz Harcırah Kanunu`nun anılan hükmüdür. Bu hükümde de hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde bir refakatçi için ödeme yapılabileceği belirtilmiştir. Kanunun açık bir biçimde ortaya koyduğu bu durumun, birtakım zorunluluklar gerekçe gösterilerek farklı biçimde yorumlanması ve bahis konusu 20`nci madde hükmünün bu suretle genişletilmesi mümkün değildir.
Bu itibarla, hastanın başka bir yere tedaviye gönderilmesi halinde, resmi tabip raporunda lüzum gösterilmiş olsa dahi, birden fazla refakatçi için yolluk ve yevmiye ödenmesine imkân bulunmamaktadır.

SONUÇ
6245 sayılı Harcırah Kanunu`nun 20`nci ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği`nin 27`nci maddeleri uyarınca, hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedaviye gönderilmesi halinde refakatçilerden sadece birisi için harcırah ödenebileceğine ve içtihadın bu yönde birleştirilmesine, çoğunlukla karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj