HAKSIZ YERE YAPILAN KDV İADELERİNDEN TAHAKKUK MEMURU VE SAYMANLARIN SORUMLULUĞU

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29609
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

HAKSIZ YERE YAPILAN KDV İADELERİNDEN TAHAKKUK MEMURU VE SAYMANLARIN SORUMLULUĞU

Mesaj gönderen Admin »

SAYIŞTAY Temyiz Kurulu Kararı

Saymanlık Adı : İstanbul Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü
Yılı : 1998
Dairesi : 1
İlam No : 1926
Dosya No : 28220
Tutanak No : 29005
Tutanak Tarihi : 26.12.2006


Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten, duruşma talep eden Tahakkuk Memuru sıfatı ile sorumlu Y...’e duruşma günü 24.11.2006 tarihinde bildirilmiş olmasına karşın duruşmaya katılmadığından HUMK nun 438. maddesi uyarınca gıyabında gereği görüşüldü;

1926 sayılı ek ilamın 1. maddesiyle, Beşiktaş Vergi Dairesi mükellefi olan N... Tekstil Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş.nin çalıştığı alt firma P... Su Ürünleri A.Ş nin alt firması E... Örme Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği ve söz konusu alt firmalara ait belgeleri N... Tekstil Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş tarafından kullanmak suretiyle haksız KDV iadesi alması sonucu 46.200.102.000-liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi temyiz dilekçesinde; denetçi sorgusunun 54.738.304.000-lira olarak gönderilmesine karşın 1700 sayılı ek ilamla bu tutara tazmin hükmünün verildiğini ancak sonradan 1926 sayılı ek ilamla 46.200.102.000-lira için ayrıca tazmin hükmü verildiğini dolayısıyla daha önce sorguya alınmayan ve savunması istenmeyen 46.200.102.000-liraya tazmin hükmü verilmesinin müdafaa hakkının ihlali olduğunu, konunun merkezi denetim elamanlarınca incelenmesinin istenilmesi 29.01.1999 tarih ve 1440 sayılı yazı ile olduğundan iade yapılmadan önce mükellefe ait bir olumsuzluğun bilinmesinin mümkün olmadığını, iadenin yapıldığı dönemlerde N...Tekstil Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş hakkında ne de diğer alt firmalar hakkında olumsuz rapor veya bilgi bulunmadığını, E... Örme Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin olarak sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediğinin İstanbul Defterdarlığı’nın 15.02.2000 tarih ve 1276 sayılı yazısı ile ortaya çıktığını, daha önce verilen tazmin hükmü Temyiz Kurulu’nun 15.02.2005 tarih ve 27657 sayılı kararı ile kaldırıldığını bu tazmin kararının da aynı şekilde kaldırılması gerektiğini belirtmektedir.

Dilekçi, Sayıştay 1. dairesinin yargılamanın iadesi kararının alınmasının hukuka aykırı olduğunu ve 1484 sayılı asıl ilam çıktığında bu belgelerin var olduğunu ve hükümden sonra meydana gelen bir olay bulunmadığını ileri sürse de, yargılamanın iadesi kararı 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 74. maddesinin c bendine göre verilmiş olup yargılama sırasında görülmeyen usulsüz işlemlerin varlığı 2001 yılında belirlenmiş ve bu tespitleri içeren ek rapor 2004 yılında Sayıştay yargısına intikal etmiştir. Bu nedenle, dilekçinin bu yöndeki itirazları yerinde görülmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan 5 adet KDV iadesine ilişkin verile emri tutarının toplamının 100. 938.406.000-lira olduğu dikkate alındığında 1700 sayılı ek ilamla tazminine hükmedilen 54.738.304.000-liranın E... Örme Tekstil San. ve Tic. A.Ş.ne ait belgelerin N... Tekstil Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş nce kullanılması ile ilgili olduğu ve 1926 sayılı ek ilamla da tazmin hükmedilen 46.200.102.000-liranın da P... Su Ürünleri A.Ş nin alt firması E...Örme Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin düzenlediği sahte belgelerin kullanması ve NE... Tekstil Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş alt firma olarak P... Su Ürünleri A.Ş ne ait belgeleri kullanması ile ilgili olduğu ve konunun mahiyeti aynı olduğundan elde edilen bilgilerin hüküm tesisi için yeterli olduğunun Birinci Daire yargılamasında kabul edildiği anlaşılmaktadır.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesinde; "...Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, zıyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler. Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır." denilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227. maddesinde; "…Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyama bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar." denilmektedir.

1050 sayılı Kanunun 13. maddesinde; "Gelir ve gider tahakkuk memurları ile saymanlar düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve kanunlara uygunluğundan sorumludurlar." Denilmektedir.

1050 sayılı Kanunun 13. maddesinden, Tahakkuk Memurları ile Saymanların bizzat kendilerinin düzenlediği belgelerin doğruluğu ve kanunlarda belirtilen şekil ve esas şartlarını taşıyıp taşımamasına ilişkin sorumluluklarının anlaşılması gerekir.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesinde ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227. maddesinde, Katma Değer Vergisi Tasdik Raporlarının doğruluğundan Yeminli Mali Müşavirlerin mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu nedenle Katma Değer Vergisi Tasdik Raporlarına istinaden haksız yere yapılan Katma Değer Vergisi iadelerinden mevzuat çerçevesinde görevinin gereğini yerine getiren Tahakkuk Memurları ile Saymanların sorumlu tutulmamaları gerekir.

Sorumluların Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin aradığı belge düzenine uygun olarak kanunların kendilerine yüklediği yükümlülükler çerçevesinde sorumluluklarının gereğini yaptıkları anlaşılmaktadır.

Yine vergi ziyama sebep olanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca da gerekli takibat işlemlerinin de yapıldığı ve bu işlemlerin devam ettiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, dilekçi isteminin kabulü ile 1926 sayılı ek ilamla verilen 46.200.102.000-liraya ilişkin tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

Karar verildiği 26.12.2006 tarih ve 29005 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla