8. Daire 2008/9254 E. , 2012/1143 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544081
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

8. Daire 2008/9254 E. , 2012/1143 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

8. Daire 2008/9254 E. , 2012/1143 K.
TÜZEL KİŞİLİK
İMZA YETKİSİ
EKSİK İNCELEME
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (2577) Madde 49
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU (3568) SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

"İçtihat Metni"
Özeti : Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajından sayılacak hizmetlerin genel müdürlük birimlerinde geçmesinin zorunlu olmadığı hakkında.
Temyiz İsteminde Bulunan : …
Karşı Taraf : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Vekili : Av. …
İstemin Özeti : Davacı tarafından, TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünde çalıştığı sürenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını alabilmek için 3568 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında staj süresinden sayılması için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Uygulama Yönergesi uyarınca ancak Genel Müdürlük Muhasebe Biriminde yapılan çalışmaların stajdan sayılabileceği, davacının çalıştığı birimin bu kapsamda sayılmayıp ancak Genel Müdürlüğe bağlı benzeri kuruluş olarak nitelendirilebileceğinden tesis olunan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 8. İdare Mahkemesinin 26.2.2008 gün ve E:2006/326, K:2008/218 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Ozan Muzaffer KÖSTÜ'nün Düşüncesi : İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemlerin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık, davacı tarafından, TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesi Müdürlüğünde çalıştığı sürenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını alabilmek için 3568 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında staj süresinden sayılması için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali isteminden kaynaklanmıştır.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun "Staj ve Staj Süresi'' başlıklı 6. maddesinin uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan (b) fıkrasında; kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisini haiz muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinin staj süresinden sayılacağı düzenlemesi yer almıştır.
Öte yandan; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin 9. maddesinde; ''Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır. Kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar bu hizmet sürelerini kurumlarından alacakları hizmet cetveli, imza sirküleri ve yazı ile belgelendirirler.'' kuralına yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünde 1. derecede imza yetkisine sahip Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı döneme ilişkin sürenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını alabilmek için 3568 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında staj süresinden sayılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İdare Mahkemesince; Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Uygulama Yönergesi uyarınca ancak Genel Müdürlük Muhasebe Biriminde yapılan çalışmaların stajdan sayılabileceği, davacının çalıştığı birimin bu kapsamda sayılmayıp ancak Genel Müdürlüğe bağlı benzeri kuruluş olarak nitelendirilebileceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Yukarıda yer verilen gerek yasa gerekse yönetmelik maddesinde ise bu yönde bir ayrıma gidilmeyip; ilgililerin kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz olmaları ve muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunmaları, bu hizmetlerde geçen sürelerinin staj süresinden sayılması için yeterli görülmüştür.
Bu açıklamalar karşısında; idare mahkemesince; davacının görev yaptığı dönemlere ilişkin TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünün tüzel kişiliğinin bulunup bulunmadığı, bilanço esasına göre defter tutarak bağımsız bilanço düzenleyip düzenlemediği, ayrı bir muhasebe organizasyonuna sahip olup olmadığı, anılan dönemde davacının kamu tüzel kişiliğine sahip olan müessesede birinci derecede imza yetkisini haiz olarak muhasebenin sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olup olmadığı gibi hususlar araştırılarak bir karar verilmesi gerekmektedir.
Bu durumda, eksik inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Ankara 8. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliği tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21.3.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.


Cevapla