Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

FER'İ MÜDAHALENİN ETKİSİ - 6100 S. HMK. 69. MADDE

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

FER'İ MÜDAHALENİN ETKİSİ - 6100 S. HMK. 69. MADDE

Mesaj gönderen teoman »

Fer’î müdahalenin etkisi

MADDE 69- (1) Müdahilin de yer aldığı asıl davada hüküm, taraflar hakkında verilir.

(2) Fer’î müdahilin, tarafla rücu ilişkisinde, asıl davadaki uyuşmazlık hakkında yanlış karar verildiği iddiası dinlenilmez.Ancak, müdahil, zamanında ihbar yapılmadığı için davaya geç katıldığını veya yanında katıldığı tarafın iddia ve savunma imkânlarını kullanmasını engellediğini ya da kendisince bilinmeyen iddia ve savunma imkânlarının, tarafın ağır kusuru sebebiyle kullanılamadığını belirterek, yanında katıldığı tarafın yargılamayı hatalı yürüttüğünü ileri sürebilir.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

MADDE GEREKÇESİ

Mesaj gönderen teoman »

Gerekçe: Maddede fer’î müdahalenin etkisi düzenlenmiştir. Bu çerçevede, önce müdahilin de yer aldığı asıl uyuşmazlığın çözümlendiği davada, hükmün sadece taraflar hakkında verileceği açıkça belirtilmiş; sonra da müdahil ile taraf arasında görülecek davada, asıl davaya fer’î müdahil olarak katılmanın ve verilen hükmün, rücu davasındaki etkisi düzenlenmiştir.

Birinci fıkra, asıl davada hükmün kim hakkında verileceğini düzenlemektedir. Oysa, uygulamada zaman zaman 1086 sayılı Kanunun 57 nci maddesindeki hükme rağmen, fer’î müdahili de içine alacak nitelikte hükümler verildiği görülmekte idi. Bu tereddütlü durumu ortadan kaldırmak için, fer’î müdahilin de yer aldığı bir davada, hükmün ancak taraflar hakkında verileceği açıkça belirtilmiştir.

İkinci fıkra, müdahil ile taraf arasında görülecek rücu davasında, ilk davada verilen kararın etkisini düzenlemektedir. Fer’î müdahil, asıl tarafa yardımcı olmasına rağmen, taraf davayı kaybetmiş olabilir. Bu durum, asıl tarafın fer’î müdahile karşı bir dava açmasını gerektirebilir veya fer’î müdahil asıl tarafa karşı bir dava açabilir. Fer’î müdahil ile taraf arasında görülen ikinci davada, ortaya çıkan bazı sorunlar, ilk davada çözümlenmiş ve karara bağlanmış olabilir. İlk davada karara bağlanan sorunların, ikinci davada yeniden incelenip incelenemeyeceği, ilk davada verilen hükmün, ikinci davada kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği, kesin hüküm teşkil etmeyecek ise kesin hüküm etkisi dışında bir etki doğurup doğurmayacağı, açıklığa kavuşturulmalıdır. Ortaya çıkan bu etkiye, müdahalenin etkisi denilmektedir. Madde ile bu etkinin kapsamı açıklığa kavuşturulmuş bulunmaktadır.

Fer’î müdahalenin etkisi, fer’î müdahil ile taraflar arasında değil, sadece fer’î müdahil ile yanında davaya katıldığı taraf arasında geçerlidir. Müdahalenin etkisi, ilk davada verilen hüküm ne olursa olsun müdahilin hem lehine hem de aleyhine uygulanır.

Müdahalenin etkisi, önceki davada verilen hükmün sadece hüküm fıkrasıyla değil, hükmün dayandığı maddî ve hukukî unsurlarla da geçerli olacaktır. Bu açıdan müdahalenin etkisi, kesin hükme nazaran daha geniştir. Fer’î müdahil ilk davada verilen hükmün yanlış olduğunu ileri süremeyecektir. Bu, hükmün dayandığı vakıaların da yanlış olduğunu ileri süremeyeceği anlamına gelir. İlk davadaki verilen hükmün tümü değil, sadece alternatif ilişkide, birbirinin unsuru olan hususlar bağlayıcıdır. Ancak ilk davada hükümde bulunması gerekmeyen, yani tarafların talep etmediği ve dava ile ilgisi bulunmayan hususlar hakkında karar verilmişse, bu tespitler ikinci davada bağlayıcı olmaz. Kesin hükmün aksine, müdahalenin etkisi mutlak değildir. Fer’î müdahil davaya etki edebildiği ölçüde müdahalenin etkisine tâbi olacaktır. Bu sebeple, müdahilin davaya katıldığı zaman çok önemlidir. Çünkü fer’î müdahil davaya katıldığı andan itibaren, tarafa ait usulî işlemleri yapıp tarafa yardım edebilecektir. Önceki işlemlere itiraz edemez ve onların tekrarını isteyemez. Eğer müdahil davaya geç katılmışsa, geç katılmasının taraftan kaynaklandığını, asıl tarafın davayı iyi yürütemediğini, eksik veya yanlış iddia ve savunmada bulunduğunu, bu nedenle davanın kısmen veya tamamen kaybedilmesine neden olduğunu ileri sürebilir.

Fer’î müdahilin işlemleri, asıl tarafın işlemlerine aykırı olamayacağından, eğer asıl tarafça onun bazı işlemleri engellenmişse, yine müdahil, müdahalenin etkisine tâbi olmadığını ileri sürebilir. Örneğin, müdahil, asıl tarafın ikrarı sebebiyle bazı savunma vasıtalarını ileri sürememişse veya ileri sürdüğü işlem geçersiz ise müdahalenin etkisinin buna göre sınırlandırılmasını talep edebilir.

Bunların yanında, asıl taraf, müdahilin bilmediği iddia ve savunma vasıtalarını ve delilleri kasten veya ağır kusuru ile ileri sürmemişse, müdahil, ikinci davada ilk davanın iyi yönetilmediğini ileri sürebilir. Bunu ispat edebildiği ölçüde, müdahalenin etkisinden kurtulur. Örneğin fer’î müdahilin bilmediği zamanaşımı def’ini, asıl taraf bilmesine rağmen kasten ileri sürmemişse ve bu sebeple dava asıl tarafın aleyhine sonuçlanmışsa, müdahil için bu hükmün bir etkisi olmamalıdır.

Müdahalenin etkisi, mahkeme tarafından kendiliğinden göz önünde tutulmalıdır. Çünkü, bu etki, çelişik kararların verilmesini önlemek, bu sayede tarafların mahkeme kararlarına güvenini sağlamak yanında, usul ekonomisi yönünden de önem taşımaktadır. Bu sebeple mahkemece kendiliğinden nazara alınmalıdır.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: FER'İ MÜDAHALENİN ETKİSİ - 6100 S. HMK. 69. MADDE

Mesaj gönderen Admin »

8. Hukuk Dairesi 2015/15905 E. , 2015/21159 K.

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : İstanbul 21. İcra Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Şikayet


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR

İhbar olunan T.. T.. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; 6100 sayılı HMK'nun 69. maddesi ve Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 49-52. maddelerine göre müdahilin de yer aldığı asıl davada hüküm taraflar hakkında verilir. Dava ihbar olunan gerçek ve tüzel kişi, davada taraf sıfatını kazanamaz. Taraf sıfatı bulunmayanların temyiz yoluna gitmesi mümkün olmadığından davada taraf sıfatı bulunmayan T.. T.. vekilinin ihbar edileni bağlayıcı nitelikte bulunmayan hükmü temyiz etmesinde hukuki yararı bulunmadığından temyiz dilekçesinin REDDİNE,
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun Mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 25.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: FER'İ MÜDAHALENİN ETKİSİ - 6100 S. HMK. 69. MADDE

Mesaj gönderen Admin »

4. Hukuk Dairesi 2015/11859 E. , 2015/11213 K.

Davacı Trabzon E. ve S. Odaları Birliği Başkanlığı vekili Avukat Mehmet tarafından, davalılar Y.. B.. aleyhine 30/07/2013 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 26/03/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi fer'i müdahil temsilcisi Zekeriya tarafından istenilmekle dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, tespit istemine ilişkindir. Yerel mahkemece açılan davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm fer'i müdahil temsilcisi tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı, E. ve S. Odası Y. beldesindeki şoför esnafının yaptığı yolcu taşımacılığı ile ilgili fiyat tarifesinin ve hadlerinin belirlenmesinde ve onaylanmasında yetkinin mevzuat gereği kendilerine ait olduğunun tespiti isteminde bulunmuştur.
Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Fer'i müdahil S.S. Ö. Toplu Taşıyıcılar iki nolu Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ise 12/11/2013 havale tarihli dilekçesi ile davalı taraf yanında yargılamaya katılma talebinde bulunmuş ve talebi kabul edilmiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
6100 sayılı HMK.66-69. maddelerindeki düzenlemeye göre; üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’î müdahil olarak davada yer alabilir. Müdahale talebinin kabulü hâlinde müdahil, davayı ancak bulunduğu noktadan itibaren takip edebilir. Müdahil, yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia veya savunma vasıtalarını ileri sürebilir; onun işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usul işlemlerini yapabilir. Müdahilin de yer aldığı asıl davada hüküm, taraflar hakkında verilir.
Davaya konu olayda; Yargılama sonucunda, fer'i müdahil olan kooperatif hakkında herhangi bir hüküm kurulmamıştır. Öte yandan, fer'i müdahil, taraf veya bir tarafın temsilcisi olmayıp sadece iltihak ettiği tarafla birlikte hareket etme yetkisine sahip olduğundan tek başına temyiz yoluna başvuramaz, ancak lehine katıldığı tarafla birlikte hükmü kanun yoluna götürebilir. Bu nedenle; temyiz inceleme isteğinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle fer'i müdahil olan S.S. Ö. Y. Toplu Taşıyıcılar 2 nolu Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin tek başına temyiz hakkı bulunmadığından temyiz dilekçesinin reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 12/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: FER'İ MÜDAHALENİN ETKİSİ - 6100 S. HMK. 69. MADDE

Mesaj gönderen Admin »

1. Hukuk Dairesi 2014/5623 E. , 2015/9627 K.

Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece, davacılar ... ve ...ile müdahiller ... tarafından açılan davanın 6100 sayılı HMK'nun 150. maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına ve müdahil ... adına usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen karar davacılar ve bir kısım asli müdahiller tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi .. 'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;


-KARAR-

Dava, ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacılar ... ve ... ile müdahiller ...arafından açılan davanın 6100 sayılı HMK'nun 150. maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına ve müdahil ...adına usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, karar davacılar ... ve..le müdahiller... tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacılar ....rün ecrimisil talepli olarak eldeki davayı açtıkları, müdahiller .....'ün 09.05.2007 tarihli, ...'nin ise 26.03.2007 tarihli dilekçeleri ile davada fer'i müdahil olarak yer aldıkları, davacılar ....... ile müdahil ....hakkındaki davanın tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedildiği, kalan davacı ve müdahiller hakkında davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki, davacılar ...ve...'in 21.12.2006 tarihli duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadıkları, davayı da yenilemedikleri gözetilerek 6100 sayılı HMK'nun 150. maddesi (1086 sayılı HMUK'nun 409. maddesi) gereğince haklarındaki davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.
Ne var ki, davacılar ...ve ...in istekleri yönünde yargılama yapıldığına göre verilen hizmetkarşılığında harç ve yargılama giderleri konusunda bir hüküm kurulmamış olması doğru değildir.
Öte yandan, 6100 sayılı HMK'nun 69/1. maddesinde belirtildiği üzere, “Müdahilin de yer aldığı asıl davada hüküm, taraflar hakkında verilir” düzenlemesi gözardı edilerek fer'i müdahil sıfatı ile davada yer alan....hakkında da davayı takip etmedikleri gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması doğru olmadığı gibi hükmün fer'isi niteliğinde olan vekalet ücretinden de sorumlu tutulmaları isabetsizdir.
Davacılar...ile fer'i müdahiller .nin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: FER'İ MÜDAHALENİN ETKİSİ - 6100 S. HMK. 69. MADDE

Mesaj gönderen Admin »

19. Hukuk Dairesi 2013/9456 E. , 2014/7197 K.


Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. .. ile Fer' i Müdahil T.. Bank A.Ş. vek. Av. .... gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan, onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-KARAR-

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında başlatılan 12.04.2012 tarihli sözleşme ile davalının müvekkiline 135.000 ton agrega (mıcır) satmayı taahhüt ettiğni, sözleşme gereğince müvekkilinin teminat olarak muhtelif tarih ve bedelli toplam 100.000,00 TL tutarında çek verdiğini, davalının mal teslimini gerçekleştirmediğini belirterek bedelsiz kalan çekler nedeniyle müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine, çeklerin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, yargılamaya katılmadığı gibi cevap da vermemiştir.
Fer' i Müdahil T.. Bank A.Ş. vekili, davalının müvekkili şirketin kredili müşterisi olduğunu, temlik cirosu ile 28.09.2012 tarihli 200.000 TL bedelli çeki müvekkilinin teslim aldığını, iyiniyetli hamil olduğunu bildirerek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davalı şirketin mal teslimini gerçekleştirmediği, davacının davalıya borçlu bulunmadığı, çeklerin bedelsizliğine ilişkin kişisel def'ilerin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için çek hamili üçüncü kişinin kötüniyetli olması gerektiği, dava konusu çeklerden 28.09.2012 tarih ve 200.000 TL bedelli çeki temlik cirosu ile elde eden T... Bank A.Ş.' nin müşterisine kredi verirken temlik cirosu ile aldığı kötüniyetli hamil olduğu yönünde delil bulunmadığı gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne, davacının 20.09.2012, 28.09.2012, 30.09.2012, 19.10.2012, 31.10.2012 tarihli çekler nedeniyle borçlu olmadığının tespitine, 28.09.2012 tarihli 200.000 TL bedelli çeki devir alan fer' i müdahilin kötüniyetli olduğunun kanıtlanamadığından hakkındaki davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
HMK' nun m.69/1 hükmüne göre ''Müdahilin de yer aldığı asıl davada hüküm, taraflar hakkında verilir''. T... Bank Fer' i Müdahil olup, onun hakkında hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir olunan 1.100 -TL. duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 14.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: FER'İ MÜDAHALENİN ETKİSİ - 6100 S. HMK. 69. MADDE

Mesaj gönderen Admin »

19. Hukuk Dairesi 2013/8994 E. , 2014/6683 K.


Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek.Av. ... ile Fer' i Müdahil vek. Av. ... gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan, onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-KARAR-

Dava, taraflar arasında agrega (mıcır) satış sözleşmesi uyarınca avans olarak verilen çeklerin malın teslim edilmemesi nedeniyle bedelsiz kaldığı iddiasına dayalı menfi tespit istemine ilişkindir.
Davalı T.... İnşaat Maden Ltd. Şti. davaya cevap vermemiştir.
T... Bank A.Ş. vekili, dava konusu çeklerin müvekkilinde olduğunu ve verilecek karardan etkileneceğini belirterek müdahale isteminde bulunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, çeklerin satış sözleşmesi uyarınca davalıya avans olarak verilmesine rağmen mal tesliminin gerçekleşmemesi nedeniyle bedelsiz kaldığı, ancak T... Bank A.Ş.' nin iyiniyetli 3. kişi konumunda olduğu, davacının zararına kötüniyetli davrandığının ispat edilemediği, şahsi def' ilerin iyiniyetli 3. kişilere karşı ileri sürülemeyeceği gerekçeleriyle davanın davalı T... İnşaat Ltd. Şti. bakımından kabulüne, devir alan davalı ve fer' i müdahil T... Bank hakkındaki davanın reddine karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Birleştirilen davalar bağımsızlıklarını koruduklarından her bir dosya bakımından ayrı ayrı karar verilmesi gerekir. Somut olayda asıl dosya ile birleşen Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/52 E. sayılı dosyası hakkında ayrıca bir karar verilmemiş olması usul ve yasaya aykırıdır.
2- HMK’nun m.69/1 hükmüne göre “Müdahilin de yer aldığı asıl davada hüküm, taraflar hakkında verilir.” Asıl dosyada T... Bank fer’i müdahil olup, onun hakkında hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 1.100. TL duruşma vekalet ücretinin davalı Türkland Bank' tan alınıp, davacıya verilmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 08.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: FER'İ MÜDAHALENİN ETKİSİ - 6100 S. HMK. 69. MADDE

Mesaj gönderen Admin »

23. Hukuk Dairesi 2014/2235 E. , 2014/2452 K.


Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davacı İ.. E.. yönünden davanın açılmamış sayılmasına, davacılar F.. Ç.. ve E.. U.. yönünden ise davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili ile fer'i müdahil Y. İ.. ve E.. Ö.. tarafından temyiz edilmesi üzerine mahkemece, müdahillerin temyiz taleplerinin reddine karar verilmiş olup, ek kararın fer'i müdahil Yılmaz İsenç tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacılar vekili, müvekkillerinin üyesi bulunduğu davalı kooperatifin 06.06.2009 tarihli olağan genel kurulu toplantısının 4 ve 5. maddelerinde alınan bilanço ve gelir-gider hesaplarının, yönetim ve denetim kurulunun ibrasına ilişkin kararların, yasaya, kooperatif anasözleşmesine aykırı olduğunu ileri sürerek, anılan genel kurul kararlarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacı İ.. E.. yönünden davanın açılmamış sayılmasına, davacılar F.. Ç.. ve E.. U.. yönünden ise davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı kooperatif vekili, fer'i müdahiller Y. İ.. ve E.. Ö.. tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz aşamasında davalı kooperatif vekilinin temyizden feragat talebi üzerine 12.06.2012 tarihli ek karar ile davalı kooperatif vekilinin temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.
Asıl davalının temyiz talebinin reddi üzerine dosya re'sen ele alınıp, 13.09.2012 tarihli ek karar ile; asıl davalının temyiz talebinin temyizden feragat nedeniyle reddedildiği, E.. Ö.. ile Y. İ..'in de fer'i müdahil olup, davada asıl taraf olmadıkları, bu durumda davaya katıldıkları tarafla birlikte hareket edebilecekleri HMK'nın 66. ve devamı maddelerinin gereği olduğundan, taraflarca temyiz edilmeyen hükmün fer'i müdahiller tarafından da temyiz edilemeyeceği gerekçesiyle HMK'nın 346. maddesi gereğince fer'i müdahiller Y. İ.. ve E.. Ö..'ın temyiz taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Temyiz talebinin reddine ilişkin 13.09.2012 tarihli ek kararı, fer'i müdahil Y. İ.. temyiz etmiştir.
1-13.09.2012 tarihli ek karara yönelik temyiz istemi yönünden; 1086 sayılı HUMK'nın 432/4. maddesi “Temyiz, kanuni süre geçtikten sonra yapılır veya temyizi kabil olmayan bir karara ilişkin olursa, kararı veren mahkeme temyiz isteminin reddine karar verir ve Yargıtay'a gönderme için yatırılan parayı kullanarak red kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder.” hükmünü içermektedir. Fer'i müdahil Y. İ..tarafından temyiz edilen 10.04.2012 tarihli karar temyizi kabil olmayan nihai kararlardan olmadığından mahkemenin temyiz isteminin reddine karar vermesi doğru olmamıştır. Bu nedenle ek karara yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile 13.09.2012 tarihli ek kararın kaldırılmasına karar verilerek fer'i müdahil Y. İ.. vekilinin asıl karara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine geçilmiştir.
2-Fer'i müdahil Y. İ... vekilinin 10.04.2012 tarihli asıl karara yönelik temyiz istemine gelince;
Fer'i müdahil Yılmaz İsenç, davalı kooperatif yanında davaya katılmış olduğundan HMK'nın 66. maddesi gereğince katıldığı tarafla birlikte hareket edebilecektir. Yine aynı yasanın 69. maddesi gereğince ''Müdahilin de yer aldığı asıl davada hüküm, taraflar hakkında verilir." Davalı kooperatif vekilinin temyizden feragat ettiği, fer'i müdahil Y. İ.. ile ilgili herhangi bir hüküm kurulmadığı anlaşıldığından anılan madde ve devamı maddeler uyarınca davalı kooperatif yanında fer'i müdahil olarak davaya katılan Y. İ..'in yanında davaya katıldığı asıl davalı kooperatiften bağımsız temyiz hakkı bulunmadığından temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, fer'i müdahil Y. İ..'in 13.09.2012 tarihli ek karara yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile 13.09.2012 tarihli ek kararın KALDIRILMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle fer'i müdahil Yılmaz İsenç vekilinin 10.04.2012 tarihli asıl karara yönelik temyiz isteminin REDDİNE, peşin harcın istek halinde temyiz eden müdahil Y. İ..'e iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj