Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

4/C Lİ PERSONELİN ASKERLİK BORÇLANMASI ALACAĞININ ÖDENMESİ..

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

4/C Lİ PERSONELİN ASKERLİK BORÇLANMASI ALACAĞININ ÖDENMESİ..

Mesaj gönderen kararara.com »

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2012/196
KARAR NO: 2013/626
KARAR TR : 13.05.2013
(Hukuk Bölümü)
ÖZET : Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasları düzenleyen 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde; 21.03.2006-01.01.2009 tarihleri arasında Mersin Adliyesinde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca görev yapıp emekli olan davacının; askerlik borçlanma bedeline ilişkin alacağının ödenmesi istemiyle açtığı davanın, 2577 sayılı İYUK.’nun 2/1-c. maddesi kapsamında İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesinin gerektiği hk.
K A R A R
Davacı : M.A.
Vekili : Av.M.A.
Davalılar : 1-Adalet Bakanlığı(Adli Yargıda)
Vekili : Haz.Av.F.A.
2-Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bşk. (İdari Yargıda)

O L A Y : Ergani Çimento A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 12 yıl çalıştıktan sonra 18.01.1998 tarihinde, kurumun özelleştirilmesi üzerine işten çıkarılan davacı; Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasları düzenleyen 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde; 21.03.2006-01.01.2009 tarihleri arasında Mersin Adliyesinde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca görev yapıp 01.01.2009 tarihinde emekli olmuştur.
Davacı dava dilekçesinde; emekliliğe ayrılması nedeniyle tüm haklarının (kıdem tazminatı, yol harcırah, yemek bedeli ve Askerlik Borçlanma tutarları) tarafına ödenmesi hususunda 06/05/2009 tarihinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptığını, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, 05/10/2009 tarih B.03.1.imi.1.33 00 00 09/501 sayılı yazısıyla, söz konusu alacaklarının ödenemeyeceğini bildirdiğini; Mersin Adli Yargı Adalet Komisyonu ile kendisi gibi 657 sayılı 4/C kapsamındaki personel arasında imzalanan sözleşmede "1 yıldan az süreli istihdam edilen geçici personele hizmet sözleşmesinde belirtilen ücretler dışında başka ücret ödenmez ve bu sözleşmelerine bu yolda hüküm konulmaz" hükmünün bulunduğunu; çalıştığı sürelerde herhangi bir ücret fazlalığı talebinin olmadığını ancak emekliliğe ayrılması sebebiyle ücretleri hak ettiğini düşündüğünü ifade ederek; fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile tüm işçilik alacaklarının tahsili şartı ile davanın kabulüne, 100,00 TL kıdem tazminatı, 100,00 TL yol harcırahı, 100,00 TL yemek bedeli, 100,00 TL askerlik borçlanma bedeli, 100,00 TL fazla mesai bedelinin, 01/01/2009 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte tahsili istemiyle; adli yargı yerinde dava açmıştır.
MERSİN 1.İŞ MAHKEMESİ: 25.05.2010 gün ve E:2009/1012, K:2010/204 sayı ile; davacının davalı Adalet Bakanlığı iş yerine özelleştirmeden geldiği, bu talepler için 657 sayılı yasaya göre istemde bulunulmasının gerektiği, davaya idare mahkemesinde devam edilmesinin gerektiği; Mahkemelerinin yetkisiz olduğu gerekçesiyle; Mahkemelerinin yetkisizliğine dosya kesinleştiğinde yetkili ve görevli olan Mersin İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, bu bakımdan dava dilekçesinin reddine karar vermiş; bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Bu defa, Davacı vekili; Mersin Adliyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan müvekkilinin göreve başladığı 21.03.2006 tarihinden itibaren yapmış olduğu fazla mesai nedeniyle ödenmeyen mesai ücretinin, askerlik borçlanma bedelinin, kıdem tazminatı ve yol harcırahının ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 10.09.2009 tarih ve 501 sayılı işlemin iptali ile müvekkilinin hak ettiği 3.000 TL Kıdem Tazminatı, 500,00 TL Yol Harcırahı, 5.000 TL Yemek Bedeli, 4.379,40 TL Askerlik Borçlanma Bedeli, 5.000 TL Fazla Mesai Ücretinin hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek mevduata uygulanan en yüksek reeskont faizi ile birlikte tazmini talebi ile Mersin 1 İdare Mahkemesi’nde 2010/1845 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını ancak mahkemenin 17.11.2011 tarihinde her bir tazminat talebine karşı ayrı ayrı dava açılmak üzere davanın reddine karar vermiş olduğunu ifade ederek; Mersin Adliyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken 01.09.2009 tarihinde emekliye ayrılan müvekkilinin, 657 sayılı Yasanın 4/c maddesi kapsamında 21.03.2006-01.01.2009 tarihleri arasındaki çalışması nedeniyle tüm haklarının hesaplanarak müvekkiline ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 10.09.2009 tarih ve 501 sayılı işlemin iptali ile müvekkilinin hak ettiği 4.379,40 TL Askerlik Borçlanma Bedelinin hak ediş tarihinden itibaren işletilecek mevduata uygulanan en yüksek reeskont faizi ile birlikte tazmini istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.
MERSİN 1. İDARE MAHKEMESİ; 24.02.2012 gün ve E:2011/1931, K:2012/218 sayı ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 101. maddesinde, "Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür." hükmünün yer aldığı; dava dosyasının incelenmesinden; 21.03.2006-01.01.2009 tarihleri arasında Mersin Adliyesinde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca görev yapıp 01.01.2009 tarihinde emekli olan davacının "çalıştığı dönemde kendisinden kesilen askerlik borçlanma bedelinin tarafına iadesi istemiyle yaptığı 06.05.2009 günlü başvurunun dava konusu işlem ile reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı; bu durumda, 5510 sayıl Yasa uyarınca davacıdan tahsil edilen askerlik borçlanma primlerinin iadesi istemiyle açılan işbu davanın görüm ve çözümünün 5510 sayılı Yasanın yukarıda metni verilen 101. maddesi uyarınca İş Mahkemesinin görev alanında olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-a maddesi uyarınca davanın görev yönünden reddine karar vermiş, bu karar da temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE:
Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Başkanlığında, Üyeler: Mustafa AYSAL, Eyüp Sabri BAYDAR, Sıddık YILDIZ, Nurdane TOPUZ, Sedat ÇELENLİOĞLU ve Ayhan AKARSU’nun katılımlarıyla yapılan 13.5.2013 günlü toplantısında:

I-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre, Adli ve idari yargı yerleri arasında anılan Yasanın 14. maddesinde öngörülen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu, idari yargı dosyasının; adli yargı dosyası ile birlikte 15. maddede belirtilen yönteme uygun olarak davacı vekilinin istemi üzerine son görevsizlik kararını veren Mahkemece Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderildiği; her iki yargı yerinde “askerlik borçlanma bedeli” yönünden olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından, görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.
II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Taşkın ÇELİK’in, davanın çözümünde idari yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı M. BAYHAN ile Danıştay Savcısı Tuncay DÜNDAR’ın davada idari yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Dava, Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasları düzenleyen 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde; 21.03.2006-01.01.2009 tarihleri arasında Mersin Adliyesinde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca görev yapıp emekli olan davacının; askerlik borçlanma bedeline ilişkin alacağının ödenmesi istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun istihdam şekillerini düzenleyen değişik 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceğine işaret edilmiş ve (C) bendinde, “C) Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, “Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam edilmelerine İlişkin Esaslar”ı düzenleyen 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3. maddesinde, “… Geçici personele bu esaslarda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu konuda hüküm konulamaz…” hükmüne; yine 2008/13126 sayılı, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında”ki Bakanlar Kurulu Kararının 3 maddesinin 5. fıkrasında, “Geçici personele bu Kararda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.”hükmüne; “Sözleşmenin feshi halinde tazminat hakkı” başlıklı 10.maddesinde, “Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.” hükmüne; ayrıca, anılan Kararın 1. maddesinde, istihdam edilecek geçici personelde, 657 sayılı Kanununun 48.maddesinin (A) bendinin1, 4, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartların aranacağı; 7.maddesinde, çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımların, bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerli olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Ergani Çimento A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştıktan sonra kurumun özelleştirilmesi üzerine işten çıkarıldığı; Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasları düzenleyen 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde; 21.03.2006-01.01.2009 tarihleri arasında Mersin Adliyesinde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca Geçici personel olarak görev yaptığı, 01.01.2009 tarihinde emekli olduğu; 06.05.2009 tarihli dilekçe ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak; Mersin Adliyesi bünyesinde çalıştığı sürelerin, emekliliğe ayrılması nedeni ile tüm haklarının (kıdem tazminatı, yol harcırahı, yemek bedeli ve askerlik borçlanma tutarları) ödenmesini talep ettiği; isteğinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 10.9.2009 tarih B.03.1.İMİ.1.33 00 00 00 ­09/501 sayılı işlemiyle reddedildiği; bu işlemde ret gerekçesi olarak; -yukarıda belirtilen- Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan, “geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz” hükmünün gösterildiği anlaşılmıştır.
Olayda davacının, 657 sayılı Yasa’nın 4/C. maddesine istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları gereğince, “Geçici Personel” statüsünde, Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırıldığı anlaşılmakta olup, anılan yasal düzenlemelere göre işçi sayılmayan “kamu görevlisi” olduğu; öte yandan, idare hukuku esaslarına göre düzenlenen hizmet sözleşmesinin de “idari sözleşme” niteliği taşıdığı kanaatine varılmıştır.
İdarenin, kamu görevlisi sayılan personeli ile arasındaki ilişki, idare hukuku ilkelerine dayanan ve idare hukuku ilkeleriyle düzenlenen bir kamu hukuku ilişkisidir. Her ne kadar, hizmet sözleşmesinin 9. maddesi ile, davacı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi kılınmış ise de, personelin bağlı olacağı sosyal güvenlik kurumunu belirleyen bu hüküm, taraflar arasındaki kamu hukuku ilişkisini değiştiremez ve ortadan kaldıramaz.
Bu duruma göre ve uyuşmazlığın çözümünde 2004/7898 ve 2008/13126 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile bu kararlara istinaden taraflar arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesi hükümleri irdelenerek bir sonuca ulaşılabileceği gözetildiğinde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-c. maddesinde belirtilen idari sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlık kapsamındaki davanın görüm ve çözümünde idari yargı yeri görevli bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Mersin 1.İdare Mahkemesi’nce verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.
SONUÇ : Davanın çözümünde İDARİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Mersin 1.İdare Mahkemesi’nin 24.02.2012 gün ve E:2011/1931, K:2012/218 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 13.5.2013 gününde OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj