OHAL Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Uygulama Şekli

Hakimlik, Savcılık, Avukatlık, Noterlik, Kamu Avukatlığı, Hukuk Öğretimi, Hukuk Fakülteleri ve diğer mesleki konu ve haberlerin serbestçe paylaşılabildiği platform...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 2811
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Sivas
İletişim:

OHAL Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Uygulama Şekli

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

6.2.2023 tarihinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde depremler meydana gelmiştir.

Bu çerçevede, 8.2.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 8.2.2023 Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süre ile deprem olan illerimizde olağanüstü hal ilan edilmiştir.

120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 11.2.2023 tarihli ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Kararnamenin uygulanması sırasında oluşacak tereddütleri giderebilmek ve uygulama birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Kararnamenin uygulanmasına yönelik görüşlerin duyurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu ihtiyaç nedeniyle yapılan değerlendirme sonucunda sürelerin ve işlemlerin durmasına ilişkin uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 14.2.2023 tarihli ve 86420598-66 sayılı Bakan Olur'u ile aşağıdaki görüşler benimsenmiştir.

1- Olağanüstü hal ilan edilen illerde;
6.2.2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 6.4.2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla istisnalar hariç olmak üzere süreler ve işlemler durmuştur.
Bu itibarla;
a) İcra ve iflas takipleri, ihtiyati haciz kararları, taraf ve takip işlemlerine ilişkin diğer başvurular ile itiraz ve taleplerin alınmayacağı,
b) Üçüncü kişiler tarafından yapılan talep, itiraz ve bildirim gibi her türlü başvurunun kabul edilmeyeceği ve değerlendirmeye alınmayacağı,
c) Dosyanın taraflarından birinin diğer taraf lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebileceği,
ç) Durma süresi öncesinde açılmış bulunan takipler de dâhil olmak üzere durma süresince ödeme ve icra emri gönderilmeyeceği,
d) Durma süresi öncesinde gelen ihtiyati haciz kararları ile taraf ve takip işlemlerine ilişkin diğer başvuruların infaz edilmeyeceği,
e) Nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas takipleri durduğundan bu konuda takiplerin durdurulmasına ilişkin ayrıca durma kararı alınmasına gerek olmayacağı,
f) Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin devam edeceği, reddiyat ve tahsilat işlemlerinin yapılmasının gerekeceği,
g) Nafakaya ilişkin ilamların durma süresi içerisinde takip konusu yapılabileceği, ancak aynı ilamla nafakadan ayrı olarak hükmedilen alacakların ilamın bölünememesi nedeniyle takibe konulması durumunda işlemlere sadece nafaka alacakları yönünden devam edileceği,
ğ) İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilerek; dosya kapsamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen, icra dosyasından başkaca muamele yapılmasına gerek kalmadığı açıkça anlaşılan ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlâl edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda, paraların alacaklılarına ödenebileceği,
h) Dosya borcunun ödenmesi veya alacaklı ya da vekilinin talep etmesi hâlinde haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği,
ı) Dosya borcunun ödenmesi veya alacaklı ya da vekilinin talep etmesi hâlinde dosya kapama işlemlerinin yapılabileceği,
i) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının durma süresince devam edeceği,
j) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan elektronik veya fiziki artırma günlerinin durma süresi içerisinde kalması hâlinde, bu husus karar altına alınarak varsa yatırılan teminatın iade edileceği,
k) Durma süresinin bitiminden itibaren İcra ve İflâs Kanunu’nun 53’üncü, 128/a ve 134’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinin değerlendirilmesi suretiyle yeni bir talep aranmaksızın satış günü verileceği,
l) İstinabe yolu ile yapılan satışlarda, durma süresinin bitiminden itibaren esas icra dairesine satışın yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş sorularak satış günü verilmesinin uygun olacağı, esas icra dairesince de ivedi bir şekilde talep aranmaksızın cevap verilmesinin gerekeceği (Bu hususa ilişkin değerlendirmede (k) bendinin gözetilmesi gerektiği),
m) Durma süresi nedeniyle satış işlemleri gerçekleşmeyen mal ve haklar yönünden durma süresinden sonra yapılacak ilanların UYAP'a entegre Elektronik Satış Portalında yapılmasının gerekeceği,
n) Durma süresinden sonra yapılacak satışlar hakkında 7343 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunu'nda değiştirilen ve ihdas edilen hükümlerin uygulanmasının gerekeceği,
o) İcra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin sürelerin durma süresi bitimine kadar işlemeyeceği,
ö) Durma süresince alınacak kararların 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de belirtilmek suretiyle gerekçeli olarak yazılması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesinin gerekeceği,

2- Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde;
a) 6.2.2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu icra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin süreler 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince durduğundan;
aa) İcra dairesince dosyanın işleme alınması veya incelenmesi sırasında resen 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin değerlendirmenin icra dosyasından ve UYAP üzerinden yapılarak karar verilmesi gerekeceği,
ab) Aynı tarihte olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan kişiler bakımından ise talep üzerine, icra dosyasının tetkiki ile talebine eklediği her türlü bilgi ve belgeler de değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceği,
b) 6.2.2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna kayıtlı avukatların vekil olarak görev yaptığı icra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin süreler 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince durduğundan;
ba) 6.2.2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna kayıtlı olan avukatların vekil olduğu dosyaların icra dairesince işleme alınması veya incelenmesi sırasında resen 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin değerlendirmenin icra dosyasından ve UYAP üzerinden yapılarak karar verilmesi gerekeceği,
bb) Diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan avukatlar bakımından ise talep üzerine, icra dosyasının tetkiki ile talebine eklediği her türlü bilgi ve belgeler de değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceği,
c) Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatlar ve bürolarında çalışan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri nedeniyle talepte bulunulması hâlinde, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesinin uygulanmasında icra dosyasının tetkiki ile talebine eklediği her türlü bilgi ve belgeler de değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceği,
ç) Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilmeyen iller olan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri nedeniyle talepte bulunulması hâlinde, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesinin uygulanmasında icra dosyasının tetkiki ile talebine eklediği her türlü bilgi ve belgeler de değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceği,
d) 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci madde hükmünün; (a) ve (b) bentleri yönünden 6.4.2023 (bu tarih dâhil) tarihine, (c) ve (ç) bentleri yönünden ise 6.3.2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanacağı,
e) 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar tarafından, yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler aleyhine icra ve iflas takibi, taraf ve takip işlemi ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin yapılması hâlinde, işlemin yapıldığı tarihten itibaren Kararnamenin 2’nci maddesinin birinci fıkrasındaki hükmünden aynı dosya kapsamında yararlanamayacağı,
f) Bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasının uygulanmasına karar verilmesi hâlinde, olağanüstü hal ilan edilen iller için uygulanacak hükümlere (1’inci maddeye) göre uygun düştüğü ölçüde işlem yapılması gerekeceği,
Değerlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi ile yazımızın yargı çevrenizde bulunan icra mahkemeleri ve icra ve iflas dairelerine duyurulmasını arz/rica ederim.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı


Resim​​​​​​​
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj