Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLME

Mesaj gönderen teoman »

AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

Ahvali Şahsiye ile İlgili Belge Örneklerinin Parasız Verilmesi ve Tasdikten Muaf Tutulması Hakkında Sözleşme

Resmi Gazete Tarihi: 19/12/1962

Resmi Gazete Sayısı: 11286

Kabul Tarihi ve Yeri: 26.09.1957, Lüksemburg

Geçerli Dili: Fransızca

Depoziter: İsviçre Federal Konseyi

Türkiye'nin İmza Tarihi: 26.09.1957

Yürürlük Tarihi: 14.03.1963

Onay Şekli: Onay Kanunu

İhtirazi Kaydı: Yok

Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair Kanun

Kabul Tarihi : 11/0/962

Kanun No: 130

Resmi Gazete Tarihi: 19/12/1962

Resmi Gazete Sayısı: 11286

Madde 1 - 26 Eylül 1957 tarihinde Lüksemburg'ta imzalanan Ahvali Şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hakkındaki Sözleşmenin onaylanması uygun görülmüştür.

Madde 2 - Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanlara yürütür.

15/12/1962

DİBACE

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Üyesi olan Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, ahvali şahsiye belgelerinin verilmesi ve onaylanmasına ilişkin bazı meseleleri müştereken halletmek isteğiyle aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır:

Madde 1 - Bu Sözleşmeye taraf bulunan iki Devlet arasında akdedilmiş veya bundan böyle akdolunacak iki taraflı sözleşmeler tatbikatına halel gelmemek üzere, her Akid Devlet kendi ülkesinde ve talep eden Hükümetin vatandaşına ait olarak düzenlenen ahvali şahsiyeye ilişkin belge örnek ve özetlerini, idari bir maksatla veya fakir ve muhtaç kimselere yardım maksadıyla yapılan bir talep vukuunda, diğer Akid Devletlere parasız vermeyi taahhüt eder.

Madde 2 - Bu husustaki talep, diplomatik misyonlar ve konsoloslar tarafından, her Akid Devletçe ve bu Sözleşme ekinde gösterilen yetkili merciler nezdinde yapılır. Bu konudaki talepname, "İdari maksat" veya "İsteyen kimsenin fakrühali" sebebini özet olarak belirtir.

Madde 3 - Bir ahvali şahsiye (Kişi halleri) belgesinin verilmesi, bu belge ile ilgili kişinin uyrukluğuna tesir etmez.

Madde 4 - Veren makamın imza ve mührünü taşıyan ahvali şahsiyeye ilişkin belgelerin örnek veya özetleri her Akid Devlet ülkesinde karşılıklı olarak tasdikten muaftır.

Madde 5 - 1, 3 ve 4 üncü maddelerde bahse konu ahvali şahsiye belgeleri deyiminden şunlar anlaşılacaktır:

Doğum ilmühaberleri,

Ölü doğan bir çocuğun beyan kağıtları,

Meşru olmayan çocukların tanınmasına ilişkin ve ahvali şahsiye (Nüfus) memurlarınca düzenlenmiş belgeler veya çıkartılmış kayıt örnekleri,

Evlenme ilmühaberleri,

Ölüm ilmühaberleri,

Boşanma ilmühaberleri veya boşanma hüküm veya kararlarının örnekleri,

Ahvali şahsiyeye ilişkin emirname, hüküm veya kararların örnekleri.

Madde 6 - Bu sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine tevdi olunacaktır.

Her onaylama belgesinin tevdiini bildirir bir tutanak hazırlanacak, bunların onaylanmış bir örneği, diplomasi yoluyla, imza eden devletlerin her birine ulaştırılacaktır.

Madde 7 - Bu Sözleşme, yukarıdaki maddede bahis konusu onaylama belgesinden ikincisinin tevdiini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

Sözleşme, sonradan onaylayan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin tevdiini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

Madde 8 - Bu Sözleşme, her Akid Devletin anavatan topraklarının bütününde uygulanır.

Her Akid devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışındaki ülkelerinden bir veya birkaçına veyahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya ülkelere uygulanacağını, imza, tasdik ve katılma anında veya sonraki bir zamanda İsviçre Federal Konseyine tebliğ suretiyle beyan edebilir. İsviçre Federal Konseyi, her Akid Devlete, diplomasi yoluyla bu tebliğin onaylı bir örneğini gönderecektir. Bu sözleşme hükümleri, tebliğin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalayan 60 ıncı gün, anılan tebliğde gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır.

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gereğince bir beyanda bulunmuş olan her Devlet, sonradan her istediği anda, İsviçre Federal Konseyine göndereceği bir tebliğ ile, bu Sözleşmenin evvelki tebliğde gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmayacağını beyan edebilecektir.

İsviçre Federal Konseyi, her Akid Devlete diplomasi yoluyla bu yeni tebliğin bir örneğini gönderecektir.

Sözleşmenin gösterilen ülkede uygulanması, bahis konusu tebliğin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalayan 60 ıncı gün, son bulur.

Madde 9 - Her Devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak isteyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ edecektir. Konseyde, bunun onaylanmış bir örneğini, diplomasi yoluyla her Akid Devlete gönderecektir. Sözleşme, katılan Devlet için katılma belgesinin tevdiini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

Katılma belgesi 7 nci maddenin 1 inci fıkrası gereğince, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden evvel tevdi edilemeyecektir.

Madde 10 - Bu Sözleşme, daha mükemmel bir hale getirilmek üzere, değişikliğe tabi tutulabilir.

Değişiklik teklifi, bu teklifi muhtelif Akid Devletlerle Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterine bildirecek olan İsviçre Federal Konseyine yapılacaktır.

Madde 11 - Bu sözleşme, 7 nci maddenin 1 inci fıkrasında gösterilen tarihten itibaren 10 yıl yürürlükte olacaktır.

Sözleşme, fesih vaki olmadıkça, her 10 yıl sonunda 10 yıl daha kendiliğinden uzatılmış olacaktır.

Fesih keyfiyeti, bu hususta diğer bütün Akid Devletlere bilgi verecek olan İsviçre Federal Konseyine, senenin bitiminden en az 6 ay evvel haber verilmiş olmalıdır.

Fesih keyfiyeti sadece fesih ihbarında bulunan Devlet hakkında hüküm ifade eder. Sözleşme diğer Akid devletler için yürürlükte kalacaktır.

Usulü veçhile yetkilendirilmiş olan, imzaları aşağıda bulunan temsilciler, tasdiken bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere, bir tek nüsha olarak 26 Eylül 1957'de Lüksembourg'da düzenlenmiş olup onaylı bir örneği anılan Konseyce her Akid Devlete diplomasi yoluyla gönderilecektir.

İmzalar

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Adına:

Belçika Krallığı Hükümeti Adına:

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Adına:

Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti Adına:

Hollanda Kraliyeti Hükümeti Adına:

(Hollanda ile Surinam ve Hollanda Antilleri arasında amme hukuku bakımından mevcut olan eşitlik muvacehesinde, Sözleşmede geçen "anavatan" ve "anavatan dışı" deyimleri, Hollanda Krallığı bakımından ilk manalarını kaybetmekte olup Krallık bakımından "Avrupa" ve "Avrupa dışı" anlamına alınacaktır.)

İsviçre Konfederasyonu Adına:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına:

EK

Başka bir merci gösteren özel sözleşmelerin uygulanması ihtirazi kaydı altında, bu Sözleşmenin ikinci maddesinde derpiş olunan yetkili merci şudur:

Federal Almanya Cumhuriyetinde, belgeye vazıülyed ahvali şahsiye memuru,

Belçika Kraliyetinde Hariciye Vekaleti,

Fransa Cumhuriyetinde, belgeye vazıülyed ahvali şahsiye memuru,

Lüksemburg Büyük Dukalığında, belgeye vazıülyed ahvali şahsiye memuru,

Hollanda Krallığında, belgeye vazıülyed ahvali şahsiye memuru,

İsviçre Konfederasyonunda, Bern'de ahvali şahsiye Federal Dairesi,

Türkiye Cumhuriyetinde, belgeye vazıülyed ahvali şahsiye memuru,


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj