Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

EMNİYET TEŞKİLATI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİLİK- Kasım/2018

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

EMNİYET TEŞKİLATI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİLİK- Kasım/2018

Mesaj gönderen teoman »

5 Aralık 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30616

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ KİMLİK KARTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 26/12/2015 tarihli ve 29574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden Sınıf Üstü Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü ve emeklilerine verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-1’de,

b) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru, Polis Memuru rütbesindeki personele ve emeklilerine verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-2’de,

c) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden çarşı ve mahalle bekçisi unvanında bulunan personele ve emeklilerine verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-3’te,

ç) Diğer hizmet sınıflarındaki personele ve emeklilerine verilen kimlik kartlarının şekil, içerik ve ölçüleri EK-4’te

gösterilmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden idari polis olmalarına karar verilenlerin kimlik kartlarının rütbesi hanesine rütbesi ile birlikte “İdari” ibaresi yazılarak kimlik kartı düzenlenir. Bunlara hangi sınıf ve ünvanda olursa olsun, çalıştıkları müddetçe ayrıca emekli kimlik kartı düzenlenmez. Vazife malulü olarak emekli olan personelin kimlik kartına ise rütbesi ile birlikte “Vazife Malulü” ibaresi yazılır. Vazife malulü olarak emekliye ayrıldıktan sonra, çalışmaya devam eden personelden istifa edenlere son rütbe/unvanları gözetilerek emekli kimlik kartı düzenlenir. Vazife malulü olduktan sonra hizmet sınıfı değişerek Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edenlerden istifa edenlere ise Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki en son rütbesi esas alınarak emekli kimlik kartı düzenlenir.”

“(5) 17/3/1989 tarihli ve 20111 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik çerçevesinde verilen tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası personelin kimlik kartına işlenir. Ayrıca bu kimlik kartı silah taşıma ruhsatı yerine geçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Başkanlıkça hazırlanan personel kimlik kartlarının dağıtımı, personelden sorumlu birimlere posta (kargo) yoluyla yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “23/3/1979 tarihli ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün” ibaresi “31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yeni emekliye ayrılan veya daha önceden emekliye ayrılmış personelden kimlik kartını değiştirme talebinde bulunanlara yeni emekli kimlik kartı verilirken, üzerinde bulunan eski kimlik kartını çeşitli gerekçelerle vermemesi veya kaybettiğini beyan ettiği halde bu kimlik kartının üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde, bu kişilere emekli kimlik kartı verilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak, PBS üzerinden kaydı bulunan ve daha önce emekli kimlik kartı düzenlenmiş personel için bu husus uygulanmaz.”

“(3) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı;

a) Hakkında adli veya idari soruşturma/kovuşturma açılan personelin,

b) Tutuklu veya hükümlü bulunan personelin,

c) Hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen personelin,

emekli olması durumunda, 12 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu personele idari yönden meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilmemesi, adli yönden ise memurluğa engel olmayacak bir ceza alması veya beraat etmesi halinde emekli kimlik kartı verilir.”

“(5) Hizmet süresini doldurmak suretiyle istifa ederek emekliliği hak ediş yaşını bekleyen personelin kimlik kartı görev yaptığı birim tarafından teslim alınarak imha edilir. Ancak, bu personele emekli kimlik kartı, sigortalı olarak çalıştığına bakılmaksızın emeklilik yaşını doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Genel Müdürlükten “Emeklilik veya İkramiye Oluru” alınmasının istenmesi üzerine ve Genel Müdürlükçe emeklilik işlemi yapıldıktan sonra verilir.”

“(10) Emniyet Teşkilatından müstafi sayılarak (memuriyetten çekilen) ayrılan personel, emeklilik için gerekli olan yaşını doldurduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından açıktan isteğiyle emekli olsa dahi, emekli personel kimlik kartı düzenlenmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün” ibaresi “Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eklerinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3, EK-4 ekteki şekliyle değiştirilmiş ve EK-5, EK-6, EK-7, EK-8 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici üçüncü madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş ve dağıtılmış bulunan personel kimlik kartları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.Ekleri için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 05-3-1.pdf


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj