1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMIŞ OLMASI VE MİKTARI HK.

Gönderilme zamanı: 14 Eyl 2021 23:59
gönderen Admin
YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
2021/3131 E.
2021/4377 K.

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından, nafakanın kaldırılması ve kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davaları yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

492 sayılı Harçlar Kanununda ve bu kanuna ekli “Yargı Harçları” başlıklı (1) sayılı tarifede, 5766 sayılı ve 6217 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklik gereğince; harca tabi davalarda yapılan temyiz başvurularından; Temyiz başvuru harcının ve kararda gösterilen ilam harcının dörtte birinin (maktu harca tabi davalarda maktu harcın tamamı) temyiz peşin harcı olarak alınması (1 sayılı Tarife III /e bendi) zorunludur.

Davacının nafakanın kaldırılması talebinin reddine ilişkin talebinin incelenebilmesi için alınması gereken 1.024,65 TL nispi temyiz peşin harcının eksik alındığı görülmektedir. Sözü edilen noksan harcın Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 366. maddesinin yollaması ile HMK'nın 344. maddesinde gösterilen usul uygulanılarak temyiz edenden tahsili ile buna ilişkin makbuzun dosyaya alınmasından sonra gönderilmek üzere dava dosyasının bölge adliye mahkemesine İADESİNE oybirliğiyle karar verildi. 02.06.2021 (Çrş.)