Katkı Payı Ve Katılma Alacağının Belirlenmesi Yöntemi, Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Alacak Davası Hk.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Katkı Payı Ve Katılma Alacağının Belirlenmesi Yöntemi, Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Alacak Davası Hk.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
2021/1684 E.
2021/3911 K.

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Katkı Payı Ve Katılma Alacağı


Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın kadının alacağı bulunmadığından tespitine dair kararın davacı-birleşen dava da davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairenin 25.01.2021 tarihli ve 2020/3629 Esas, 2021/409 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Davacı vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı-birleşen dosyada davalı ... vekili, evlilik birliği içinde davalı adına edinilen Kayseri ilinde 8 numaralı bağımsız bölüm ile Mersin ilinde 24 numaralı bağımsız bölüm bulunduğunu açıklayarak, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı 75.000,00 TL alacağın yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, birleşen davanın reddini savunmuştur.

Davalı-birleşen dosyada davacı ... Ergün vekili, davacının boşanma davasından sonra mal kaçırma kastı ile üzerine kayıtlı Mersin ilinde 8 numaralı bağımsız bölümü 3. bir kişiye devrettiğini, davacı lehine katılma alacağı yada değer artış payı hesabı yapılacaksa, bu dairenin de hesaba dahil edilmesi gerektiğini, davalı tarafça devredilen Kayseri'deki 8 numaralı bağımsız bölümün mal kaçırma kastı ile devredilmediğini, müşterek çocuklarının düğün masraflarını karşılamak için satıldığını açıklayarak, davanın reddini savunmuştur. Bozma sonrası ikame edilen birleşen dava dosyasında, davacı kadının Mersin ilindeki 8 nolu taşınmaz yönünden kök dosyada tespit edilen alacağının zamanaşımına uğramaması amacıyla iş bu davayı açmak zorunda kaldıklarını belirterek, 32.000,00 TL katkı payı alacağının yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece verilen ilk kararda, davacının Kayseri'de bulunan taşınmaza yönelik katılma alacağı talebinin kısmen kabulüne, 27.500,00 TL katılma alacağının karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline, davacının Mersin ilinde bulunan 24 numaralı bağımsız bölüme ilişkin talebinin ise davalı taraf takas teklifinde bulunduğundan, takas mahsuba konu Mersin'deki 8 numaralı bağımsız bölüm üzerinde davalının katkı payı alacağının 84.500,00 TL davacının Mersin'deki 24 numaralı bağımsız bölüm üzerinde 52.500,00 TL katkı payı alacağı olduğu, aynı nitelikteki alacaklar olan katkı payı alacaklarının takas-mahsubu neticesi, davacının katkı payı alacağı bulunmadığından reddine karar verilmiştir. Davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz itirazı üzerine yapılan inceleme neticesinde Dairenin 2016/18536 Esas, 2018/20313 Karar sayılı ilamıyla, mahkemece dosyaya yansıyan evlilik tarihinden taşınmazların alım tarihine kadar taraf gelirleri, tasarruf edecekleri miktar ve TKM'nin 152. maddesi de gözetilerek Daire ilke ve uygulamalarına uygun şekilde katkı oranlarının bulunması, bu oranların usul ve yasaya uygun şekilde davaya konu taşınmazların dava tarihi itibari ile belirlenen piyasa sürüm değeri ile çarpımı neticesi bulunacak miktarların katkı payı alacağı ve takas mahsupta dikkate alınması gerektiğine, katkı payı alacağı ile katılma alacağının karşılıklı olarak takas-mahsup edilebileceğine, bu sebeple, mahkemenin davacı lehine Kayseri'deki 8 numaralı bağımsız bölüm ile Mersin'deki 24 numaralı bağımsız bölüm yönünden bulunacak katkı payı ve katılma alacağı ile davalı lehine takas-mahsuba konu Mersin'deki 8 numaralı bağımsız bölüm yönünden bulunacak katkı payı alacağının birlikte dikkate alınması, davacı lehine hükmedilecek alacak kalıp kalmayacağının değerlendirilmesi, buna göre hüküm kurulması gerektiğine işaret edilerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi sonucunda eşlerden ...'ün 88.243,80 TL, ...'ün ise 84.500,00 TL alacaklarının bulunduğu belirlendiğinden; alacakların birbirinden mahsubu sureti ile 3.743,80 TL sonuç değer artış payı alacağının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ...'den alınıp, ...'e verilmesine, birleşen Kayseri 2. Aile Mahkemesinin 2016/955 Esas sayılı dava dosyası ile davacı ... (Ergün) tarafından açılan davanın, katkı payı alacaklarının mahsup edilmesi ile hükmedilecek bir alacağının bulunmadığının tespitine karar verilmiştir. Hüküm, süresi içerisinde davacı birleşen davada davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairece Yerel Mahkemenin kararı, Dairenin 2020/3623 Esas, 2021/409 Karar sayılı ilamıyla onanmıştır. Davacı-birleşen davada davalı ... vekili süresi içerisinde karar düzeltme isteğinde bulunmuştur.

1.Dosya muhtevasına, dava evrakı ile tutanaklar münderecatına ve Yargıtay ilâmında açıklanan gerektirici sebeplere göre, davacı birleşen davada davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan, yerinde olmayan ve HUMK'un 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiştir.

2. Davacı-birleşen davada davalı vekilinin diğer karar düzeltme nedenlerine gelince;

Dosya kapsamı incelendiğinde tasfiyeye konu edilen meskenler ilgili olarak bozma sonrası yapılan hesaplama sonucu davacı birleşen dosyada davalı erkeğin toplam alacağı doğru bir şekilde 88.243,80 TL olarak belirlenmiş ise de davalı birleşen dosyada davacı kadının erkek adına kayıtlı Mersin ilindeki 8 nolu taşınmazdaki katkı payı alacağının tespitinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Daire bozma ilamında tarafların katkı oranlarının yeniden belirlenmesi ve buna göre alacaklar hesaplanıp takas-mahsup yapılması gerektiğine işaret edilmiş olup, davalı birleşen dosyada davacı kadının ilk hükümde hesap edilen 84.500,00 TL (katkı oranı %65e göre) alacağı bozma kapsamı dışında tutulmamıştır. Bozma ilamı sonrası Yasa'ya, Daire yerleşik uygulamasına ve dosya kapsamına uygun şekilde tespiti yapılan katkı oranına (%59.50) göre Mersin ilindeki 8 nolu meskende davalı birleşen dosyada davacı kadının katkı payı alacağı miktarı belirlenip bulunacak meblağa göre takas-mahsup yapılmalıdır. Mahkemece, %65 katkı oranıyla bulunan 84.500,00 TL'ye göre takas mahsup sonucu alacağa hükmedilmesi hatalı olmuştur. Davacı birleşen davada davalı vekilinin karar düzeltme isteği bu yönden yerinde olduğundan kabul edilerek, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ
: Yukarıda (2.) bentte açıklanan nedenlerle davacı birleşen davada davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairenin maddi yanılgıya dayalı 2020/3623 Esas ve 2017/409 Karar sayılı onama ilamının KALDIRILMASINA, hükmün 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, diğer karar düzeltme taleplerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeplerle reddine, peşin harcın istek halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 27.04.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj