Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

KİRA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL İLE AYLIK KİRA BEDELİNİN YENİDEN BELİRLENEBİLECEĞİ HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

KİRA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL İLE AYLIK KİRA BEDELİNİN YENİDEN BELİRLENEBİLECEĞİ HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
2021/5319 E.
2021/6542 K.

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Adi kiraya ve hasılat kiralarına ait örnek 13 ilamsız takipte, borçlunun icra dairesine süresi içerisinde verdiği itiraz dilekçesi ile; taraflar arasında imzalanan ek protokol ile kira bedelinin güncellendiğini, buna göre 8.300,00 TL bakiye borcu bulunduğunu, bu tutarı aşan takip konusu tutarı kabul etmediğini ileri sürerek takibe, işlemiş ve işleyecek faize itiraz ettiği, alacaklının borçlu yanca ileri sürülen ek protokolü kabul etmediğini, alacaklı tarafından imzalanmadığını, gerekirse imza incelemesi yapılabileceğini belirterek itirazın kaldırılması ve tahliye istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, ek protokolde belirlenen kira bedeli üzerinden hesaplama yapan bilirkişi raporu doğrultusunda, takip konusu aylara ilişkin bakiye kira borcunun borçlunun borca itirazında kabul ettiği miktarın altında olduğu gerekçesiyle itirazın kaldırılması isteminin reddine hükmedildiği, alacaklı tarafından İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi’nce; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda; takip dayanağı 15.11.2014 kira başlangıç tarihli kira sözleşmesinde aylık kira bedelinin net 6.250,00 TL + KDV olarak belirlendiği, bu bedelin Türkiye İstatistik Kurumu’nun ilgili kira artış ayında 12 aylık ortalamalara göre TÜFE+ÜFE/2 hesabı ile artırılacağının kararlaştırıldığı, icra takibinde 22.01.2015 tarihli 6.250,00 TL kira alacağı ile muhtelif aylara ait kira artış farklarının talep edildiği, takip konusu toplam 51.051,10 TL alacağın 8.300,00 TL’yi aşan kısmına borçlu tarafından itiraz edildiği, borçlunun itirazında bila tarihli ek protokole dayandığı, bu protokole göre aylık kira bedelinin 5.200,00 TL + stopaj olarak belirlendiği ve protokolün imzalanmasına kadar geçen süre kiralarının bu rakam üzerinden hesaplanarak alacaklının hesabına yatırılacağının düzenlendiği, mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda, aylık kira bedeli için anılan ek protokolde belirlenen tutarın esas alındığı ve takip tarihi itibariyle toplam alacağın 7.708,15 TL olarak hesaplandığı, bu rakamın da borçlu tarafından itiraz dilekçesinde kabul edilen borç tutarının altında olduğunun mütalaa edildiği görülmüştür.

İİK’nun 269 c/ II maddesi gereğince; senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkarı halinde 68’nci madde hükmü kıyasen uygulanır. Aynı Kanun’un 68/5. maddesine göre ise; borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse hakim, 68/a maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı bu davada alacağını ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse bu ceza kalkar.

Alacaklının, borçlu tarafından sunulan ek protokolü, 13.9.2017 tarihli itirazın kaldırılması dilekçesi ile istinaf ve temyiz dilekçelerinde yani tüm aşamalarda inkar ettiği, altındaki imzayı da kabul etmediği ve gerekirse imza incelemesi yapılmasını talep ettiği görülmesine rağmen, İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nce alacaklı tarafından söz konusu protokoldeki imzaya karşı çıkılmadığı gerekçesiyle ek protokol hükme esas alınmak suretiyle sonuca gidilmesi doğru bulunmamıştır.

Her ne kadar dar yetkili icra mahkemesinin icra takibine dayanak yapılan belgedeki inkar edilen imzayı inceleme yetkisi yok ise de; borçlu tarafından sunulan 25.09.2014 tarihli sözleşme altındaki imzanın alacaklıya ait olması durumunda, sözleşme tarihleri gözetildiğinde önceki sözleşmenin uyuşmazlık konusu kira bedeli yönünden değiştirildiğinin, taraflar arasındaki akdi ilişkinin kira bedeli yönünden son sözleşmeye göre devam ettiğinin kabulü gerekeceğinden, mahkemece, borçlunun dayandığı ek protokoldeki imza alacaklı tarafından inkar edildiğinden İİK’nun 269 c / II maddesi hükmü gereği aynı Kanun’un 68. maddesine göre anılan ek protokolün aslının temini ile, protokoldeki imzanın alacaklıya ait olup olmadığı yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile istemin reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :
Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi’nin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 24.02.2021 tarih ve 2019/2057 E. - 2021/452 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve ... 15. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 09.5.2019 tarih, 2018/634 E. - 2019/323 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 16/06/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj