ANAYASA MAHKEMESİNİN 1 YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜK TARİHİ BEKLENMEDEN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

ANAYASA MAHKEMESİNİN 1 YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜK TARİHİ BEKLENMEDEN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
2020/8498 E.
2021/4276 K.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasına işin ivediliği ve niteliği nedeniyle 5311 Sayılı Kanunla değişik İİK'nin 366. maddesi hükmü uygun bulunmadığından bu yöndeki isteğin oybirliği ile reddine karar verildikten sonra işin esası incelendi:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan takipte, alacaklının, asıl icra müdürlüğünün takip dosyasından gönderilen talimat ile borçlulardan... Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin adresine hacze gidildiğini, 06/09/2019 tarihli talimat haczi sırasında icra memuru tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24/06/2019 tarihli genelgesi ve İİK'nun 362/a maddesi uyarınca haciz talebinin reddine karar verildiğini, bu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, icra müdürlüğünün 06/09/2019 tarihli haciz ve muhafaza taleplerinin reddi kararının şikayeten iptali ile haciz mahallindeki malların haczine ve muhafazasına karar verilmesini talep ettiği, ilk derece mehkemesince; şikayetin reddine karar verildiği, alacaklının istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun esasatan reddine karar verildiği görülmektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin 22/10/2020 tarihli ve 2019/59 E. - 2020/61 K. ile 6100 sayılı İİK'na 09/05/2018 tarihli 7141 sayılı Kanunun 1.maddesi ile eklenen 362/a maddesinin “08/02/2017 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar... taşınır ve taşınmaz malları....içinde bulunulan öğretim yılı sonunda haczedilir” bölümündeki “08/02/2017 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar” ifadesi iptal edilmiş olup, her ne kadar iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiş ise de; Anayasa’nın 11. maddesinde, Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesi düzenlenmiş, 138. maddesi ise hakimlere herşeyden önce Anayasa’ya uygun olarak hüküm verme yetkisi tanımıştır. Anayasa'nın 11. ve 138. maddeleri, hakime Anayasa'ya aykırılığı saptanmış, yasa hükmünü iptal kararı yürürlüğe girmemiş olsa bile uygulamama yetkisini hatta yükümlülüğünü vermektedir. Karar gerekçelerinin yazımı ve yayımlanmasının uzun süre alması karşısında hiç olmazsa iptal kararının duyurulması, Anayasa'ya aykırı Yasa hükmünün uygulanmasını engelleyecektir. (Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İd. Huk. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi-Amme İdaresi Dergisi, cilt:26). İptal hükmünün Resmi Gazete'de yayımlanmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girecek olması Kanun Koyucuya Anayasa'ya uygun yeni Yasa maddesi hazırlanması için verilmiş süre olup, bu süre iptal hükmünün uygulanmasını engellemeyeceğinden alacaklının şikayeti hakkında Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararı da nazara alınmak suretiyle değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ve ilk derece mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 01/10/2020 tarih ve 2020/263 E. - 2020/938 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), ... 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 26/11/2019 tarih ve 2019/470 E. - 2019/481 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 08/04/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj