TEBLİGAT EVRAĞINDA KOMŞU İSMİ BELİRTİLMEDEN YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİ TEBLİĞ OLMAYACAĞI HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

TEBLİGAT EVRAĞINDA KOMŞU İSMİ BELİRTİLMEDEN YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİ TEBLİĞ OLMAYACAĞI HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 1. Ceza Dairesi
2020/134 E.
2020/2381 K.


Hırsızlık, basit yaralama, resmi belgede sahtecilik ve hükümlünün kaçması suçlarından hükümlü M. T'ın, hapis cezasının infazı sırasında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesi gereğince cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesine dair Ankara 1. İnfaz Hâkimliğinin 01/04/2018 tarihli ve 2018/1936 esas, 2018/1885 sayılı kararını müteakip, hükümlünün denetim yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar ettiği gerekçesiyle cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine ilişkin Bursa İnfaz Hâkimliğinin 07/08/2018 tarihli ve 2018/4130 esas, 2018/4140 sayılı kararı ile ilgili olarak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesinin 6. fıkrasında yer alan;
"Hükümlünün;

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,

b)Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,

c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir." şeklindeki düzenleme ile,

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin hükümlünün uyarılması başlıklı 44. maddesinde yer alan;

"(1) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için uyulması gereken kurallar ile karara uygun olarak hazırlanan programa ve denetimli serbestlik personelinin bu kapsamdaki uyarı ve çağrılarına uyulmaması yükümlülüğün ihlâli sayılır. Yükümlülüğün ihlâl edilmesi durumunda vaka sorumlusunun teklifi üzerine yükümlü, komisyon tarafından veya kanunda yazılı hallerde komisyonun önerisi üzerine ilgili hâkim tarafından uyarılır.

(2) Uyarı bir yazı ile yükümlüye tebliğ edilir. Gerektiğinde yükümlü, müdürlüğe davet edilerek yükümlülüklerine ilişkin hususlar ve ihlalin sonuçları vaka sorumlusu tarafından kendisine sözlü olarak da açıklanır. Yükümlünün gelmemesi durumunda daha önce yapılmış olan yazılı uyarı yeterli sayılır.

(3)Denetimli serbestlik kararlarının infazında, yükümlülüğün bir yıl içerisinde iki defa ihlâl edilmesi yükümlülüğe uymamada ısrar etme sayılır. Yükümlünün uyarılmasının ardından bir yıl içerisinde ikinci ihlâlin tespit edilmesi halinde infaza son verilerek kayıt kapatılır." şeklindeki düzenlemeler nazara alındığında;

Somut olayda, hükümlünün 11/05/2018 tarihindeki bireysel görüşmesine katılmayarak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait bir işte çalıştığına dair belge sunmayarak bu husustaki yükümlülüğünü ihlâl etmesi üzerine, hükümlünün bir kez daha yükümlülüklerini ihlâl etmesi durumunda ikinci bir uyarı işlemi yapılmadan kapalı ceza infaz kurumuna iade edileceğine yönelik Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 15/05/2018 tarihli ve 2018/7501 İİDK sayılı uyarı yazısının 24/05/2018 tarihinde hükümlüye tebliğ edilmesini müteakip, hükümlünün 01/06/2018 tarihindeki "2. Bireysel görüşme yükümlülüğünü" yerine getirmeyerek yükümlüklerine uymamakta ısrar ettiğinden bahisle infaz hâkimliğince 5275 sayılı Kanun'un 105/A-6-b maddesi uyarınca kapalı ceza infaz kurumuna iadesine karar verilmiş ise de;

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi ve Tebligat Yönetmeliği’nin 30. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, tebliğ yapılacak kişinin adreste bulunmaması hâlinde, tebliğ memurunun adreste bulunmama sebeplerini komşu, yönetici, kapıcı vb. kişilere sorarak araştırması, tespitlerini onların beyanlarını ve imzalarını alarak tebliğ mazbatasına şerh etmesi ya da imzadan imtina etmeleri hâlinde bu durumu tebliğ mazbatasına şerh etmesi gerektiği, dosya kapsamına göre, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 15/05/2018 tarihli uyarı yazısının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesi gereğince 24/05/2018 tarihinde hükümlüye tebliğ edildiği, ancak tebliğ mazbatasında adresin sürekli olarak kapalı olması sebebiyle tebligatın muhtara bırakılıp alt komşusuna haber verildiği belirtilmiş ise de; anılan komşu isminin ve imzasının bulunmaması karşısında yapılan bu tebligatın geçerli sayılamayacağı ve bu nedenle hükümlünün denetimli serbestlik tedbirine uymama hususunda ısrar etme koşulu sağlanmadığından kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilemeyeceği gözetilerek, itirazın kabulüne karar verilmesi yerine, yazılı şekilde farklı gerekçelerle itirazın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11/12/2019 gün ve 94660652-105-16-14088-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Bursa İnfaz Hâkimliğinin 07/08/2018 tarihli ve 2018/4130 esas, 2018/4140 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19/10/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj