1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

TRAFİK CEZASININ KESİLDİĞİ YERDEKİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNDEN BAŞKA SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN İTİRAZA KARAR VEREMEYECEĞİ HK

Gönderilme zamanı: 23 May 2021 00:33
gönderen Admin
YARGITAY 19. Ceza Dairesi
2020/3137 E.
2020/12383 K.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı 35 F 6800 plakalı araç sürücüsü hakkında İzmir Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21/11/2016 tarihli ve MA 20399058 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 412,00 Türk lirası idarî para cezası, 20/07/2016 tarihli ve HV 594242 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 398,00 Türk lirası idarî para cezası, 28/08/2016 tarihli ve MA 17581553 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 412,00 Türk lirası idarî para cezası, 22/03/2018 tarihli ve MA 27203299 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 1.237,00 Türk lirası idarî para cezası, İzmir Havalimanı Şube Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen 13/03/2017 tarihli ve ID 742418 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 95,00 Türk lirası idarî para cezası, Bergama Trafik Denetleme Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16/10/2018 tarihli ve MA 33234411 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 235,00 Türk lirası idarî para cezası ve ... tarafından düzenlenen 13/09/2017 tarihli ve ID 220837 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 618,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezası karar tutanaklarının iptaline dair Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 23/05/2019 tarihli ve 2019/2381 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 20/05/2020 gün ve 13077 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/06/2020 gün ve KYB-2020-49439 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

1- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir." şeklindeki düzenleme karşısında, somut olayda, 21/11/2016 tarihli ve MA 20399058 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağının 20/02/2017 tarihinde, 20/07/2019 tarihli ve HV 594242 seri numaralı trafik idari para cezası karar tutanağının kabahatliye 29/07/2016 tarihinde, 28/08/2016 tarihli ve MA 17581553 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağının 02/09/2016 tarihinde, 22/03/2018 tarihli ve MA 27203299 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağının 22/03/2018 tarihinde, 13/03/2017 tarihli ve ID 742418 sayılı idari para cezası karar tutanağının 29/03/2017 tarihinde, 13/09/2017 tarihli ve ID 00220837 sayılı idari para cezası karar tutanağının ise 23/09/2017 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen anılan kararlara yönelik 14/05/2019 tarihinde itiraz edildiği cihetle, trafik idari ceza tutanaklarının tebliğ tarihlerinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde itirazda bulunulmadığının gözetilmemesinde,

2- 22/03/2018 tarihli ve MA 27203299 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 1.237,00 Türk lirası idarî para cezasının Muhammet Yasin Korkmaz adına düzenlendiğinin ve itiraz eden ...'ın bu cezaya itiraz hakkının bulunmadığının gözetilmemesinde,

2- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/1-a maddesinde yer alan "Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine,..." şeklindeki düzenleme gereğince, İzmir ili, Antalya ili, Kemer ve Bergama ilçelerinde düzenlen idari para ceza tutanaklarına ilişkin ön inceleme yapılarak yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden esastan inceleme yapılmak suretiyle idari para ceza tutanaklarının iptaline dair yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içerikleri yerinde görüldüğünden Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 23/05/2019 tarihli ve 2019/2381 değişik iş sayılı kararının CMK'nin 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılamayı gerektirmemek üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, 07/10/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.