EHLİYETİNİ KAYBEDEN KİŞİNİN EHLİYETİNE KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİNDE GÖREVLİ YARGI YERİ HK.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29604
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

EHLİYETİNİ KAYBEDEN KİŞİNİN EHLİYETİNE KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİNDE GÖREVLİ YARGI YERİ HK.

Mesaj gönderen Admin »

YARGITAY 19. Ceza Dairesi
2019/28123 E.
2021/1898 K.


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında 92,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına ilişkin Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 28/12/2016 tarihli ve MA 19867353 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile 291,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına ilişkin aynı Müdürlüğün aynı tarihli ve MA 19867258 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun idari yargı kolundaki Mahkemelerce çözüleceğinden bahisle görevsizlik nedeniyle reddine dair Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 05/04/2018 tarihli ve 2017/5218 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 01/04/2019 gün ve 14820 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/04/2019 gün ve KYB-2019-37579 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, kabahatlinin 28/05/2017 tarihli dilekçesi ile Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün MA 19867353 sayılı ve MA 19867258 sayılı karar tutanakları ile hakkında uygulanan idari para cezalarına karşı, nüfus cüzdanı ile ehliyetini olay tarihinden önce kaybettiği, bu hususa ilişkin Polis Merkezine başvurduğu, yakalanan kişi tarafından ehliyetinin kullanıldığından bahisle itiraz ettiğinin anlaşılması karşısında, Sulh Ceza Hakimliğince işin esasına girilmek suretiyle bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, anılan idari para cezaları hakkında tahakkuk evresine geçildiğinden bahisle görevsizlik nedeniyle itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

İdarî para cezalarının, 5326 sayılı Kanun’un 17/4. maddesine göre 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunacağı ve 2576 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6183 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin davalara bakmakla görevli yargı yerinin idarî yargı olduğu sabit ise de; bir idari para cezasının tahsil işlemlerine başlanılabilmesi için kesinleşmiş olmasının gerekeceği, idari para cezasının iptali için dava açılması durumunda kesinleşmiş bir amme alacağından bahsedilemeyeceği, tahsil işlemlerine amme alacağına karşı açılan davanın kesinleşmesinden sonra başlanması gerekeceği gibi muterizin itiraz dilekçesi içeriği ve kapsamından bizatihi idari para cezasına itiraz ettiği anlaşılmakla;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 05/04/2018 tarihli ve 2017/5218 değişik iş sayılı kararının CMK'nin 309/4-a maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, 22/02/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj