1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/15874 E. , 2014/9995 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 03:41
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2013/15874 E. , 2014/9995 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 15 - 2012/68759
MAHKEMESİ : Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 02/11/2011
NUMARASI : 2010/694 (E) ve 2011/961 (K)
SEVK : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine ancak;

1- Sanığın, şikayetçiye ait kredi kartını, hukuka aykırı biçimde ele geçirip para çekmesi eyleminin TCK.nun 245/1. maddesinde belirtili banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde güveni kötüye kul- lanma suçundan hüküm kurulması,

2- Sanığın eyleminin banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu gözetildiğinde; sanığın savunmasında, şikayetçinin zararını karşıla- dığını belirtmiş olması karşısında, TCK.nun 245/5. maddesi delaletiyle TCK.nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının de- ğerlendirilmesi için, sanığın şikayetçinin zararını giderip gidermediğinin araştırılıp sonu- cuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiğinin gözetilmemesi,

3- Sanık hakkında temel hürriyeti bağlayıcı ceza alt sınırdan tayin edilme- sine karşın, hürriyeti bağlayıcı ceza yanında tayin olunan adli para cezasının farklı ge- rekçe göstermeksizin alt sınırın üstünde tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi,

4- 5237 sayılı TCK.nun 53/4. maddesi uyarınca, kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında, aynı yasanın 53. maddesinde belirtili hak yoksunluklarına hük- molunmayacağının gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMA- SINA), sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 21.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.