1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/15288 E. , 2014/10454 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 02:37
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2013/15288 E. , 2014/10454 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 6 - 2012/30322
MAHKEMESİ : Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/10/2011
NUMARASI : 2009/246 (E) ve 2011/295 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve hırsızlık

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak:

1- Hırsızlık suçundan kurulan hükümde; sanığın, hırsızlık suçunun konu- sunu oluşturan kredi kartını mağdura iade ettiğini savunması karşısında; TCK.nun 168. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılma- dan, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kredi kartının kötüye kullanılması suçunda, temel hapis cezası alt sınırdan tayin edildiği halde, aynı gerekçelerle adli para cezasına esas birim gün sayıla- rının alt sınırın üstünde belirlenmesi suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması,

3- Kredi kartının kötüye kullanılması suçunda, mağdura ait kredi kartını değişik zamanlarda birden çok kez kullanarak atılı suçu zincirleme şekilde işleyen sanık hakkında TCK.nun 43. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

4- Hükümlerde, TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 1. fıkranın (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkı ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmeye, altsoyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hiçbir ayrım yapılmaksızın koşullu salıvermeye kadar hak yoksunluğuna hükmolunması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. ve 326/son maddeleri gereğince (BOZULMASINA), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.