1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2013/4661 E. , 2014/10431 K.

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2020 02:35
gönderen kararara
8. Ceza Dairesi 2013/4661 E. , 2014/10431 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 11 - 2011/102688
MAHKEMESİ : Kırıkhan Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 14/10/2010
NUMARASI : 2010/811 (E) ve 2010/1169 (K)
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanığın savunmasında, şikayetçinin kartını rızasıyla para çekmek için verdiğini, kendisinin de şikayetçinin talebi gibi işlem yaptığını ve çektiği parayı kartı ile birlikte aynı gün teslim ettiğini, ayrıca şikayetçinin arkadaşları olan D.. Y.. ve R.. isimli kişilerinde de talepleri üzerine kartlarını kullanarak bu şekilde paralar çekip iade ettiğini, bu işlemler sırasında şikayetçinin cep telefonuna hem şifre onaylama hemde para miktarı yönünden mesaj gittiğini, onaydan sonra işlemin tamamlanabildiğini beyan etmesi karşısında; şikayetçinin cep telefonuna bu şekilde mesaj gidip gitmediği, D.. Y.. ve R.. isimli kişilerin açık kimliklerinin tesbiti ile tanık sıfatıyla dinlenmeleri ve tanık Ö.. D..'un iş yerinde aynı tarihte tanıklara ait kredi kartlarının kullanılıp kullanıl- madığı da belirlenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini yerine, yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması,
2- Kabule göre de; temel ceza belirlenirken, suçun işleniş biçimi ve sanı- ğın sosyal ve ekonomik durumu gözönüne alınarak tatbik edilecek hapis cezası asgari hadden uygulandığı halde, hapis cezası yanında hükmolunan adli para cezasının gerekçe gösterilmeksizin alt sınırdan uzaklaşılarak tayini,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu- ğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 24.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.