Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

İCRA YOLU İLE TAKİP ÜÇ ŞEKİLDE OLMAKTADIR BUNLAR NELERDİR

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İCRA YOLU İLE TAKİP ÜÇ ŞEKİLDE OLMAKTADIR BUNLAR NELERDİR

Mesaj gönderen teoman »

................................................. HACİZ YOLU İLE TAKİP ÜÇ ŞEKİLDE OLMAKTADIR.........................................................
:arrow: 1-İlamsız(Adi)Takip

:arrow: 2-İlamlı Takip

:arrow: 3-Kambiyo Senedine Dayalı Takip

İcra hukuku anlamında takip, borçlunun borcunun devlet zoruyla ödetilmesi için gerçekleştirilen işlemleri tanımlar. Alacağını alamayan bir alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birini seçebilir. İlamlı takipte, önce mahkemeden bir ilam alınarak buna özgü takip yolu izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklının elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz. Doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkarttırır. İlamsız takibe adi haciz yoluyla takip de denmektedir.


:arrow: İLAMSIZ( ADİ) TAKİP

Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yoludur.


:arrow: NEDEN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ:

Elinde kambiyo senedi ya da ilam (mahkeme kararı) bulunmayan bir alacaklının (eğer alacak rehinle de temin edilmemişse) , alacağına icra yoluyla kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır. Bu takip yolu, gerek borçlu gerekse alacaklı tarafından kolayca kötüye kullanılmaya açık olduğundan bunları engelleyerek çıkarlar dengesini korumak için yasada borca itiraz ve inkar tazminatı gibi çeşitli yollar öngörülmüştür. Kısaca değinmek gerekirse, haklı bir nedene dayanmayan ya da varolmayan bir alacak dolayısıyla başlatılacak takiplere karşı, borçluya -kendisini korumak için- borca itiraz etme hakkı verilmiştir. Nitekim borçlu olmadığı halde icra takibiyle karşı karşıya kalan taraf aleyhine bozulan çıkarlar dengesi, borca itirazla yeniden kurulacaktır.
Ne var ki, haklı bir nedene dayanan alacak için de borca itiraz yoluna başvurularak denge alacaklı aleyhine de bozulabilir. Böyle bir durumda alacaklı, itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine(İcra Hukuk Mahkemesi) başvuracak ya da genel mahkemelerden(Sulh.Asliye.ticaret Mahkemeleri) itirazın iptal edilmesi kararı alacaktır. Alacaklı, aralarında önemli farklar bulunan bu iki yoldan dilediğini seçmekte serbest olmadığından itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine(İcra Huhuk Mah Kemesi) başvurabilmek için daha doğrusu bu başvurudan olumlu sonuç alabilmek için elinde İİK-68.maddede sayılan belgelerden birinin olması gerekmektedir. Hiç kuşku yok ki icra tetkik merciinden itirazın kaldırılması kararı alınması genel mahkemelerden itirazın iptali kararı alınmasına oranla çok daha hızlı olacaktır.


:arrow: İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İTİRAZ YOLLARI ve ÇEŞİTLERİ

:arrow: 1-YETKİYE İTİRAZ
:arrow: 2-BORCA İTİRAZ (Ödeme,Takas,Zamanaşımı)
:arrow: 3-İMZAYA İTİRAZ


:arrow: İTİRAZ SEBEPLERİ

*Maddi hukuka veya takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri,

*Maddi hukuka dayanan itiraz sebepleri

*Alacak hiç doğmamıştır veya istenildiği kadar değildir.

*Alacağı doğuran sözleşme batıldır.

*Alacak muaccel değildir.

*Borç son bulmuştur, ödenmiş veya zamanaşımına uğramıştır.

*Alacak taliki bir şarta bağlıdır,

*Alacaklı veya borçlu sıfatı yoktur vs.

*Takip Hukukuna dayanan itiraz sebepleri

*Yetki itirazı,

*Alacaklının aynı alacak için bir takip yaptığı ve bu takibin devam ettiği,(derdestlik)

*Hakkında aciz vesikası olan borçlunun, yeni mal iktisap etmediği yönündeki itirazı

:arrow: Borçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Borçlunun itirazında haklı olup olmaması önemli değildir.


:arrow: Bu durumda alacaklı ne yapmalı ?


:arrow: 1-İmzası ikrar edilmiş adi senet
:arrow: 2-İmzası noterlikçe tasdik edilmiş senet
:arrow: 3-Resmi Daireden alınmış Belge yada makbuz

İcra takibine borçlu tarafından itiraz edilmesi ile sonucu takibin durdurulması durumunda, alacaklı yukarıda sayılan belgelere dayanarak 6 ay içerisinde İcra Tetkik Mercii'nde(Yani icra hukuk mahkemesinde) itirazın kaldırılması talebinde bulunabileceği gibi 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası da açabilir.

*Kira alacağına ilişkin ilamsız takiplerde temerrüt süresi 30 gündür.30 günden önce itirazın kaldırılması istenebilir ise de temerrütten dolayı tahliye istenemez.

**Haksız borca ilişkin itirazın kaldırılması halinde, -talebe bağlı olarak- borçlu aleyhine itirazın kaldırılması talebinin reddi halinde ise alacaklı aleyhine en az %20 icra-inkar tazminatına hükmedilir.

:arrow: Kambiyo Senedine Dayalı Takip

İcra ve iflas kanunu kambiyo senetlerine dayanılarak haciz yolu ile takipte bulunulmasını genel haciz yolu ile takipten ayırarak özel olarak düzenlemiştir.Kambiyo senetleri kıymetli evraktandır ancak takip konusu alacağın dayanağını teşkil eden belgenin kıymetli evrak olması yeterli olmayıp kambiyo senetlerinden biri olması gerekir. Kambiyo senetleri kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olup, üç tanedir. Bunlar: Bono (Emre muharrer senet) ; Poliçe ve Çektir. Takip konusu alacağın dayandığı belge bu üç kıymetli evraktan birisi değilse kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yoluna gidilemez.

Alacağı kambiyo senedine bağlı bir alacaklının, alacak aynı zamanda rehinle temin edilmiş olsa bile önce rehne başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum önce rehne başvurma zorunluluğunun bir istisnasını teşkil eder. Kambiyo senedine özgü takip yolu, genel haciz yolu ile takibe nazaran alacaklı bakımından daha imtiyazlı hükümler ihtiva etmesine rağmen alacaklı dilediği takip yolunu seçmekte özgürdür. Ancak genel haciz yolu ile takipte ödeme emrine itiraz süresi 7 gün iken kambiyo senedine özgü takip yolunda 5 gündür.Ayrıca genel haciz yolu ile takipte borçlunun ödeme emrine itirazı takibi kendiliğinden durdurduğu halde, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte bu itiraz satıştan başka takip işlemlerini durdurmaz. Alacaklı kambiyo senedine özgü takip yoluna başvurduğu takdirde kambiyo senedine dair zamanaşımı süreleri uygulanacak, oysa genel haciz yolu ile takibe başvurursa genel zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.III-) TAKİP TALEBİ Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile bononun tahsilinde alacaklı genel haciz yolu ile takipte İİK 58'e göre bulunması gereken hususlardan başka takip talebine bononun aslını ve borçlu adedi kadar onaylı örneğini eklemek zorundadır. Çünkü İİK 168/1 gereğince icra müdürü, İİK 170a/2 gereğince de icraHukuk mahkemesi söz konusu bononun bu vasfı haiz olup olmadığını re'sen araştırmak zorunda olduğundan takip konusu bononun takip talebiyle birlikte icra dairesine verilmesi gerekir.


:arrow: KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİPLERDE BORCA İTİRAZ NEDENLERİ:

*Kambiyo senedine dayalı takiplerde,senet protesto edilmemiş olsa da ,keşideciden vade tarihinden itibaren gecikme faizi istenebilir.

*Karşılığı bulunmayan çekin dayalı takiplerde alacaklının çeki ibraz yada takas tarihi ile ödeme tarihi arasındaki dönem için -kademeli olarak ve reeskont (avans)oranında faiz istenebilir.

*"Düzenleme tarihi" olmadığı için bono sayılmayan belgeye dayanılarak yapılan takipte,borçludan ancak yasal faiz istenebilir,reeskont faizi istenemez.

*Borçlunun" imzası bulunmayan senetler nedeniyle borçlu bulunmadığı "şeklindeki itirazı "borca itiraz" şeklindedir.

*Keşidecinin protesto edilmiş olması halinde ,hamil lehtar-ciranta hakkında takipte bulunabilir.

*Senet bedeline iki sıfır eklenmek suretiyle tahrifat yapıldığına ilişkin itiraz, borca itiraz olarak kabul edilir.

*Takip konusu senedin teminat senedi olduğunu ileri sürmek "borca itiraz"niteliğindedir.

*İhtiyati haciz sırasında borcu (faiz oranını)kabul eden borçlu daha sonra İ.T.M.'ne(İcra Hukuk Mahkemesi) borca itirazda bulunamaz.

*Alacaklı ,borçludan "gecikme faizi" dışında ayrıca "vade farkı" adı altında gecikme faizi isteyemez.

*Takip konusu bonoların ipoteğin teminatı olarak değil de ipotek bedelinin ödenmesi için düzenlendiğinin anlaşılması halinde borca itiraz olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

*Adi ortaklığın ,çekin keşide tarihinden önce feshedilmiş olması halinde,çek bedelinden dolayı sadece çekte imzası bulunan ortağın sorumluluğu vardır.

*Kambiyo senedini "kefil"sıfatı ile imzalayan kişi ayrıca "müteselsil kefil"olduğunu belirtmemiş olsa dahi "müteselsil kefil"olarak senet bedelinden sorumluluğu vardır.

*Muhatap, kendisine ciro edilen çeke dayanarak "karşılığı olmadığı"ndan bahisle ,kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapamaz.

*Çekin keşide tarihinde tahrifat olduğu iddiası borca itiraz niteliğinde değildir.

*Senede yapıştırılan pul bedelinin ,kambiyo senetlerine dayalı haciz yolu ile takibe konu olabilir.

*"Birikmiş faiz miktarına" "faiz oranına" ve " çek tazminatına " yönelik itiraz borca itiraz kabul edilir.

*Hamiline yazılmış olan bir çek üzerine yapılan ciro, senedin niteliğini değiştirerek,onu emre yazılı bir çek haline getirmez.

*Çek bedelinin icra takibinden önce ödenmiş olması halinde,bunun eklentisi olan faiz ve çek tazminatı bakımından ayrı bir takip yapılamaz.

*Muacceliye ilişkin itiraz borca itiraz olarak kabul edilemez.

*Takipten feragat eden alacaklı daha sonra bu feragatından dönemez.

*Alacaklı, takipten sonra kısmi ödemeyi kabul ederken ayrıca "ihtirazi kayıt"ileri sürmek zorunluluğu yoktur.

*Türk lirası üzerinden düzenlenmiş boş çek yaprağının yabancı para alacağı olarak doldurulmuş olması halinde borçlunun borca itirazının kabulü gerekir.

*Senet arkasındaki karalamalar üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda anlaşılan kısmi ödemeler ,senet hamiline karşı da ileri sürülebilir.

*Yırtıldıktan sonra ,parçaları yapıştırılarak ,bir araya getirilen senede dayanılarak ilamsız takip yapılamaz.

*Takip talebinde sadece "faiz "istenmiş ise yasal faize hükmedilir.

*Çekin ibraz süresi geçtikten sonra muhatap bankaya ibraz edilmemiş olması halinde keşideci çek bedelinden sorumlu tutulamaz.

*Borçlu(Keşideci) ibraz süresi içerisinde çekten cayamaz.

*Tahrifat iddiası ayrı bir dilekçe ile 5 gün içerisinde İ.T.M. 'ne bildirilmelidir.

*Ölen keşidecinin borcundan dolayı takibin yöneltildiği mirasçılar müteselsilen sorumludur.

*Bono metninde yan yana çizilmiş iki çizgi arasında"iade"kelimesinin yazılı olması senedin iptal edildiğini gösterir

*Kambiyo senedinin yüzüne atılan her imza "aval" arkasına atılan her imza da "ciro" hükmündedir.

*Bono niteliği taşımayan senede dayalı takiplerde yasal faiz istenebilir.

*Borca itiraz etmiş borçlu aynı zamanda faize de itiraz etmiş sayılır.

*Keşidecinin ,lehtar aleyhine aldığı iptal hükmü davada taraf olmayan hamile etkili değildir.

*Takip konusu senedin zamanaşımına uğradığını ileri sürmek borca itiraz niteliğindedir.

*Müteselsil kefil hakkında esas borçlu ile birlikte veya ondan ayrı olarak takip yapılabilir.

*İbraz edilmemiş olan kambiyo senetlerinde de borçlu vadeden itibaren "temerrüt faizi" ödemek zorundadır.

Borçlu yukarıdaki nedenlere dayanarak 5 gün içerisinde İcra Tetkik Mercii'nde itirazda bulunabilir. Ancak bu itiraz genel icra takip yollarından ayrı olarak sadece satışı durdururken diğer takip işlemlerini durdurmaz.

* Borca itirazın reddi ve alacaklının talebinin de bulunması halinde borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. Borca itirazın kabul edilmesi ve borçlunun talebinin de bulunması halinde alacaklı aleyhine inkar tazminatına hükmedilir.

* İmzaya itirazın bilirkişi incelemesi sonucunda ;reddi halinde talep olmasa da borlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. sebebi ne olursa olsun İmzaya itirazın kabulü halinde talep olsa da alacaklı aleyhine inkar tazminatına hükmedilmez.

* İmzaya itirazda alacaklının kötü niyeti saptandığında alacaklı aleyhine %10 para cezasına hükmedilir.

Ayrıca borçlu 5 gün içerisinde aşağıdaki nedenlerden birine dayanarak İcra Tetkik Mercii'ne(İcra Hukuk Mahkemewsi) icra takibine ilişkin şikayette bulunabilir;

:arrow: 1-TAKİP BİÇİMİNE(Dayanak senedin kambiyo senedi vasfında olmadığından bahisle kambiyo senetlerine mahsus yolla __ takip yapılamayacağına ilişkin şikayet )
:arrow: 2-HAMILIN SIFATINA (Alacaklının meşru hamil olmadığına dair şikayet)
:arrow: 3-ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ


Bu durumlardan birinin varlığı halinde, alacaklı 6 ay içerisinde İcra Tetkik Mercii'nden(İcra Hukuk Mahkemesi) itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir.


:arrow: İLAMLI İCRA TAKİBİ

Konusu para veya paradan başka birşey olan konularda ( örneğin; çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının bulunduğu hallerde başvurulan bir takip yoludur.Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir.Takip talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır.Borçluya icra emri gönderilir.

İlamlı İcraya Başvuru Halleri

*Mahkeme kararları

*Hakem kararları

*Mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler

*Noter senetleri

*Temyiz ve icra kefaletnameleri

İcranın geri bırakılması halleri:

*Zamanaşımı

*İfa

*Temyiz


:arrow: BORÇLU İCRA TAKİBİNE İTİRAZI 7 GÜN İÇERİSİNDE İCRA TETKİK MERCİİ'(İcra Hukuk Mahkemesi) ne üç nedene dayanarak itiraz edebilir:


:arrow: 1 - İLAMA AYKIRILIK İTİRAZI (Ilama Aykırılık İddiası İse Süreye Tabi Değildir.)
:arrow: 2 - BORCA İTİRAZ
:arrow: 3 - FAİZE İTİRAZ
:arrow: İLAMLI İCRA TAKİBİNE KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


.................. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya Esas: /…

......................İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

ŞİKÂYET EDEN
(BORÇLU) : … AŞ
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Dava vekili Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU : İcra emrinin iptali

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/2012

ŞİKÂYET NEDENLERİ :

1- ............... İcra Müdürlüğünün yukarıda esas numarası belirtilen icra takibi dosyası ile müvekkil kurum hakkında başlatılan ilamlı icra takibi kapsamında .../.../20... tarihinde tarafımıza tebliğ edilen icra emri ilama, usul ve yasaya açıkça aykırı düzenlenmiştir

2- Öncelikle düzenlenen icra emrinde alacaklı ve vekilinin vergi kimlik numarası bulunmamaktadır Ekte sunulan Yargıtay 12 Hukuk Dairesinin 14.11.2005 tarih, 2005/018595 Esas ve 2005/022021 Karar sayılı kararı, bu hususun tek başına icra emri iptali sebebi olduğunu açıkça göstermektedir

3- Takibe konu ilamda alacaklı sadece lehine hükmedilen vekâlet ücretini talep hakkına sahip iken, ilama aykırı olarak kaynağı belli olmayan ek taleplerde bulunmuştur Yukarıda belirttiğimiz usul ve yasaya açık aykırılıklar nedeniyle icra emrinin iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur

DELİLLER : .............. İcra Müdürlüğünün dosyası ve her tür delil

HUKUKİ NEDENLER : İİK md 71 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, şikâyetin kabulüne icra emrinin iptaline yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim

…/…/20...

Şikâyet Eden
Vekili
Avukat Adı ve Soyadı

:arrow: İCRA TAKİBİNDE İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ……… İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE
SUNULMAK ÜZERE
. ....İCRA TETKİK MERCİ HAKİMLİĞİNE

YETKİ İTİRAZINDA BULUNAN
ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

İCRA DOSYASI : .

DAVA KONUSU : Yetki itirazı talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Davalı alacaklı tarafından müvekkilim ………………… ile diğer borçlu ………………. aleyhine … ... İcra Müd. …….. s. dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibine geçilmiş ve ödeme emri müvekkilime …/…./….. günü tebliğ edilmiştir. Takibe konu çek incelendiğinden keşide yerinin …………….., muhatap bankanın Anadolu Finans Kurumu A.Ş. ……….. şubesi, keşideci müvekkilimin ikamet ve tebligat adresinin ………………… olduğu açıkça ortadadır.
2. Kıymetli evrak bağlı alacakların aranılacak nitelikte olduğu izahtan varestedir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde şikayete konu takibin yapıldığı …… İcra Müdürlüğünün yetkisiz olduğu açıkça ortadadır. Yetkili icra dairesi …….. icra daireleridir. Bu nedenle şikayetimizin kabulü ile yetkisizlik nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
3. Ayrıca takibe konu çek müvekkilimin elinden rızası dışında hile ile alınmış olup anılan çekin iptali amacıyla ….. Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığımız çek iptali davası halen devam etmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK. İİK ve tüm ilgili mevzuat

SUBUT DELİLLERİ : İcra dosyası, banka dekontu.faks mesajı içeriği ve hür türlü delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda yazılı nedenlerle yetki itirazımızın kabulü ile .... İcra Müd. ……… s. takibinin iptaline, dava sonuna kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.……/……/20...Vekili
Av..........EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.
:arrow: İCRA TAKİBİNDE İMZATA İTİRAZ DİLEKÇESİ.


..............................İCRA MÜDÜRLÜĞÜNEDOSYA NO :.......

İMZAYA İTİRAZ EDEN :.......

VEKİLİ :.......

ALACAKLI :.......

VEKİLİ :.......

D.KONUSU : İmzaya ilişkin itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR : 1-.......nün ....... E sayılı dosyası ile karşı taraf alacaklı tarafından müvekkilimiz aleyhine ....... düzenleme tarihli ....... lik adi senet ile ilgili icra takibi yapılmıştır.

2-Ödeme emri müvekkilimiz tarafından ../../.... tarihinde alınmıştır. Ekte adi senet üzerindeki imza müvekkilimize ait değildir. İmzaya itiraz ediyoruz.

3-İmzaya itirazımızın dikkate alınarak icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz. ../.../20.....BORÇLU VEKİLİ
Av....................


:arrow: BORCUN FAİZİNE İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
.

.................. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

DOSYA NO: 2012/000
KONUSU : Borca itiraz dilekçesi


İTİRAZLARIMIZ: Ödeme emrini .../.../20... tarihinde aldım, süresinde itiraz ediyorum. Borcun anparasına bir itirazım yoktur ABC mağazasıyla yaptığım kredili ve taksitli satış sözleşmesi gereğince alışveriş yaptım ve maddi imkansızlıklarım deneniyle ödeyemedim. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Ancak geç ödeme halinde uygulanacak faiz yıllık %.... olarak belirlenmiş olmasına rağmen ödeme emrinde %.... faiz istenmiş olup, .....TL tutarındaki hesaplanmış faiz de ..... TL olmalıydı. Fazladan istenmiş olan .... TL ye itiraz ediyorum.

İtirazımın kabulü ile takibin itiraz ettiğim .....TL miktarı üzerinden durdurulmasını arz ve talep ederim. ../../20.....


İTİRAZ EDEN
ADI VE SOYADI
İMZA

Eki: Nüfus Cüzdanı fotokopisi:arrow: İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
.......İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

İCRANIN İPTALİNİ

İSTEYEN(BORÇLU) :.......

VEKİLİ :.......

KARŞI TARAF

(ALACAKLI) :.......

KONU : İcra takibinin iptal edilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilimiz aleyhine alacaklı tarafından ../../.... tarihinde yukarıda esas numarası ve müdürlüğü belirtilen icra dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Müvekkilimize ../../.... tarihinde tebligat yapılmış ve müvekkilimiz itiraz etmediğinden takip kesinleşmiştir.

2-Takibin kesinleşmesi tarihinden itibaren 1 yıl geçmiştir. Alacaklı tarafından haciz istenmemiştir. Dosya İcra müdürlüğü tarafından işlemden kaldırılmıştır. Takibin iptalini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : İİK m.71, BK

KANITLAR : İcra dosyası

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile zamanaşımının dolması sebebiyle ........... İcra Dairesi'nin ../.... E. sayılı dosyasındaki takibin iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. .../.../20....
DAVACI VEKİLİ
Av.................
:arrow: KOMBİYO İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

................... İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ’NE

(Durdurma Taleplidir)

Borca itiraz eden

Davacı :

Davalı Alacaklı :

İcra dairesi

Dosya n o : .............14. İcra Müdürlüğünün 2012-0000 sayılı dosyası

Dava konusu : Kambiyo takibine ve borca itiraz

Açıklamalar :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini .../.../20..... tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

2- Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir ve uygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senet niteliğini taşımamakta olup, kombiyo takibine konu edilemez.

3- Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlem yapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum.

SONUÇ İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kombiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı aleyhine %20 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim. ../../20....

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soaydı

(İmza)

** Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı

** 2 adet davetiye ve bunları posta pulları eklenmelidir.

** Adliye veznesine davanın harcı yatırılmalıdır

:arrow: KOMBİYO İCRA TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ
....................İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


İCRA MÜDÜRLÜĞÜ :.......

DOSYA ESAS NO :.......

İMZAYA İTİRAZ

EDENLER :.......

VEKİLİ :.......

ALACAKLI :.......

VEKİLİ :.......

KONU :.......'nün ....... E. sayılı takip dosyası ile müvekkilim aleyhine yapılan takip ile ilgili olarak imzaya yönelik itirazlarımızın sunulması ve icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR : 1-Yukarıda esas sayısı ve İcra müdürlüğü bildirilen dosyadaki imza müvekkilime ait değildir. Bu husustaki itirazımızı beş günlük yasal süresi içinde yapıyoruz.

2-Takibe konu yapılan çekteki imza müvekkilim ....A.Ş.'nin yetkili temsilcisi olan ..........'e ait değildir. Müvekkilim olan şirketin yetkili temsilcisi ............... daha önce atmış olduğu imzaların ve yine mahkeme huzurunda oturarak ve ayakta atacağı imzaların bilirkişi marifetiyle tetkikinden de takip konusu yapılan çekteki imzanın müvekkilime ait olmadığı anlaşılacaktır.

3-SÖZKONUSU TAKİPTEKİ ÇEKTE BULUNAN İMZANIN MÜVEKKİLİMİZ ŞİRKET TEMSİLCİSİ VE MÜVEKKİLİMİZ..................'E AİT OLMADIĞINI BEYAN EDİYORUZ. İMZAYI AYRICA VE AÇIKÇA İNKAR EDİYORUZ.

4-Müvekkilim olan şirketin ve şirket yetkili temsilcisi olan ...............'in imza sirküleri incelendiğinde çıplak gözle imzalar arasındaki farklılık hemen dikkati çekmektedir.

5-Müvekkilim olan şirket ............ ve ............ hizmetleri vermektedir. Bilindiği üzere piyasada güvene dayalı hizmetler olarak bilinmektedir. Müvekkilim olan şirket aleyhine bu kadar yüksek meblağlı bir icra takibine başlandığının müşteriler arasında duyulması büyük güvensizlik duygusuna sebep olacaktır.

6-Bu tür kötü bir reklam müvekkilimiz şirketin ticari geleceğini olumsuz şekilde etkileyebileceğinden müvekkilimizin sonradan haklı çıkma ihtimali de göz önüne alınarak icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz.


YASAL NEDENLER : İİK., BK. ilgili yasa maddeleri


KANITLAR : ..İcra müdürlüğünün ...\..... esas sayılı dosyası, Şirkete ve diğer müvekkilimize ait imza sirküleri, imza örnekleri, bilirkişi incelemesi, imzası inkar edilen çek ve her türlü yasal kanıt.


İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle talebimizin kabulüne yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, haklı çıkmamız halinde inkar tazminatına hükmedilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.İTİRAZ EDENLER
VEKİLİ:arrow: İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI DİLEKÇESİ(Kira Alacağı)

…. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

İCRA DOSYA NO : /…

İTİRAZIN KALDIRILMASINI
İSTEYEN (ALACAKLI) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (BORÇLU) :

DAVA KONUSU : Borca İtiraz etmiş bulunan borçluların itirazlarının kesin kaldırılmasına, takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının davlılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Borçlu …………., ……………………. adresinde bulunan dairede …/../…….. tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır. Diğer borçlular ise kira sözleşmesinde imzaları bulunan müteselsil kefillerdir.
2. Asıl borçlu …………. kira sözleşmesi sona ermeden kiralananı …/…./……. tarihinde tahliye etmiştir. Böylece kira sözleşmesi sona ermeden tahliye ettiği taşınmazın …/…/……-…./…/…. tarihleri arasındaki aylık kira parası ile …. ayı aidat borcunu ödememiştir.
3. Aylık kira ve aidat borcunu ödemeyen asıl borçlu ile müteselsil kefillerine karşı . … İcra Dairesi Müdürlüğünün ../…esas sayılı dosyası ile takip yapmış bulunmaktayız.
4. Borçlular ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra ödeme emrine itiraz etmişlerdir. İtirazlarında "......... borcu, belirtilen tarihlerde büronuzu tahliye etmiş olduğumuzdan yani oturmadığımızdan böyle bir borca sebep olmadığımız açıktır" şeklinde beyanda bulunmuşlardır. Bu nedenle de bir nevi kira sözleşmesindeki İmzayı İİK. m. 60 hükümleri gereğince kabul etmiş sayıldıklarından itirazın kesin kaldırılması talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.
5. Borçlular itirazlarında haksızdırlar. Çünkü kira sözleşmesi, …./…/….. tarihli ve 1 yıllık olarak imzalanmıştır. Süre dolmadan, kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilerek taşınmaz tahliye edilmiştir. Bizim, kira sözleşmesinin ne feshi ne de kiralananın tahliyesi konusunda herhangi bir muvafakatimiz yoktur. Bu nedenle kira sözleşmesi sona erene ve yeniden aynı şartlarla kiraya verilene kadar borçlular kira bedellerini ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca borçlular, kira sözleşmesinin özel şartlarının 2. maddesi gereği ödemekle yükümlü oldukları aylık aidatı da ödememişler ve müvekkilim bunu da ödemek zorunda kalmıştır.
6. Nitekim konuyla ilgili bir Yargıtay Kararında da aynen, "erken tahliye durumunda kiralanan aynı şartlarla yeniden kiraya verildiği tarihe kadar boş kaldığı dönem kirasını kiracı olan davalı ödemekle yükümlüdür" (13. HD. E. 1989/8188, K. 1990/3403) ifadelerine yer vermiştir. Müvekkilimin haksız şekilde boşaltılan bürosuna kiracı bulmak için gösterdiği çabalar (Hürriyet gazetesine verdiği ilanlar ve bunun dışındaki tüm girişimleri) sonuçsuz kalmıştır. Yukarıda verdiğimiz Yargıtay kararına göre kiracı ödemediği aylık kira ve aidat borcundan dolayı sorumludur. Ödeme emrine yapılan itiraz ise tamamen yersizdir.
1.) Borçluların ödeme emrine itiraz ettikleri müvekkilime 08.08.2001 tarihinde tebliğ edildiğinden, kanuni süre olan 6 aylık süre içinde borçluların itirazlarının kesin kaldırılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu m. 60-62-67-68 ve ilgili diğer maddeleri, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : …/…/….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, Yargıtay Kararları, Gazeteye verilen ilan, .… İcra Müdürlüğünün ./… Esas numaralı takip dosyası, Aidat borcunun ödenmediğine dair makbuz, Borçluların itiraz dilekçeleri ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile, Borçluların itirazlarının kesin kaldırılmasına, Borçluların %20 icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmelerine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.……/……/20…

Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) ../../…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi,
3.) Yargıtay Kararları,
4.) Gazeteye verilen ilan,
5.) Aidat borcunun ödenmediğine dair makbuz


…………...................... NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI : …………….. APT.YÖNETİCİLİĞİ

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : İtirazın İptali ile Takibin Devamına ve % 20 dan Az Olmamak
Kaydıyla İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :

Davalı aleyhine,müvekkilim tarafından, bugüne kadar ödenmeyen, birikmiş aidat,ortak gider,ek ödeme ve katkı payı alacağının tahsili amacıyla ………….İcra Müdürlüğü 20...../………. E. Sayılı dosya ile ilamsız takiplerde haciz yolu ile icra takibi başlatılmış olup,borçluya gönderilen ödeme emri .../.../20..... tarihinde tebliğ edilerek,yasal süresi içinde borçlu davalı tarafından dosyaya itiraz edilerek takip durmuştur.Haksız,mesnetsiz ve kötüniyetli olarak yapılan itirazın iptali gerekmektedir.

ŞÖYLE Kİ :

1-Davalı …………….. Apartmanında kat malikidir.
2-Söz konusu apartmanın yönetim kurulunun kararları gereği,ortak gider,aidat,ek katkı ödemeleri vs. gibi ödemeler, mülkiyet sahipleri veya kiracıları tarafından koşulsuz şartsız ödenecek olup,bu husus tüm kat maliklerince onaylanarak imza altına alınmıştır.
3-Kat Mülkiyeti Kanunumuzun Ortak Giderlere katılmayı düzenleyen 72. maddesinin 3.bendinde “Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.” denilmiştir.
4-Her ne kadar borçlu itirazında dairesini alacaklıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı kullanamadığını ve zararları olduğunu beyan etmişse de söz konusu durum ayrı bir dava konusu olduğundan ve ilgili yasa ve yönetim kurulu kararı gereği; aidat,ortak gider vs. gibi ödemelerin sorumluluğundan kurtulamayacaktır.
5- Borçlu ,borca itiraz ederek,borç ödemekten kaçınmaya çalışmaktadır.
6-Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

TALEP VE SONUÇ :
Yukarıda açıklanan nedenlerle ;
1- Borçlunun İTİRAZININ İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA ,
2- % 20 den az olmamak kaydıyla İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNE,
3- Yargılama giderleri ile ÜCRETİ VEKALETİN karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesini, müvekkilimiz adına bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. .../.../20....

Adıve Soyadı
İmza.


:arrow: BORCLUNUN İTİRAZININ KALDIRILMASI DİLEKÇESİ


......İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İcra Dosya No:

…/…

İTİRAZIN
KALDIRILMASINI
İSTEYEN ALACAKLI :

VEKİLİ :


BORÇLU :

VEKİLİ :

KONU : Borçlunun itirazının kaldırılması ve takibin devamı istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Borçlunun imza inkarı iddiası yerinde değildir. Söz konusu sözleşme şahitler huzurunda bizzat borçlu tarafından imzalanmıştır. İmza incelemesi yapıldığında ya da şahitler dinlendiğinde durum açıklığa kavuşacaktır.

2- Takibi yapan icra Dairesinin yetkisiz olduğu iddiası ise yerinde değildir çünkü yetki sözleşmesi yapılmış, işbu daire yetkili kılınmıştır.

3- Açıklamış olduğumuz nedenlerle söz konusu itirazın iptali için sayın Mahkemeye başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER : İ.İ.K. HMK vs yasal mevzuat.

H. DELİLLER :.....İcra dairesinin …/…E sayılı takip Dosyası, …./…./…. tarihli sözleşme, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM :Açıkladığımız nedenlerle yapılan itirazın İcra ve İflas Kanunu gereğince kaldırılmasını, borçlu aleyhine %20 İcra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya yükletilmesini saygılarımla müvekkil adına arz ve talep ederim. …/…/...Davacı (Alacaklı) Vekili

Av.:arrow: BORCLUYA GÖNDERİLEN İLAMSIZ İCRA TAKİP ÖRNEĞİ


T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

0000/000000E

1. Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi
:


2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası
:


3. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi
:


4. Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri
:


5. Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi
:


6. Rehnedilenin ne olduğu
:


7. Rehnedilen üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse onun ve daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi
:İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.

(İİK m.60)/ / 200

İcra MüdürüMühür ve İmza:arrow: KOMBİYO TAKİPLERİNE İSTİNADEN ÖDEME EMRİ ŞEKLİ.T.C.…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………
Örnek No:10KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ

HACİZ YOLU İLE YAPILACAK

TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1. Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :
2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :
3. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :
4. Senet ve tarihi :

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

(İİK m.168)

……/……/……….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza
http://www.Kararara com


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj