Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

İCRA İFLAS HARÇLARI 2017YILI

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İCRA İFLAS HARÇLARI 2017YILI

Mesaj gönderen teoman »

İCRA VE İFLAS HARÇLARI


I. İcra harçları:

1.İcraya başvurma harcı 31,40

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 31,40


3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)

g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.


4.İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 21,70
II. İflas harçları:


1.Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 51,70

2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 11,38)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 73,60
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)


2016 yılında icra harçları ne kadar olduğu

İcra işleminiz var ise tutarları ve oran üzerinden tahsil edilen harçları bilmeniz faydanıza olacak olup maddeler halinde üzerinden geçelim.

2016 İcra Harç tutarları;

>İcra Başvuru Harcı (29.20) Türk Lirası

>Değeri belirli olmayan icra takiplerinde icra yerine geldiğinde ödenen harç (29.20) Türk Lirası

Değeri belirli olan icra takiplerinde değer üzerinden ödenen tahsil harcı

>-- İcra emri veya ödeme emri tebliğ edildikten sonra haciz öncesi ödenen para için (%4,55)
>-- Haciz gerçekleştikten sonra ve satış öncesi ödenen para için (%9,10)
>-- Haciz edilen yada rehin konan malların satılarak nakde çevrilmesi sonrası tahsil edilen para için (%11,38)
>-- Resmi ve Özel müsseseler memur ve çalışanlarının ücret, maaş, günlük ve sair hizmet gelirlerinin haciz edilmesi ile tahsil edilen para için (%4,55)
>-- Takip talebi olmayan alacaklılar için İcra ve İflas kanununun 125. maddesi 3.fıkrası sebebi ile tahsil edilen para için(%2,27)
>-- Gayrimenkul ve gemi tahliyesi ve teslimi sonrası;

> İcra emrinin tebliği sonrası tahsil edilen para için (%2,27)

> Tahliye ve teslim icra işlemi sonrası yapılması halinde (%4,55)

>-- Menkul teslimlerinde;

> İcra emrinin tebliği sonrası tahsil edilen para için (%2,27)

> İcra işlemi sonrası teslim edilmesi halinde (%4,55)

>-- Konut finansmanı sonrası oluşan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehin ile temin ettiği alacaklar için takip işlemlerinde tahsil harçları yüzde 25 oranında uygulanır.

İdare Harçları (Haczi yapılan gayrimenkullerin idaresi, kira sözleşmeleri düzenlenmesi ve tutulan hesaplar için) (20,20) Türk Lirası
Yukarıda detayı verilen icra harçlarına ek olarak, bu icra işlemlerinin İcra dairesi dışında memur tarafından gerçekleştirildiği her işlem için (68,50) Türk Lirası tahsilatı yapılır.2015 YILI

İcra takibi başlatmak için ne kadar masraf gerekir?
Müvekkilden istenecek masraf nasıl hesaplanır?

İcra takibi başlatırken, bir kısım harç ve masrafların peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Yapılacak bu masraflar icra dosya borcuna eklenecek olup, başlangıçta alacaklı tarafından karşılanmalıdır.

Dosyaya yatırılması gereken harç ve masraflar, takibin ilamlı veya ilamsız olmasına göre farklılık gösterir.

:arrow: İlamsız Takiplerde masraflar;
Başvuru harcı,
Peşin Harç,
Vekalet suret harcı,
Baro Pulu ve
Tebligat giderinden ibarettir.

Eğer alacaklı, bizzat takip başlatacaksa, Baro pulu ve vekalet suret harcı gerekmeyeceğinden, bu kalemler dışındaki masraflardan sorumlu olacaktır.

2015 yılı için;

Peşin Harç : Takip Tutarının %0 5’i (Binde beşi)
Başvuru Harcı : 27,70 TL,
Vekalet suret harcı: 4,10 TL
Dosya Masrafı: 0,60 TL
Baro Pulu: 6,50 TL
Tebligat gideri: Normal tebligatların her biri için 9,00 TL, APS için 20,00 TL’dir.

:arrow: Örneğin, 10.000 TL olan ve iki borçlusu bulunan bir senedi icra takibine koymak ve APS ile tebligat yapmak istediğinizde, vade tarihinden takip tarihine kadar işlemiş faiziyle birlikte takip tutarının 10.500,00 TL olduğunu varsayacak olursak, takip için gerekecek masraf tutarı;
27,70 TL (Başvuru harcı) + 52,50 TL (Takip tutarının binde beşi oranında Peşin harç) + 4,10 TL (Vekalet harcı) + 0,60 TL (Dosya masrafı) + 6,50 TL (Baro pulu) + 40,00 TL (2 Adet APS tebligat masrafı) olmak üzere takip için toplam 131,40 TL masraf etmeniz gerekecektir.

Bu aşamadan sonra icra dosyasında yapılacak işlemler masraf gerektirdiğinde, her bir işlem için ayrı masraf verilir. Her ne kadar icra dosyasına masraf avansı yatırma ihtimali de bulunmakta ise de, uygulamada henüz bu sistem yerleşmemiştir.

Eğer vekil olarak yukarıda örnekte belirtildiği gibi bir evrakın, takibe konulmak üzere tarafınıza tevdii halinde, masraf için 131,40 TL yerine, bila iade dönebilecek tebligatları düşünerek, müzekkereler için de bir kısım masraf avansını peşin olarak almak lehinize olacaktır. Çünkü müvekkilden talep edeceğiniz her masraf, alacağını tahsil etmek isterken cebinden para çıktığını hissettirdiğinden, miktarı küçük de olsa müvekkilinizi rahatsız edecektir. Aynı şekilde, eğer haciz ve benzeri masrafları da takibi kesinleştirmeden müvekkilden başlangıçta talep ederseniz, bu rakam 500-600 TL’yi bulacağından, bu durum yine müvekkilinie rahatsızlık verebilir.
Mümkün olduğunca gerektiği kadar masraf almakta fayda var. Gerektiğinden kasıt, 131,40 TL net masraf gerektiren bir takip için 200-250,00 TL civarı masraftır.Böylelikle hem takibi başlatabilir, hem de kesinleştirene kadar yapılacak yazışmalar için gereken masrafı uhdenizde bulundurmuş olursunuz. Ne zaman ki takip kesinleşir ve haciz aşamasına geçilir, o zaman yapacağınız işlemlerin türüne göre hesaplama yaparak müvekkilinizden masraf talep edebilirsiniz.

Müvekkillerinizden masraf taleplerinizi yazılı yapmanızı tavsiye ederim. Öyle durumlar olmakta ki, yapılması gereken işlem masraf gerektirmekte, müvekkil masraf göndermediğinden işlem yapılamamakta, icra dosyası zamanaşımı veya benzeri riskler altına girmektedir. Bu gibi durumlarda gerekli masrafı ve tutarını müvekkile bildirdiğinizi ispatlayamazsanız, dosyadaki hak kayıplarından sorumlu olur, hatta daha da ötesi görevi suistimal suçuyla yargılanabilirsiniz.

:arrow: İlamlı takipler için ise, yukarıda sayılan kalemlerden sadece peşin harç ödenmemektedir. Oran sadece peşin harçta olduğundan ve diğer harç ve masraf kalemleri sabit olduğundan, tek borçluya ilamlı bir takip başlatacağınızda yapmanız gereken masraf tutarı:
27,70 TL (Başvuru harcı) + 4,10 TL (Vekalet harcı) + 0,60 TL (Dosya masrafı) + 6,50 TL (Baro pulu) + 20,00 TL (1 Adet APS tebligat masrafı) olmak üzere toplam 58,90 TL’dir. bu tutar sadece borçlu sayısına veya tebligat türüne göre değişiklik gösterir. (2 borçlu varsa 78,90 gibi…)Maktu Harçlar Hakkında Açıklamalar

Tüm maktu harçlar Peşin Alınır.

aa. Başvurma Harcı
Takip talebinin icra dairesine verilmesiyle birlikte tahsil edilir. Bu harcın miktarı her yıl yeniden belirlenir, mükellefi borçludur. Ancak, müracaat sırasında alacaklıdan peşin olarak tahsil edilir. Bilahare yapılan masraflara dâhil edilir.

bb. Suret Harcı
Yasal dayanağı: 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin B/I-1 maddesidir. İcra veya satış dosyasından istenilen her belge için ödenmesi gereken harçtır. Mükellefi sureti alan veya sunandır. Bu harç takip masraflarına dâhil edilmez.Yasal dayanağı: 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin D/1-a maddesidir.

cc. Vekâletname Suret Harcı
Mükellefi vekâletnameyi sunandır. Masrafa dâhil edilmez. Yasal dayanağı: 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin D/1-c maddesidir.


dd. Yerine Getirme Harcı
Değeri belli olmayan ilamlara ilişkin icra takiplerinde ilam gereğinin yerine getirilmesi halinde alınır. Örneğin çocuk teslimi, men’i müdahale davalarının sonucunda gayrimenkulün teslimi gibi hallerde alınır. Mükellefi borçludur. Müracaat sırasında alacaklıdan peşin olarak tahsil edilir. Bilahare yapılan masraflara dâhil edilir. (1 nolu tarifenin B/I-2. maddesi)

ee. İdare Harcı
Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması gibi işlemler için alınan harçtır. Mükellefi borçludur, masrafa dâhil edilir.

ff. İflas Masasına Başvurma Harcı
Alacaklının alacağını iflas masasına kaydettirmek için yapmış olduğu müracaat esnasında alınır.

Nispi Harçlar Hakkında Açıklamalar

aa. Peşin Harç ve İstisnaları

İlama dayanmayan takip taleplerinde talep olunan toplam alacak miktarının binde beşi oranında alacaklıdan peşin olarak alınır.
Harçlar Yasası’nın 29/2 maddesine göre, peşin alınan harcın takip sonunda re’sen asıl harçtan mahsubu gerekir. İİK 59/2 maddesi uyarınca ise alacaklının talebi halinde ancak masrafların tahsili zımnında peşin harcın ilk tahsil edilen alacaktan mahsup edilmesi gerekir.
Bu harcın mükellefi borçludur. Matrahı takip talebindeki miktardır. (492 . 29. m)
İlama dayanmayan takiplerde alacaklı, itiraz vs sebeple mahkemeye müracaata mecbur kalırsa peşin alınan harç kendisine iade edilir veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir (Birden fazla borçlu bulunması ve bir borçlunun yapmış olduğu itirazın hükümden düşürülmesinde harç mahsup edilmemesi gerekir).

İstisnalar/muafiyetler ise aşağıdaki gibidir:

İlamlı takiplerde,
1581 sayılı Tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin ortakları aleyhine yaptıkları takiplerde,
İcra ve İflâs Kanununun 38 inci maddesinde sayılan ilâm niteliğindeki belgelerle ilgili takiplerde (İİK md 38: Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir).
İhtiyati hacizlerde, peşin harç alınmaz.(İhtiyati hacizlerde esas takibe geçme beyanı üzerine alınması gereken tüm harçlar alınır.)

bb. Tahsil Harcı
İcra takiplerinde tahsil harcı tahsil edilen paranın alacaklıya ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde ise harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi ya da tahsili gerekir. İlgilisi tarafından bu süre içerisinde ödenmemesi halinde ise maliyeye harç tahsil müzekkeresi yazılmakla yetinilir. Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar. (492 sayılı H.K. md. 28. ) Matrahı ise takip talebindeki miktarı aşmamak şartıyla tahsil edilen miktar üzerinden hesap edilir. Kısmi veya periyodik tahsilâtlarda yine tahsil edilen miktarlar üzerinden peyderpey alınır.
İcra takibi sırasında yapılan yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri ile takipten sonra işleyen faizler matraha dâhil edilmez.
Tahsil harcı ödeme emrinin tebliğinden itibaren tahakkuk eder. Eğer ödeme emrinin tebliğinden önce borçlu veya 3.kişi tarafından borç ödenirse tahsil harcı alınmaz. İcra memuru bu ödemeyi kabule mecburdur. İhtiyati haciz kesinleştikten sonra yapılan ödemelerden tahsil harcı alınır. Yani ihtiyati haciz kesinleşmeden yapılan ödemelerden harç alınmaz.
Tahsil harcının mükellefi borçludur. Ancak uygulamada bu harç tahsil edilen paradan peşin olarak kesilir. Hesap tablosuna eklenerek borçludan tahsili yoluna gidilir.
Borcun haricen ödenmesi (bu hususun zapta geçilmiş olması) halinde cezaevi yapı harcı alınmaz.
Satıştan sonraki tahsil harcı alınırken bakılır, Harçlar Kanununa ekli 1 sayılı tarifenin B.I/3-c bendi uyarınca şayet tahsil edilen para satıştan elde edilmiş bir para ise yüzde 9,9 oranında harç alınmalıdır. Eğer satıştan sonra ancak satıştan elde edilmeyen bir para dosyaya girmişse yani diyelim ki borçlu gelip satış parasının karşılamadığı kalan borcunu dosyaya yatırmış ise bu durumda satıştan elde edilmiş bir para söz konusu olmadığından hacizden sonra tahsilât sayılarak yüzde 7,92 feragat söz konusu ise bu halde de 3,96 oranında harç alınmalıdır.
Şayet taraflardan biri veya her ikisi de harçtan muaf olmamakla birlikte işlemin kendisi harçtan istisna ise, ya da her iki taraf da harçtan muaf ise bu durumda hiçbir şekilde harç alınmaz.
(Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 9.6.2004 tarih ve 2004/12-336 E. 2004/338 K.)
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır denilmektedir.

NOT: Harç konusunda bir muafiyet söz konusu ise öncelikle üzerinde durulması gerekenin bu muafiyetin işlem veya kurum muafiyeti olup olmadığı hususudur. Şayet işlem istisnası var ise mükellef kim olursa olsun hiçbir şekilde harç alınmaması, kurum/taraf muafiyeti var ise bu durumda sadece mükellefi kurum/taraf olan hallerde ilgili kurumdan/ taraftan harç alınmayacaktır.

aaa. Feragat Halinde Alınacak Tahsil Harcı
Feragat, alacağın haricen tahsil edildiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla feragat harcı tahsil harcının bir türevi olup, ayrı bir niteliği yoktur. Yukarıda açıklandığı üzere aşamalarına göre tahakkuk edecek tahsil harcının yarısı oranında uygulanır. İcra müdürü feragat beyanını zapta yazabilmesi için öncelikle harcı tahsil etmesi gerekir. Bu harcı alacaklının veya borçlunun ödemesi önemli değildir. Ancak kim tarafından ödendiğinin tahsilat makbuzunda veya zabıtta belli olması ileride ispat bakımından gerekir. (Bkz. Harçlar Kanunun 32 ve 127. mad. ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09/06/2004 tarih ve 2004/12-336
2004/338 K. sayılı ilamı).

bbb. Haczin Fekki Halinde Tahsil Harcı
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 16.05.2007 tarih ve 2007/7454 esas, 2007/10088 karar sayılı ilamında, alacaklı icra dairesine başvurarak icra takibi nedeniyle borçlu adına taşınmazlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiğine göre, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden hacizlerin kaldırılması için yasa hükmüne uygun tahsil harcının ödenmesinin zorunlu olduğu belirtilmiş olup, İİK 23. maddesi gereğince her ne sebeple olursa olsun icra takibinden vazgeçilmesi hâlinde vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısının alınması gerekmektedir.
Ancak daha sonra Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2008/2400 - 2008/5449 E-K sayılı bir ilamında, alacaklının, takip dosyasında bulunan tüm hacizlerin fekkini talebi ve/veya tüm hacizlerin kaldırılmasına muvafakat edilmesi takipten feragat anlamına geleceğinden bu halde feragat harcının alınması gerekir, anlamında başka bir karar daha vermiş, bu kararından tüm hacizlerin kaldırılması talebi halinde karinenin oluşacağı anlamı çıkmaktadır. Bu durumda haczin fekki talebinin varlığı halinde dosya münderecatına göre başka bazı hacizlerin devamının istenildiği veya başkaca haciz bulunmasına rağmen onların kaldırılmasının istenilmediğinin anlaşılması halinde artık karine oluşmadığı için tahsil harcı alınmamalıdır.
Harçlar Kanunun 32.maddesi; yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılmayacağını öngörmüş, ancak ilgilisi tarafından ödenmeyen harçların diğer tarafın ödemesi halinde işleme devam olunacağı hükmünü getirmiştir. İcra harçları da yargı harçları içerisinde kabul edildiğine göre anılan şekilde işlem yapmaktan başka yol yoktur. Harçlar Kanununun ödeme ile ilgili genel hükümlerini düzenleyen 127.maddesi; bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlemin yapılmayacağını öngörmektedir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09/06/2004 tarih ve 2004/12-336 E. 2004/338 K. sayılı ilamı)

ccc. Tahsil Harcından Muaf Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (1) sayılı ve aşağıda cetvelde yazılı, Genel Bütçe Kapsamındaki Devlet tüzel kişiliğine dahil olan kamu idareleri, 5018 sayılı Kanunu’nun m. 12 ve 492 sayılı Kanunu’nun 13/j bendi gereğince tahsil harcından muaftır.

cc. Tahliye ve Teslim Harcı
aaa. Taşınmaz Malların ve Gemilerin Tahliye ve Teslimi Harcı
492 sayılı Harçlar Kanununun 18 maddesi uyarınca bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı, bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır ve Harçlar Kanununun 24. maddesine göre gayrimenkul veya gemilerin tahliye veya teslimine dair icralarda Tahsil Harcı (1) sayılı tarifede yazılı miktarların yarısı nispetinde alınır. Mükellefi borçludur.

bbb.Taşınır Malların Teslimi Harcı
Bir menkulün teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesaplanır.
İlamda belirtilen menkulün muhatabına tesliminin yapılması için alınır. Kural olarak takibin kesinleşmesini müteakip alacaklının teslim talebinde bulunması halinde peşin olarak alınır. Ancak mükellefi borçlusu olduğundan alacaklıdan peşin olarak alınan bu harç borçludan alınarak alacaklıya verilmesi gerekir.

dd. Yenileme Harcı
Yenileme harcı başvurma ve peşin harcın yeniden alınması demektir. Şöyle ki;
Alacaklı, ödeme emrine herhangi bir itiraz vaki olmamışsa, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibarın azami 1 yıl içinde haciz isteyebilir. Bu bir yıl içerisinde, haciz talebinde bulunmazsa veya talebi geri aldıktan sonra bu bir yıllık süre içerisinde yenilemezse haciz isteme hakkı düşer ve dosya muameleden kaldırılır. Alacaklının bir daha haciz isteyebilmesi için yenileme talebinde bulunup bunu borçluya tebliğ ettirmesi gerekir. (İİK m.78)
Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilemez. Yani mükellefi alacaklıdır.

Şartları:

Ödeme emri borçluya tebliğ edilecek.

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde haciz talebinde bulunulmayacak.
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıllık süre geçecek.
Takip ilamsız olacak.

ee. Cezaevi Yapı Harcı
Dayanağı 2548 sayılı kanunun 1.maddesidir. İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın %2’si ve kıymeti muayyen olmayan ilamların icrasından tahsil harcının yarısı nispetinde alınır. Mükellefi borçlu değil alacaklıdır. Yasalarda harç ve vergiden muaf olduğu yazılan kurumlar bu harçtan muaf değildirler. Açıkça bu harçtan muaf olunduğu yasada yer almalıdır. Örneğin Bankalar kanununda fon kapsamına alınan bankaların ve yeniden yapılandırma sürecinde olan bankaların bu harçtan muaf olduğu belirtilmiştir.
İcra müdürlüğü tarafından tahsili yapılmayan harici ödemelerde bu harç alınmaz. Sadece icra müdürlüğünce tahsil olunan paralardan bu harç alınır.
Matrah alacağın tümü ödenmişse takip talebindeki alacaktır. Kısmi ödemelerde takip talebindeki miktar aşılmadan tahsil edilen para üzerine düşen oranda bu harç reddiyatla birlikte alınır.

Harcın yükümlüsü alacaklıdır. Borçluya yükletilemez.
Değeri belli olmayan takiplerde (çocuk teslimi, ilam ile verilen gayrimenkul teslimleri) tahsil (başvuru) harcının yarısı oranında maktu cezaevi yapı harcı alınır.
Uygulamada zaman zaman takip yapmayan birinci derece ipotek alacaklısına yapılan ödemelerde cezaevi yapı harcının alınmasının unutulduğu durumlarla karşılaşılmaktadır. Takip talebinde bulunmayan alacaklılara yapılacak ödemelerde cezaevi yapı harcı alınması gerekir.

ff. Tellallık Harcı
Bu harç 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 69.m. göre alınır, matrahı tüm ihale bedelidir, yani alıcı hissedar olsa dahi tüm ihale bedeli üzerinden tahsili iktiza eder. Harcın mükellefi (2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 68. maddesi, Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 17.12.1981 gün ve 1081-3 sayılı yazıları ve Maliye Bakanlığının Gel. 263000-5-17969 numaralı mütalâası uyarınca malı satılan kişidir.) Oranı; ilk 100.TL.lik dilim için yüzde 2, bundan sonraki kısım için yüzde 1’ dir.
Eğer satış yapılmamış ise bu harç söz konusu değildir. Şayet satış Belediye sınırları veya mücavir alanları dışında yapılmışsa, örneğin köylerde bu harç yine alınmaz. Şayet belediye köye tellal göndermişse bu harç alınır.
Tellaliye harcının alınıp belediye ye verilebilmesi için belediyenin tellal görevlendirilmesi, satışın tellalın katılımıyla yapılması ve ihalenin kesinleşmesi gerekmektedir.
Belediye veya mücavir alanlarında yapılan satış için belediyeye tellal gönderilmesi için duyuru yapılması yani müzekkere yazılması zorunludur. Ancak belediyenin tellal görevlendirme mecburiyeti bulunmamaktadır. Şayet belediye haberdar edilmesine karşın tellal görevlendirmemiş ise belediye için tellaliye harcı tahakkuk ettirilmez. Bu durumda yani satış saati geldiği halde tellal gelmemiş ise keyfiyet tutanağa yazılır, memurlukça adliye müstahdem veya mübaşirlerinden biri münadi olarak tensip kılınır, tutanağa derc edilir, satış onun marifetiyle yapılır. Bu halde normal yolluk (Keşifler için cari olan) üzerinden ücret tahakkuk ettirilerek görevlendirilen kişiye ödenir. Bu da satış masrafı olarak tevzii tablosunda hissedarlara yansıtılır.
gg. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak İlave Harçlar aaa. İlâm Harcı
Gayrimenkul satılmış ise değeri üzerinden nispi, menkul satılmış ise maktu alınır. Tevzi tablosunda gösterilen bu harç memurlukça Maliye’ye yatırılır. Harçlar yasasına bağlı 1 sayılı tarife 3/1-B ’e ve 3/2’e göre belirtilen oranlar ve rakamlar üzerinden tahsil olunur.

bbb. Onama Harcı

İzale-i Şüyu satış kararı hissedarlardan bir veya bir kaçı tarafından temyiz edilip Yargıtay’ca onanırsa 01.01.2010 tarihine kadar binde 9, bu tarihten sonra binde 9,9 oranındaki bu harç, hissedarlardan temyize başvuranların hisselerinin değerine göre hesap edilip alınır. Muhatabı temyize başvuran hissedarlardır. Tevzii tablosunda gösterilir. Memurlukça maliyeye yatırılır.

ccc. Tapu Satım Harcı
Harçlar Kanunu’nun (4) sayılı Tarifesinin (l/ 20-a) pozisyonuna göre, satıcının ödeyeceği verginin tahsil mükellefi durumunda olan satış memurunun, alıcının tescil için başvuracağı günü beklemesine gerek olmadan, tahakkuk ettirilen tapu satım harcını merciine intikal ettirmek üzere tahsil eder. Bu oran 2010 yılından itibaren binde 16,5’dir. Alıcı aynı zamanda hissedar ise alıcının hissesi düşülür, satıcının hissesine isabet eden değer üzerinden hesap edilip satıcıdan alınır. 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 25 Mart 2009 tarih ve 2009/14823 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29.03-30.06.2009 tarihleri arasında binde 15 oranı binde 5 olarak uygulanmıştır.
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. ( HK’ nun 4. tarifesinin l/20 md.)

Damga Vergisi
Taraflar arasında yapılan yazılı sözleşmeler kural olarak damga vergisine tabidir.
İcra takibine konulan veya delil olarak dayanılan bir sözleşme söz konusu olduğunda öncelikle icra memuru bu sözleşme üzerinden 01.01.2010 tarihinden önce binde 7,5 bu tarihten sonra binde 8.25 damga vergisi alınıp alınmadığını kontrol edecektir.
Sözleşmede damga vergisine esas teşkil eden matrahı tayin ve tespit etmek önem arz etmektedir. Burada bir misal olarak sadece kira sözleşmesine değinilecektir. Kira sözleşmesindeki matrah kira süresi kadar hesaplanacak kira bedeli toplamıdır. Aylık 1.000 TL üzerinden beş yıllık yapılan bir kira sözleşmesinde damga vergisi matrahımız 5 x 12 x 1.000 = 60.000 TL dir. Ayrıca bu sözleşmede kira artırımına dair bir şart olsaydı, örneğin her yıl yüzde 10 oranında artacaktır şeklinde bir şart içerseydi, matrahın hesabında bu artışları da dikkate alacaktık. Diğer yandan eğer bu sözleşmede adi kefil imzası varsa adi kefalette damga vergisi adi kefil başına 01.01.2010 tarihinden sonra binde 8.25 tir. Yani bir kira sözleşmesinde ayrıca adi kefil imzası da varsa damga vergisi 1,65+8.25 = binde 9,90 dır. Müteselsil kefalet varsa burada bağlantılı işlem söz konusu olduğundan yüksek olan miktar esas alınır. Yani tek bir rakam esas alınır. Örneğin kiradan kaynaklanan 1.65 oranı değil kefaletten kaynaklanan 8.25 oranı esas alınır. Müteselsil kefil sayısı birden fazla olsa da tek bir imza var sayılmaktadır. Adi kefalet ile kira akdi birbirinden bağımsız sözleşmelerdir. Birden fazla adi kefil varsa her biri için ayrı ayrı damga vergisi alınması gerekir.
Nafaka alacaklarından 1.1.2005 tarihinden itibaren aylık 100 TL’den fazla tahsillerde harç alınacaktır. Ancak aylık 100 TL den düşük nafakalar her türlü harç ve damga vergisinden muaftır. (Harçlar Kanunu 13/c maddesi)
Noterden yapılan sözleşmelerde de noter tarafından damga vergisinin tahsil edildiğini kabul ederek yeniden bir araştırmaya girmeye gerek yoktur.

İhale Kararı Damga Vergisi
Bu vergi, taşınır veya taşınmaz mal ihale edilip tutanağı düzenlenip imzalamasını müteakip tahsili icap eden ve halen binde 4,95 oranında alınması gereken bir vergidir. Mükellefi alıcıdır. Bu verginin tahsil edilebilmesi için ihalenin kesinleşmesi gerekir.
Katma Değer Vergisi ve Bazı Kalemlere İlişkin KDV Oranları
Bu verginin matrahı ihale bedelidir. Ancak alıcı aynı zamanda hissedar ise kendi hissesine isabet eden bedel mahsup edilerek kalan miktar üzerinden hesaplama yapılır. Bir dosyada birden ziyade taşınır veya taşınmaz mal satılmış ise, ihale kararı damga vergisi ile KDV nin her bir satış tutanağı için ayrı ayrı nazara alınması lazımdır. Tetkikat kolaylığı için her bir tutanağın makbuzlarının üzerine bağlanması uygundur.
Katma değer vergisinin oranı, yıllara ve mallara göre değişiklik göstermektedir. KDV Kanunu 28. md uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belli sınırlar içerisinde değiştirilebilmektedir.
Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. (3065 sayılı KDV Kanunu 41. md.)
Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar. (3065 sayılı KDV Kanunu 46. md.)
İcra - izalei şuyu dairelerince müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi, ilgili mevzuat uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edip aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir. (91 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile değiştirilen paragraf)
KDV’nin mükellefi ihale alıcısıdır. Miktarı genellikle yüksek olduğundan önemlidir. Satış ilan tutanağında bu hususun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Bazı kalemlere ilişkin KDV oranları:
Binek araçlar ve jeepler


% 1

Kamyon, kamyonet vb. binek olmayan araçlar

% 18

Motor gücü 90 kw’ya kadar olan traktörler

% 8

Biçerdöverler

% 8

Motor gücü 90 kw ve üstü traktörler, iş makineleri

% 18

Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlar (4)

% 1

Net alanı 150 m2 üstü konutlar ve diğer taşınmazlar

% 18

Tarım arazileri ve arsalar

%18
Binek vasfı kazanmış yani arkası camlı, koltuklu, emniyet kemeri tertibatı takılmış, sürücü ile yolcuyu ayıran bölmesi bulunmayan doblo, caddy türü araçlarda KDV oranı %1’dir.
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 2003/1715 tarih ve sayılı bir özelgesinde, 150 m2 nin hesabında net alanların nazara alınacağı yani duvarlar, balkonlar, kömürlük, merdiven boşlukları gibi yerlerin alana dahil edilmeyeceği, satılan bina birkaç katlı ise her katın müstakil kullanım durumu söz konusu ise her kat tek başına değerlendirileceği, dublex veya triplex bina söz konusu ise toplam net alanın nazara alınacağı, bahçenin müştemilat sayılarak ayrıca nazara alınmayacağı ancak bahçenin veya tarlanın büyüklüğü çok ise yani evin müştemilatı sayılamayacak kadar büyükse bu durumda ev için ayrı tarla için ayrı değerlerin esas alınması gerekeceği ifade edilmiştir.
30/01/2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların satışı ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların satışı KDV’den istisnadır
Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin alacaklı banka tarafından alacağa mahsuben alınması halinde KDV’den istisnadır, menkuller de istisna söz konusu değildir.
29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 25 Mart 2009 tarih ve 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17.03-15.06.2009 tarihleri arasında 150 metrekare üzeri konut teslimlerinde %8, 30.03-30.06.2009 tarihleri arasında bina ve bağımsız bölüm niteliğindeki işyeri teslimlerinde ise %8 oranında alınması gerekmektedir.
488 sayılı damga vergisi kanununa göre resmi dairelerden tahsil edilip şahıslara ödenen paralardan binde 6,6 oranında damga vergisi alınır.
Bu vergi esasen tahsilat damga vergisi olup, sözleşmelerden alınan damga vergisiyle karıştırılmamalıdır. Dayanağı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı Tablonun IV. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar başlığı altındaki (1-d) bendidir.
Bu bent, “İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)” şeklindedir. Yani bu bent uyarınca damga vergisi alınabilmesi için borçlu resmi daire olmalı, bu resmi daire nam ve hesabına ödeme yapılmalı ve de bu ödeme karşılığında bilirkişi, vs. nin makbuz düzenleme zorunluluğu bulunmalıdır.
Devletin borçlu olarak ödediği tüm alacaklarda 01.01.2010 tarihinden önce binde 6, bu tarihten sonra binde 6.6 oranında damga vergisi alınacaktır. Damga vergisinin matrahı alacaklıya net ödenen miktardır.Mükellefi alacaklıdır. Borca ilave edilmez.
Kamulaştırma bedellerinin tahsili için yapılan ilamlı takiplerde alacaklıdan damga vergisi kesilmez. Ancak, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasında damga vergisi alınır.
Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı Tablonun IV. makbuzlar ve diğer Kâğıtlar başlığı altındaki (1-d) bendi ile 29/12/2009 tarih, 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ek 2. maddesi uyarınca, icra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlardan binde 6.6 oranında damga vergisi alınması gerekmektedir.
Damga Vergisi Kanunu’nda yazılı resmi daireden maksat, 5018 sayılı Kanunu’nun ekindeki (I, II sayılı cetvellerde yazılı) genel ve özel bütçeli idareler ile özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz. Örneğin, borçlu belediye başkanlığından tahsil edilen para damga vergisine tabi iken, bu dairelere bağlı ASKİ, EGO gibi iktisadi işletmelerin ödemelerinden damga vergisi kesilmez (Bkz. 488 sayılı K. m. 8).
5018 sayılı Kanunu’nun eki I,M,III ve IV sayılı cetveller haczedilmezlikle ilgili bölümde yazıldığından ayrıca yazılmamıştır....

Emlak Vergisi
Bu vergide yine taşınmaz kaydı belirtilmek suretiyle belediyeden sorulur, alınan cevaba göre tevzi tablosu bilirkişisi hangi hissedara ne kadar isabet ettiğini belirtir, memur bu meblağları belediyeye yatırıp makbuzları dosyaya koyar.

Gelir Vergisi

İcra ve izale-i şuyu işlemleri nedeniyle görevlendirilen bilirkişi, şoför yedd-i emin, çilingir vs. ödenen ücretlerden, belli miktarlarda gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Bilirkişi Ücreti ve Gelir Vergisi Stopajı Gelir Vergisi Kanunu 103 m.sinde belirtilen oranlarda bilirkişilerden gelir vergisi kesilir. Bu oranların listesine bakılmalıdır.Şoförlerden; Vergi mükellefi olanlardan makbuz alınmalı, vergi mükellefi olmayanlardan ise gelir vergisi kesilmelidir. Aynı durum yediemin ve diğer ilgililer için de geçerlidir.
Dönemler halinde yapılan kesinti paraları için beyanname düzenlenerek tahakkuk fişi ile birlikte Maliye’ye yatırılır makbuz ve belge suretleri ilgili kartonda muhafaza edilir.
Bilirkişiler yönünden bir yıl içinde kazandığı tüm kazanç miktarı vergi matrahını oluşturmakta ise de bunu belirleyen sisteme geçilinceye kadar bir adliye bir işveren kabul edilerek adliye içerisindeki icralar, mahkemeler vs muhtelif birimlerden bir yıl içerisinde elde edilen toplam kazanç miktarı üzerinden vergi dilimlerini belirleyip ödenecek gelir vergisini saptamak gerekli ve yeterlidir. Bilirkişiler açısından verdikleri hizmet nedeniyle UYAP’tan otomatik gelir vergisi kesintisinin yapılmadığı durumlarda, özellikle 2011 yılı yaz aylarından önce icra daireleri tarafından yapılan ödemelerde, birden fazla birimin mevcut olması halinde, her birimde ve her yıl itibariyle ne kadar bilirkişi ödemesi yapıldığı saptanıp tüm birimlerde yapılan ödemeler toplanmak suretiyle vergi diliminin belirlenmesi ve hesap edilecek gelir vergisinin tahsili gerekmekte olduğundan, her bir daire açısından ve hangi yılda kaç liralık vergi geliri eksikliğinin bulunduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan ilgilinin ödememesi veya görülen lüzum üzerine vergi dairesi müdürlüğüne yazılacak müzekkerede dairelerin ayrı ayrı düzenlediği ödeme belge tablosu ile bütün dairelerin birleştirilmiş ödeme belge tablolarının eklenerek yazıların bu hali ile gönderilmesinin vergi dairesine ilgilinin yapacağı itirazların önüne geçilmesini sağlayacağı veya bu daire yönünden bilgi eksikliği nedeniyle müzekkerenin iade edilmesini engelleyeceği düşünülmektedir. Ayrıca benzer uygulamanın damga vergisi eksikliklerinde de yapılmasının yararlı olacağı dikkate alınmalıdır

Veraset ve İntikal Vergisi
Bu vergi esas itibariyle mirasen intikal eden taşınır ve taşınmaz mallar için söz konusu olduğundan, terekeye konu bir malın mirasçılar arasında izale-i şüyu yoluyla satılması hali ile borçluya intikal edecek olan tereke payının üzerine konulan haciz nedeniyle yapılan satışlarda yani bu haldeki içra satışlarında ve istisnai bazı diğer hallerde söz konusu olur.
İcra ve izale-i şüyu dosyalarında gayrimenkullerin daha ziyade aynından doğan vergi borcunun olup olmadığının sorulması sırasında, muafiyet sınırı yüksek olduğundan Veraset ve İntikal Vergisi borcunun olup olmadığı hususu genellikle sorulmamaktadır. Dolayısıyla genellikle yüksek meblağlı tereke malı satışlarında bu vergi üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. 7338 Sayılı K.nun 17. maddesine göre alınan bu verginin ölenin son ikâmetgahı vergi dairesinden sorulması lazımdır. Bu nedenle özellikle izale-i şüyu dosyalarında, önce satışa konu taşınmazın veya taşınmazların emlak beyan değerlerinin belediyeden getirtilip, vergi dairesi müdürlüğüne yazılacak müzekkerede murisin ölüm tarihi ve hissedarları da belirtilerek bu beyan değerlerinin de eklenip, satışa konu taşınmaza ilişkin veraset intikal vergisinin doğup doğmadığının, doğmuş ise miktarının tespit edilerek bildirilmesi istenip, veraset intikal vergisinin mevcut olduğunun ve miktarının bildirilmesi durumunda ise tevzi tablosunda her bir hissedarın payına düşen vergiyi gösterir düşümü yapıldıktan sonra vergi dairesine yatırılmasının sağlanması, böylece devletin vergi kaybının önüne geçilmesi gerekmektedir.
Ancak Veraset Ve İntikal Vergisinin tayin ve tesbiti bir çok teknik hesabı ve muhasebe bilgisini gerektirdiğinden ve yüksek ve değişken oranlarda istisna ve muafiyetlerinin bulunması nedeniyle bu vergi borcunun bulunup bulunmadığının ve varsa miktarının, bu işle asıl görevli olan vergi dairesinden sorulması suretiyle muamele yapılmasının en uygun yol olacağı unutulmamalıdır.

YARGI HARÇLARI
A) MAHKEME HARÇLARI

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 13,502. Maktu harç:
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 29,20


c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 48,10

IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 143,5079,70
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 79,70
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010) 206,30
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)


B) İCRA VE İFLAS HARÇLARI


I. İcra harçları:

1.İcraya başvurma harcı 29,20

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 29,20

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 11,38)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 4,55)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)

g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)

h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

4.İdare harçları:

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 20,20

II. İflas harçları:

1.Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 48,10

2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 11,38)

III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 68,50
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)


e) Feragat halinde

Aşamalara göre tahsil harcının yarısı kadar alınır,

f) Ödeme/icra emrinin tebliğinden önce ödeme halinde

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı ( 1 ) sayılı tarifenin ( B ) bölümünün I/3-a bendine göre, ödeme veya icra emri tebliğ edilmeden ödenen paralardan harç alınmaz

g) İtiraz veya ödeme süresi içinde ödeme halinde

İtiraz veya ödeme süresi içerisinde yapılan ödemeler nedeniyle harç ve vergilerde bir indirim veya muafiyet söz konusu olmayıp, sadece itiraz süresi içerisinde yapılan ödemeler üzerinden avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11/5. maddesi gereğince (asıl alacağı geçmeyecek şekilde) hak ettiği vekalet ücretinin % ü indirilerek % oranında ödeme yapılır.

KURAL: Avukatlık ücretinin asıl alacağı geçmemesidir.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj