1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kasko Sigortası Değerlerinin %2’sini Aşan Tutarlarda Araç Kira Bedelinin Kamu Zararına Sebebiyet Vereceği

Gönderilme zamanı: 19 May 2020 01:45
gönderen Admin
Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2018
Dairesi 6
Karar No 730
İlam No 75
Tutanak Tarihi 18.2.2020
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar


Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

… A.Ş.’ye ihale edilen; Belediye Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere İş Makinası Araç Kiralama Hizmet Alımı İşlerinde, bazı araçların kasko sigortası değerlerinin %2’sini aşan tutarlarda aylık kiralama bedeli ile temin edildiği görülmüştür.

Hizmet Alımı Sureti ile Taşıt Edinilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde; “(1) Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç)1 hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır.

…”

denilerek şoför giderleri hariç yapılacak taşıt kiralamalarında belli bir parasal sınır getirilmiştir.

Anılan hükme göre; şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmaması gerekirken, bahse konu Araç Kiralama Hizmet Alım İşlerinde bu tutarın üzerinde ödeme yapılmış ve bu suretle de toplam … -TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak sorumluların savunmaları ekinde yer alan belgelerin incelenmesinde, kamu zararı tutarı …-TL’nin … tarihli ve … yevmiye no.lu muhasebe işlem fişiyle tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına ve yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.