Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

13. Hukuk Dairesi 2015/28698 E. , 2015/35944 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

13. Hukuk Dairesi 2015/28698 E. , 2015/35944 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

13. Hukuk Dairesi 2015/28698 E. , 2015/35944 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
3- ...

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı avukat olduğunu,davalı ...'in vekili olarak,işçi hak ve alacaklarının tahsili amacıyla...Büyükşehir Belediyesi,... ve....İş Mahkemesi'nin ...sayılı dosyası ile alacak davası açıldığını,karar aşamasında iken 02.04.2013 tarihli duruşmaya gidildiğinde davalı ...'in diğer davalı işverenlerle anlaşmak suretiyle davadan feragat ettiğini ve davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiğini, ... ile düzenlenen 09.09.2011 tarihli Avukatlık Ücret Sözleşmesi'nin 10.maddesine göre açılan davada mahkemenin kabul kararı doğrultusunda alacağın % 25'inin avukatlık ücreti olarak ödenmesi ve bu tutarın 2.500,00 TL'den aşağı olamayacağının kararlaştırıldığını,ayrıca mahkemenin hükmedeceği vekalet ücretinin avukata ait olacağı ve azil ve sulh olma durumlarında da belirlenen avukatlık ücretinin aynen ödeneceği hususunda anlaşmaya varıldığını,ıslah edilmek suretiyle dava değeri 15.251,40 TL'ye yükseltilmiş olup dava değerinin % 25'inin 3.812,00 TL akdi avukatlık ücreti ve 1.830,00 TL karşı taraf vekalet ücreti olmak üzere 5.642,00 TL avukatlık ücret alacağının tahsili amacıyla ...'nün ...sayılı dosyası ile davalılar aleyhine icra takibine geçildiğini,davalıların itirazları üzerine takibin durduğunu belirterek davalı borçluların itirazlarının iptali ve takibin devamını,alacağın % 20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalılar,davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile,borçlu davalıların ....İcra Müdürlüğü'nün ...esas sayılı icra takip dosyasına yapmış oldukları itirazın kısmen iptali ile takibin 4.738,69 TL üzerinden devamına,fazlaya ilişkin istemin reddine,Alacak likit olmadığından icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş;hüküm,taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara,kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı,müvekkili olan davalı ...'in diğer davalılar ile sulh olmak suretiyle açılan davadan feragat sonucu davanın reddine karar verildiğini,ancak vekalet ücretinin ödenmemesi nedeniyle de sözleşmede kararlaştırılan avukatlık ücretinin tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali isteğinde bulunmuştur.Mahkemece,aldırılan bilirkişi raporu ile işçinin alacak miktarının 12.807,09 TL olup işbu miktarın % 25'inin 3.201,84 TL,karşı taraftan alınacak ücretin ise sulh tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesine göre 1.536,85 TL olup toplam vekalet ücreti alacağının 4.738,69 TL olarak kısmen kabulüne hükmedilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Taraflar arasında düzenlenmiş 09.09.2011 tarihli Avukatlık Ücret Sözleşmesi'de,”...mahkemenin kabul kararı doğrultusunda alacağın % 25'i avukatlık ücreti olarak ödenecektir...” şeklinde düzenlemenin kararlaştırılmış olduğu görülmektedir.Bu durumda davacının talep edebileceği ücretin ...İş Mahkemesi'nin... sayılı dava dosyasındaki harcı ikmal edilen ıslah edilmiş dava değeri üzerinden avukatlık ücret sözleşmesine göre belirlenmesi gerekirken,aksine düşüncelerle yazılı olduğu şekilde karar verilmiş olması,usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
3-İİK'nun 67/2 maddesi uyarınca icra inkar tazminatına hükmedilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklının dava ederek haklı çıkması zorunludur. Borçlunun kötü niyetle itiraz etmiş olması yasal koşul değildir.İcra inkar tazminatı işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır.Bunlardan ayrı alacağın likit ve belli olması gerekir.Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacağın likit ve belli olduğunun kabulü gerekir.Öte yanda alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir.Açıklanan yasal kurallar ışığında icra takibine konu olan alacak değerlendirildiğinde icra inkar tazminatına hükmedimesi gerekir.Mahkemece yanlış değerlendirme sonucu bu istemin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ:Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalıların tüm,2. Ve 3.bent gereğince hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı kalan harçların davalılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 09.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla