Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Hukuk Mahkemeleri Yargılama Usulü, Duruşma, İspat ve Deliller, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Gider Avansı, Yargılama Giderleri, Adli Yardım, Vekalet Ücreti, Temyiz, İstinaf, Tahkim, Avukat Hakları, Avukat Disiplin İşlemleri, Barolar...
Cevapla
yargic6464
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 126
Kayıt: 14 Kas 2015 16:25

Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Mesaj gönderen yargic6464 »

Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede eski mahkemede gerçekleşen dilekçeler teatisi yeniden yapılır mı?


Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29218
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Mesaj gönderen Admin »

yargic6464 yazdı:Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede eski mahkemede gerçekleşen dilekçeler teatisi yeniden yapılır mı?

GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. *1*

(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29218
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Mesaj gönderen Admin »

7. Hukuk Dairesi 2015/12128 E. , 2015/8238 K.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen 21.01.2015 tarihli ek kararın, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Davacı vekili, iş sözleşmesinin davalı işverence haklı sebebe dayanmaksızın feshedildiğini belirterek bazı işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili, davacı ile belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığını ve süre bitimi sebebiyle akdin sona erdiğini davacının davalşıyı ibra ettiğini ve işverenden alacağı bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, 22.12.2014 tarih ve 2014/433-841 E-K sayılı karar ile yetkisizlik kararı verilmiş, 21.1.2015 tarih ve 2014/433-841 E-K sayılı ek karar ile yetkisizlik kararının kesinleşmesinden sonra yasal süresi içerisinde HMK 20/1. maddesine göre davacı tarafın dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için başvuruda bulunmadığından bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
6100 sayılı HMK'nun 20.maddesinde "(1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
(2)Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.
Somut olayda mahkeme tarafından 22.12.2015 tarihinde taraf vekillerinin yüze karşı yetkisizlik kararı verildiği, karar temyiz edilmediğinden mahkemece 31.12.2014 tarihinde kararın kesinleştirildiği, davacıya söz konusu kararın 07.01.2015 tarihinde tebliğ edildiği, dosya içerisinde yer alan 29.12.2014 ve 01.01.2015 havale tarihli iki ayrı dilekçesi ile davacı vekilinin yetkisizlik kararı verilen dosyanın ilgili mahkemesine gönderilmesine dair talepte bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece davacı talebine göre dosyayı yetkili mahkemesine göndermek yerine ek kararla davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hatalı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ:Yukarıda yazılı nedenlerle temyiz olunan 21.1.2015 tarih ve 2014/433-841 E-K sayılı ek kararın BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 07.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29218
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Mesaj gönderen Admin »

1. Hukuk Dairesi 2014/22613 E. , 2015/5349 K.

Taraflar arasında görülen tapu kaydıda tespit davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ....'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tespit isteğine ilişkindir.
Davacı, çekişme konusu 9 parça taşınmazın tapu kayıt maliki M.. K.. ile mirasbırakan babası M.. K..'ın aynı kişi olduğunun tespitini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddianın ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Bilindiği üzere, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler başlıklı 20. maddesinde, “Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan; görevsizlik kararı veren mahkeme görevsizlik kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir; dava dosyasını re'sen (kendiliğinden) görevli mahkemeye gönderemez. Dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilebilmesi ve davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi için taraflardan birinin görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye dosyanın gönderilmesini istemesi gerekir.
Somut olayda, Asliye Hukuk Mahkemesince 10.06.2013 tarihinde görevsizlik kararı verildiği, bu kararın kanun yoluna başvurulmaksızın 11.10.2013 tarihinde kesinleştiği halde süresi içinde başvuru olmaksızın mahkemece dosyanın re'sen Sulh Hukuk Mahkemesine gönderildiği anlaşılmaktadır.
./..
Hâl böyle olunca, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken işin esasının hükme bağlanması doğru değildir.
Davalı vekilinin temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 13.04.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

-KARŞI OY-

Dava, tapu kaydında düzeltim talebiyle 22.04.2013 tarihinde asliye hukuk mahkemesine açılmıştır. Bu mahkemece sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle verilen görevsizlik kararı 1.10.2013 tarihinde kesinleşmiştir.
Dosya talep olmadan resen sulh hukuk mahkemesine gönderilmiştir.
Sulh hukuk mahkemesince dava esastan kabul edilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Daire çoğunluğu bu kararın "...tarafların dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için müracaatta bulunmadığı, dosyanın kendiliğinden görevli mahkemeye gönderildiği, bu nedenle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerektiği" gerekçesiyle bozulmasına karar vermiştir.
6100. sayılı HMK nın Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler başlıklı 20. maddesi "- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
../...
(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir." şeklindedir.
Sayın çoğunluk ile görüş ayrılığına düşülen husus "açılmamış sayılması kararı"nı hangi mahkemenin vereceği hususudur.
Öncelikle görevsizlik kararı veren asliye hukuk mahkemesinin süresinde gönderme talebinde bulunulmaması üzerine 20.maddeyi esas alarak davanın açılmamış sayılmasına karar vermesi gerekirdi. Bunu yapmayarak dosyayı sulh hukuk mahkemesine göndermesi üzerine dosya kendisine gelen mahkeme bu süreleri ve gönderme talebinin bulunup bulunmadığını kontrol etmeliydi. Kontrol etmeyerek dosyanın esasa kaydı üzerine mahkemenin yapacağı işlem ne olmalıdır bu husus tartışma konusudur.
20. madde bunu açıkça düzenlemiş "...dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir." düzenlemesini getirmiştir. Maddenin yazım tarzı itibariyle emredici nitelikte olduğu, takdire yer vermediği görülmektedir. "bu mahkeme"den kasıt görevsizlik kararını veren mahkemedir. Mahkemelerin görev ve yetkileri kanunla belirlenir. Yorum yoluyla bunu genişletmek veya değiştirmek mümkün değildir. Öyleyse dosya kendisine gelen sulh hukuk mahkemesi gönderme talebinin süresinde olmadığını veya talep bulunmadığını anladığında 20. maddeye göre bir karar verilmek üzere dosyayı asliye hukuk mahkemesine iade ederek esasını bu şekilde kapatmalıydı.
Aksinin kabulü halinde" davanın açılmamış sayılması" kararının görevli olmayan mahkemece verilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkacak, diğer yandan davacının talep etmemesine rağmen dosyanın resen gönderilmesi halinde de asliye hukuk mahkemesi ile sulh hukuk mahkemesince verilecek vekalet ücretleri farklı olacağından taraflar aleyhine veya lehine fazla veya eksik vekalet ücretine hükmedilecektir.
Sonuç itibariyle bu gerekçelerle kararın bozulması gerekirken açılmamış sayılma kararı verme konusunda görevli olmayan mahkemeye bu görevi yükleyen çoğunluk görüşüne katılmıyorum.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29218
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Mesaj gönderen Admin »

23. Hukuk Dairesi 2014/3405 E. , 2014/7127 K.

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükümden sonra talepte bulunulmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verildikten sonra davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı kooperatif üyesi olan müvekkilinin, parasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini, genel kurul kararıyla müvekkiline tahsisine karar verilen Antalya İli Döşemealtı İlçesi .. Mahallesi .. ada 8 parseldeki taşınmazın, davalı kooperatifçe davalı Ö.. E..' a, adı geçenin de diğer davalı E.. A..' a sattığını ileri sürerek, davaya konu taşınmazın müvekkili adına tapuya tescilini, talep ve dava etmiştir.
Davalı E.. A.. vekili, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalılar, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ile tüm dosya kapsamına göre; kooperatifler hukukundan kaynaklanan davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, 07.11.2013 tarihli ek kararla ise, kararın davacı vekiline tebliğinden sonra dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için talepte bulunulmadığından, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Ek kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, kooperatif üyeliğine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nın 20. maddesinde "Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir." amir düzenlemelerine yer verilmiştir.
Somut olayda, mahkemece, davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verildiği, bu kararın son olarak davalı kooperatife 12.09.2013 tarihinde tebliğ edildiği, bu kararın temyiz edilmeksizin kesinleşme şartlarının 27.09.2013 tarihinde oluştuğu, dosyanın incelenmesinde, davacı vekilinin, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için verdiği 19.06.2013, 01.10.2013 tarihli dilekçelerin aynı gün UYAP ortamına aktarıldığı, 01.10.2013 tarihli dilekçenin ayrıca fiziki olarak dava dosyasında da bulunduğu anlaşıldığından, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi için süresinde talepte bulunulduğu dikkate alınmaksızın, ek karar ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 10.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
yargic6464
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 126
Kayıt: 14 Kas 2015 16:25

Re: Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Mesaj gönderen yargic6464 »

Sayın admin bu kararlarda görevsizlik kararı üzerine dosyanın gonderilecegi belirtilmiş ancak teati olup olmayacapı değerlendirilmemisir yardımınızı rica ederim
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29218
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Mesaj gönderen Admin »

yargic6464 yazdı:Sayın admin bu kararlarda görevsizlik kararı üzerine dosyanın gonderilecegi belirtilmiş ancak teati olup olmayacapı değerlendirilmemisir yardımınızı rica ederim
Yukarıda paylaştığım kararlarda ve madde metninde "Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir." diye belirtildiğine göre dilekçeler teatisinin tekrarlanmayacağı sonucuna ulaşılır ve uygulamada da bu böyledir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
istanbul0034
Yeni Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 10 Nis 2020 23:07

Re: Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Mesaj gönderen istanbul0034 »

merhaba,

Boşanma davam için görevsizlik kararı üzerine mahkemeye uyap üzerinden dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için dilekçe verdim, dilekçe kabul edildi fakat hala herhangibir işlem yapılmadı, bu durumda benim ne yapmam gerekir,
Çiğdem78
Site Üyesi
Mesajlar: 30
Kayıt: 20 Ara 2020 01:19
Meslek: Kamu personeli, hukuk fakültesi mezunu
Konum: Bursa

Re: Görevsizlik kararı üzerine gelen görevli mahkemede dilekçeler teatisi

Mesaj gönderen Çiğdem78 »

Görevli mahkemede yeniden dilekçe teatisi yapılmaz, taraflara davetiye gönderilip duruşma günü bildirilir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj