kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY
5. Ceza Dairesi 2010/11259 E.N , 2011/1096 K.N.

İlgili Kavramlar

BASİT CİNSEL SALDIRI
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİ İLE HÜKÜM KURMAK
YALAN BEYANDA BULUNMAK

İçtihat Metni

Beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı, nitelikli yağma (iki kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (iki kez), resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma, 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık N…. Y…..'nin yapılan yargılanması sonunda basit cinsel saldırı ve atılı diğer suçlardan mahkümiyetine dair, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.10.2008 gün ve 2006/233 Esas, 2008/294 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı Yargıtay 2 ve 6. Ceza Dairelerinin görevsizlik kararları ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında iki kez nitelikli yağma, iki kez kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından kurulan hükümlerin temyizen incelenmesinde;

Bağımsız ceza yaptırımı içeren 5237 sayılı Yasanın 149/1-a-d maddesi ile doğrudan uygulama yapılması yerine önce 148. madde ile ceza belirlenip, daha sonra anılan maddenin uygulanması sonuca etkili görülmediğinden, mağdure օ. Dž.'ı cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kıldığı anlaşılmasına rağmen verilen cezanın 109/5. madde ile artırılmaması ise karşı temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanık ve müdafiin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükümlerin ONANMASINA,

Basit cinsel saldırı ve resmi belgenin düzenlenmesi sırasında yalan beyanda bulunmak suçlarından kurulan hükümlerin temyizen incelenmesinde ise;

Cinsel saldırı suçunun unsuruna etkisi bakımından mağdure օ. Dž..'ın onaylı nüfus kaydının dosyaya getirtilmemesi,

İşlediği suçlar nedeniyle aranan, yanında kimlik taşımayan ve kolluk güçlerince yakalanması üzerine kendisini dosyadaki nüfus kaydına nazaran gerçekten var olduğu anlaşılan Ö.. K.. olarak tanıtan sanığın eyleminin TCK.nun 268. maddesinde belirtilen başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 5237 sayılı TCK.nun 206. maddesi ile hüküm kurulması

Kabule göre de;

Mağdure օ. Dž..'ın nüfus cüzdanı fotokopisine nazaran 25.08.1988 doğumlu ve onsekiz yaşından küçük olduğu anlaşılmakla, sanığın sabit eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 103/1. maddesinde belirtilen çocuğun basit cinsel istismarı niteliğinde bulunduğu gözetilmeden 102/1. maddesi ile ceza tayini,

Suçun silahla işlenmesi sebebiyle yapılan artırıma ilişkin kanun maddesinin hükümde gösterilmemesi suretiyle CMK.nun 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.02.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA