kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Forum      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

  

 

 

16. Hukuk Dairesi 2002/523 E., 2002/870 K.

ASLİ ZİLYEDLİK

FERİ ZİLYEDLİK

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas 2002 Karar
523 870
YARGITAY İLAMI

Mahkemesi :K Kadastro Mahkemesi
Tarihi :5.10.2001
Nosu :1998/115-95
Davacı :Hüseyin
Davalı :İbiş mirasçıları

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 118 ada 5 parsel sayılı 14349.06 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydı, harici satış ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı İbiş mirasçıları adına tespit edilmiştir. Davacı Hüseyin, yasal süresi içinde çekişmeli taşınmazın murisi Halil ile davalıların murisi İbiş tarafından 1973 yılında satın alınıp, üzerine değirmen yaptırıldığı ve birlikte kullanıldığına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine ve çekişmeli parselin davalılar adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, toplanan delillere ve kararda yazılı gerektirici nedenlere göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, davalıların miras bırakanı İbiş ‘ın bulgur değirmeninin bulunduğu alanı duvarla bölerek davacı tarafa teslim ettiği ve davacının bulgur değirmenini kullandığı bilirkişi ve tanıklar tarafından açıkça bildirilmiştir. Kullanımın fer’i zilyetlik olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Zira, duvar çekilmek suretiyle bulgur değirmeninin un değirmeninden ayrılması zilyetliğinin asli olduğunu göstermektedir. Tapusuz taşınmazların bağışı herhangi bir şekle bağlı değildir. Hal böyle olunca; bulgur değirmenin bulunduğu alanın ifrazen davacı adına, taşınmazın geri kalan bölümünün ise davalılar adına payları oranında tesciline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğundan temyiz talebinin kabulü ile hükmün BOZULMASINA 8.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

 

 

Bu Konuda Karar Var mı?          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Kriminolog 1.0 İndir          İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA