kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

  

 

 

2. Hukuk Dairesi 1998/414 E., 1998/2234 K.

İLK İTİRAZ

ONAY

TANIMA

TENFİZ

TERCÜME

USUL

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
ESAS KARAR
98/414 98/2234
26.2.1998

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet :Yabancı mahkeme kararının tanınması veya tenfizi istemine
eklenecek yabancı mahkeme kararı kesinleşme belgesi ve tercümelerinin ekli
olmaması hali davalı tarafından ilk itiraz olarak ileri sürülmemişse hakim
belgelerin tamamlanması için imkan vermelidir.
Karar ve kesinleşme belgesinin tercümeleri de noter veya konsolosluk
onayı taşımalıdır. Resmi onaysız tercüme hükme dayanak olamaz.

Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün;
Dairenin 2.12.1997 gün ve 11020-13073 sayılı ilamiyle onanmasına karar
verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak
okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.
2675 sayılı (MÖHUK) yasanın 36 ve 37 maddesi gereği yabancı mahkeme
ilamının yerine getirilmesi (tenfiz)nin istenmesi için yerine getirilmesi
istenen yabancı mahkeme kararının o ülke yetkililerince onanmış aslı ile
kesinleşmiş olduğuna ilişkin yine o ülke yetkililerince onanmış belgenin ve
onanmış tercümelerinin dava dilekçesine ekli olarak bildirilmiş olması
gerekir. Ne varki dava dilekçesinde yasal eksikliklerin bulunması Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 187/7. maddesi gereği ilk itirazlardandır. Davalının
bu konuda ilk itirazı bulunmadığına göre 2675 sayılı yasanın 37. maddesiyle
öngörülen belgelerin tamamlanması için davacıya imkan verilmelidir. Eksikliği
giderme görevi davacıya ait bulunmaktadır. (2675 sayılı yasanın 37. maddesi)
Dosya arasında bulunan yabancı mahkeme kararının tercümesi resmi onay
taşımamaktadır. Kanunda gösterilen onay sözü resmi makamı ifade eder
(M.Ö.H.U.K. md. 37 gerekçesi). Davacıya Noter veya konsolosluktan onaylanmış
tercümeleri getirmesi için mehil verilmesi gerekir. Bu yönün gözetilmemesi
isabetsizdir. İşin temyiz incelemesi, sırasında açıklanan hususun gözden
kaçtığı ve hükmün onandığı görülmekle davalının karar düzeltme isteğinin
kabulüne dairemizin onama kararının kaldırılmasına ve hükmün yazılı gerekçe
ile bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç : Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 440-442 maddeleri
uyarınca davalının karar düzeltme isteğinin kabulüne, dairemizin 2.12.1997
gün ve 11020-13073 sayılı onama kararının kaldırılmasına, hükmün yukarıda
açıklanan gerekçe ile BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri
verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 26.2.1998 pe

Başkan Üye Üye Üye Üye


MUHALEFET ŞERHİ

Temyiz ilamında bildirilen gerektirici sebeplere, özellikle davacı
tarafından dilekçe ekinde ve ayrıca duruşma sırasında tercüman tarafından
onaylanmış yabancı mahkeme kararının tercümesinin ibraz edilmiş olmasına, ve
verilen kesin mehle rağmen davalı tarafından tercüme ettirilmiş bir örnek de
ibraz edilmemiş olmasına göre Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440.
maddesinde sayılan sebeplerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme
isteğinin reddi gerekir. Bu itibarla sayın çoğunluğun bozma görüşüne
katılmıyorum.

Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA