kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/7774 E., 2002/7489 K.

MUARAZANIN GİDERİLMESİ

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E:2002/7774
K:2002/7489
T:8.11.2002
MUARAZANIN GİDERİLMESİ


(743 s. TMK. m. 618)
(4721 s. TMK. m. 683)
(1086 s. HUMK. 76)

Davacı köy tüzel kişiliği, davalı köyün, her iki köy arasında idarece belirlenen sınırı kabul etmemesi sebebiyle davacı köye ait araziye müdahalede bulunduğundan idari sınırın belirlenerek muarazanın giderilmesi isteğinde bulunmuştur.
Davalı köy tüzel kişiliği davanın idari nitelikte bulunduğu ve ormanla ilgili uyuşmazlıkların Orman Kanunu gereğince çözümlenmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, dava konusu yerin niteliği ile davacı köyün bu yerde mülkiyet ya da zilyetlik iddiasının bulunmaması sebebiyle aktif husumet ehliyeti olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
HUMK’nun 76.maddesi gereğince bir davada dayanılan maddi olayların bildirimi taraflara, hukuki nitelemeyi yapmak ise Hakime aittir.
Somut olayda;
Dava dilekçesinin içeriğine, yargılama aşamasındaki tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara göre taraflar nizalı taşınmazın kendi köy sınırlarının içinde kaldığını, orman olduğunu, yararlanma hakkının kendilerine ait bulunduğunu ileri sürmektedirler.
Belirtilen nedenle dava, köy sınırları içerisindeki orman alanından yararlanma hakkına elatmanın önlenmesi isteğine ilişkin olup davacının aktif husumeti ehliyetinin bulunduğunun kabulü ile tüm kanıtlar toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde usul ve yasaya aykırı olarak karar verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının yatırana geri verilmesine 8.11.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA