kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1987/2380 E., 1987/4672 K.

ISLAH

İADE

TENKİS

ZAMANAŞIMI

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ
SAYI
Esas Karar
87/2380 87/4672Özet:Tenkis davasında ıslahın zaman aşımına etkisi
Temyiz eden:Davalı
Bekir ve ark.ile Naime arasındaki tapu iptali ve
tenkis davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hüküm temyizen mürafaa
icrası suretiyle tetkiki davalı tarafından istenilmekle, duruşma için tayin
olunan günde temyiz eden vekili Av.G geldi. Karşı taraf tebligata
rağmen gelmedi.Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara
bağlanması için başka güne bırakılması uygun görüldü. Buğün dosyadaki bütün
kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-HUMK.nun 97.maddesi hükmüne göre ıslah bunu yapan tarafın teşkil
edeceği noktadan başlıyarak usule ilişkin bütün işlemlerin yapılmamış
sayılmasına yol açar. Olayda mirasta iade davacı ıslah yoluyla tenkis
davasına dönüştürüldüğüne göre iade davasının açıldığı tarihte tenkise ait
zaman aşımı kesilmiş olur. Zaman aşımı dava devam ederken tarafların
yargılamaya ilişkin her işleminden ve hakimin her emir ve hükümden itibaren
yeniden işlemeye başlar ve kesilmeden itibaren yeni bir süre işler
(B.K.m.135).Bu nedenle, hakimin,mirasta iade davası hakkındaki her emir ve
kararı ile aynı zamanda tenkis davasının zaman aşımı da kesilmiş ve yeniden
işlemeye başlamıştır. Davalının zaman aşımı def’inin reddi yukarda açıklanan
sebeplerle doğru bulunduğundan bu yöne ilişkin temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalı taraf Medeni Kanunun 506.maddesi gereğince seçimlik hakkını
bedel olarak ödemeyi seçtiğine göre davalının davacılara saklı paylarına
yapılan tecavüz miktarında para ödenemisen ve tenkis konusu taşınmazların
davalının üzerinde bırakılmasına karar verilmesi zorunludur. Bu yön
gözetilmeden ve davalının duruşmada siçimlik hakkını kullanma sırasında
söylediği sözlere yalnız anlam verilerek taşınmazların davacılar adlarına
tesciline karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ:1-Davalının zaman aşımına yönelik temyiz itirazlarının 1.bentte
gösterilen sebeplerle oyçokluğu ile reddine, 2-Temyiz edien kararın 2.bentte
gösterilen sebeple BOZULMASINA ve ve duruşma için takdir olunan onbirbin lira
vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine 21.5.1987 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

(1.bende (1.bende muhalif)
muhalif)

KARŞI OY YAZISI

Davanın tamamiyle (kamilen)ıhlah edilmesi halinde ıslah olunan dava,
ilk dava gününde açılmış sayılır.Yeni dava için dahi zaman aşımı bu tarihte
kesilmiş olur (Prof.Baki Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü 1974/Sh.612;Prof.Sabri
Şakir Ancay, Yargılama Usulleri 60,Sh.l94;Prof. İlhan Postacıoğlu Medeni Usul
Hukuku Dersleri l975.Sh.460;Saim Üskündağ Medeni Yargılama Hukukun Esasları
l973/335).
Usulün 87.maddesine göre ıslah, bunu yapan tarafın teşmil edeceği
noktadan başlıyarak usule ilişkin bütün işlemlerin yapılmamış sayılmasına yol
açar (Kuru Age,Sh.615;Ahsay Age.Sh.l93;Postacıoğlu Ağe,Sh.333).
Olayda dava tamamen ıslah edildiğine ve böylece tenkis davası mirasta
iade davasının açıldığı günde açılmış sayılacağına göre, mirasta iade
davasının açıldığı tarihte tenkise ait zamanaşımı kesilmiş olur. Zaman aşımı,
dava devam ederken iki tarafın yargılamaya ilişkin her işleminden ve hakimin
her emir ve hükmünden itibaren yenine işlemeye başlar ve kesilmeden itibaren
yeni bir süre işler (B.K.135-136). Mirasta iade davasının açıldığı günde
tenkisle ilğili zaman aşımı kesilmiştir. Ne varki usulün 87.maddesi gereğince
ıslah gününe kadar yargılamaya ilişkin bütün usul işlemleri geçersiz hale
geldiği için, tenkis davasının zaman aşımı,ıhlah gününe kadar herhangi bir
sebeple kesilmemiş sayılır. Dava günü ile ıslah dilekçesinin verildiği tarih
arasında medeni Kanunun 513.maddesinde yazılı bir yıllık süre geçmiş
bulunduğundan zaman aşımı def’i yerine olur.
Bu itibarla birinci bentteki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz. Davanın
zaman aşımı sebebiyle red edilmesi üşüncesindeyiz.

Başkan Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA