kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

15. Hukuk Dairesi 2007/2680 E., 2007/4137 K.

ESER SÖZLEŞMESİ

GÖREV

HAKEM

TAPU İPTALİ VE TESCİL

 

“ÖZET”

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN DAVALARDAN OLUP, HAKEMLERİN BU DAVALARA BAKMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Davacı M…… ile davalılar 1- Z…, 2- A……. arasında çıkan anlaşmazlığın çözülmesi için seçilen H.Y., YA, Ş.C.’den oluşan Hakem Kurulu tarafından verilen 04.12.2006 tarihli kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve dosya (Kütahya İkinci Asliye Hukuk Hakim-liği)’nce 29.03.2007 tarih ve 2006/159-45 sayılı yazı ile gönderilmiş olmakla, temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescili ile cezai şartın tahsiline ilişkin olup, hakemlerce tapu iptal ve tescil isteminin kabulüne, cezai şart talebinin ise reddine dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilişkin bulunduğundan, taraflarca ileri sürülmese bile kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Tapu iptal ve tescil davaları, kamu düzenini ilgilendiren davalardan olup, hakemlerce bu davalara bakılması mümkün değildir. Nitekim gayrimenkulun aynına ilişkin olduğundan bu tür davaların taşınmazın bulunduğu yer mahkemelerinde görüleceği HUMK’nın 13. maddesinde düzenlenmiştir. Dosyada mevcut eski bir Yargıt kararında gayrimenkulun aynına ilişkin davalara hakemlerin bakabileceği belirtilmiş ise de, genel uygulama, tapu iptal ve tescil davalarının mahkemelerce çözüme bağlanacağı yolundadır. Esasen bir davanın hakemde görüleceğine dair hakem sözleşmesinin veya bir sözleşmeye eklenen tahkim şartının geçerli olabilmesi için ortaya konan tahkim iradesinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek biçimde kesinlikte olması zorunludur. Oysa, sözleşmenin tahkim şartının düzenlendiği bölümünde, başlangıçta uyuşmazlığın tahkimde görüleceği belirtilmesine rağmen, sözleşmedeki teknik şartlar 10. maddesinde “sonuçta ihtilafın mahkemelerde çözümleneceği” açıklanmıştır. Bu haliyle ortada kesin bir tahkim iradesinin varlığından da söz edilemeyeceğinden hakemlerce dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmelidir.

Bir an için davaya hakemde bakılacağı varsayılsa bile, sözleşmede hakem yargılama süresi 10 gün olarak belirtilmesine rağmen taraflarca veya mahkemece tahkim süresi uzatılmadığı halde tahkim süresinden sonra karar verilmiş olması sebebiyle de kararın bozulması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulü ile hakem kararının (BOZULMASINA), bozma nedenine göre esasa ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 18.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA