kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 2007/3294 E., 2007/2932 K.

ISLAH

MADDİ HATANIN MAHALLİNDE DÜZELTİLMESİ

TAZMİNAT DAVASI

YASAL FAİZ

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı Daniela . vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı, aracında 22.877.60-YTL parça ve işçilik bedeli 5.000.00-YTL değer kaybı, 3.000.00-YTL ulaşım gideri olmak üzere toplam 30.877.60-YTL’lik hasar meydana geldiğini, davalı araç sürücüsünün olayda tam kusurlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 5.000.00-YTL’nin olay tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalı sigorta şirketi yönünden limitle sınırlı olmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davacının diğer davalılarla birlikte kendi aracının kasko sigorta şirketi hakkında açtığı dava tefrik edilerek mahkemenin 2005/72-399 sayılı dosyasında karar bağlanmış, temyiz edilmeden kesinleşmiştir.

Davalılar davaya cevap vermemişlerdir.

Davacı vekili 8.5.2005 tarihli ıslah dilekçesi ile dava dilekçesinde talep edilen 5.000.00-YTL değer kaybına ilaveten aracın tamirde kaldığı süre içinde kullanılamamasından dolayı 3.000.00-YTL ulaşım gideri yönünden müddeabihi arttırarak toplam 8.000.00-YTL olarak davayı ıslah edip 5.000.00-YTL’lik kısım için olay tarihinden, 3.000.00-YTL’lik kısım için ıslah tarihinden yasal faiz işletilerek davalılardan tahsilini istemiştir.

Mahkemece, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporuna göre A…Sigorta A.Ş. hakkındaki davanın reddine, davalı Daniela .ve Mehmet . hakkındaki davanın kısmen kabulü ile 1.200.00-YTL ulaşım giderinin 8.5.2005 ıslah tarihinden, 2.500.00-YTL değer kaybının dava tarihi olan 13.12.2004 tarihinden işleyecek yasal faizi ile bu davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı Daniela .tarafından temyiz edilmiştir.

1- Hüküm fıkrasının 2.bendinde ve kısa kararda “2.500.00-YTL’sine kaza tarihi olan 13.12.2004 tarihinden itibaren” yerine sehven “dava tarihi olan 13.12.2004 tarihinden itibaren” yazılması maddi hatadan kaynaklanıp, mahallinde düzeltilmesi mümkün bulunduğundan bozma sebebi yapılmamıştır.

2- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davalı Daniela .’ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
3- Davacı 20.12.2004 havale tarihli dava dilekçesinde davalı aracın malik, sürücü ve ZMMS şirketi yanında kendi aracının kasko sigorta şirketi olan R. Sigorta A.Ş. hakkında da dava açmış, mahkemece davanın konuları farklı olduğundan 1.3.2005 tarihli ara kararı ile R. Sigorta A.Ş. hakkındaki dava tefrik edilerek mahkemenin 2005/72 esasına kaydedilmiş, kusur ve hasar yönünden 2.9.2005 tarihli bilirkişi raporuna itibar edilerek 8.12.2005 tarihinde davanın kabulü ile toplam 22.877.60-YTL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Eldeki davada kusur yönünden bilirkişi incelemesi yapılmadan tefrikten sonra 2005/72 esas sayılı dava dosyasında 2.9.2005 tarihinde düzenlenen bilirkişi kurulu raporu esas alınmıştır. Anılan rapor o dosyada taraf olmayan ve açıkca raporu kabul beyanı bulunmayan davalıları bağlamaz. Bu nedenle mahkemece İTÜ ya da Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlardan seçilecek konusunda uzman bilirkişi kurulundan kusur konusunda rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi isabetli değildir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle maddi hatanın mahallinde düzeltilmesi mümkün olduğundan bozma sebebi yapılmamasına, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı Daniela yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Daniela ‘a geri verilmesine, 2.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA