kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2003/1050 E., 2003/3012 K.

GEÇERLİLİK KOŞULU

TAHKİM SÖZLEŞMESİ

 

“ÖZET”

TARAFLAR ANISINDA KARARLAŞTIRILAN TAHKİM ŞARTI, TARAFLARA HAKEMDEN SONRA MAHKEMEYE GİTME YETKİSİ VERDİĞİNE VE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE TEK YETKİLİ OLARAK HAKEM KARARIZ ÖNGÖRMEDİĞİNE GÖRE GEÇERSİZDİR.

“İçtihat Metni”

A... Turizm seyahat Ticaret Ltd.Şti. ile G... Boya Kimya San. Tic. A.Ş arasındaki davadan dolayı Hakem Kurulu tarafından verilen 23.6.2000 tarih ve bila sayılı kararı, (İstanbul Asliye Onuncu Ticaret Mahkemesince verilen 14.7.2000 tarih ve 2001/1148 - 2002/190 sayılı karar hükmün 80 sayı müzekkere ile Dairemize gönderilmiş olup hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı G... Boya Kimya San.Tic.A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı A.... Turizm Seyahat Ticaret Ltd.Şti., davalıyla aralarında imzalanan “ihracat işbirliği Sözleşmesi” uyarınca, sözleşmeyle belirlenen hizmet bedelinin tahsili, teminat senetlerinin kendilerine verilmesi, imalatçıya ait olan navlun ve sigorta bedellerinin imalatçı tarafından nakliyeciye ödenmesini teminen, hakeme müracaatla, anılan hususlarda bir karar verilmesini istemiştir.

Davalı G.... Boya Kimya San.Tic.A.Ş., mahkemece tanınan süreye rağmen cevap vermemiştir.

Mahkemece, hakem tarafından verilen 14.7.2000 tarihli kararın taraflara tebliğine karar verilmiştir.

Hakem kararı, davalı G.... Boya Kimya San. Tic.A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.

1- Taraflar arasındaki, ihracat Birliği Anlaşması’nın “Müteferrik Hükümler” başlığı altında “Anlaşmazlık vukuunda taraflar önce mali danışman Kemal Baral’ın hakemliğine müracaat edecekler ve hakemin yazılı bildirim ve kararı anlaşmazlığı çözemez ise yargıya gideceklerdir. Bu durumda yetkili mercii İstanbul Adli Mercileri olacaktır” denilmektedir. Tahkim sözleşmesi ile, taraflar, aralarındaki bir uyuşmazlığın çözümlenmesi için tahkim yoluna başvurmayı (gitmeyi) kararlaştırırlar (HUMK.nun 516. md.). Taraflar, tahkim sözleşmesinin konusu olan uyuşmazlık hakkında dava açmak isterse, tahkim yoluna gitmek zorundadırlar, yani davayı genel mahkemelerde değil, hakemlerde açabilirler. Taraflar arasında kararlaştırılan, tahkim şartı, taraflara hakemden sonra mahkemeye gitme yetkisi vermekle, uyuşmazlığın çözümünde tek yetkili olarak hakem kararını öngörmemekle geçersiz bulunmaktadır.

Öte yandan, bir an için geçerli bir tahkim şartı bulunduğu kabul edilse bile, hakemde dava açılmasına ilişkin dava dilekçesi olarak kabul edilen 21.6.2000 tarihli yazı, bir dava dilekçesi şeklinde değil, hakem olduğu kabul edilen H. Kemal’dan uyuşmazlık konusunda mütalaa istenilmesi şeklinde düzenlenmektedir. Bu yazının hakemde dava açılmasına ilişkin bir dava dilekçesi olarak kabul edilerek hakem kararı tesis edilmiş olması da isabetsiz bulunmuştur.

2- Bozma sebep ve şekline göre G.... Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle G.... Boya Kimya San. ve Tic.A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hakem kararının davalı yararına (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 31.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA