kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 2003/1933 E., 2003/2976 K.

DAVANIN REDDİ

KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ

MERA TAHSİS HARİTASI

MERALAR ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLEMEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

DAYANILAN TAPU KAYDININ ÇEKİŞMELİ (NİZALI) TAŞINMAZLARA AİT OLMADIĞI, TAŞINMAZIN KAMU MALI NİTELİĞİNDE MER’A OLDUĞU VE AYRICA MER’A TAHSİS HARİTASI VE TUTANAĞI KAPSAMINDA KALDIĞI; MAHKEMECE YAPILAN KEŞİF, UYGULAMA VE TOPLANIP DEĞERLENDİRİLEN DELİLLERLE SAPTANDIĞI GİBİ, MERALAR ÜZERİNDE SÜRDÜRÜLEN ZİLYETLİK SÜRESİ NEYE ULAŞIRSA ULAŞSIN HUKUKÇA DEĞER TAŞIMAYACAĞINDAN; DAVACILARIN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİ İLE YASAYA UYGUN OLARAK VERİLEN HÜKÜM DOĞRUDUR.

“İçtihat Metni”

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacılar tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında dava konusu 101 ada 242 parsel sayılı 2555318 m2 yüzölçümündeki taşınmaz mera olarak sınırlandırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Davacılar Mirze, Selahattin ve Nevzat miras yoluyla gelen hakka, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine ve tapu kaydına dayanarak taşınmaz birer bölümleri hakkında dava açmışlardır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazın tespit gibi tesciline karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı tarafın tutunduğu tapu kaydının dava edilen taşınmaz bölümlerini kapsamadığı diğer bir anlatımla, dava edilen bölümlere ait olmadığı, taşınmazın geleneksel biçimde kullanıla gelen kamu malı niteliğinde mera olduğu ve ayrıca mera tahsis haritası ve tutanağı kapsamında kaldığı mahkemece yapılan keşif, uygulama ve toplanıp değerlendirilen diğer delillerle saptanmıştır. Diğer yönden dava açan kişinin tutanak bilirkişisi olması ve tutanağı imzalaması kendisini bağlamayacağı bu konuda Yargıtay uygulamalarının dairemiz görüşü gibi olduğu ve Genel Kuruldan da bu yolda kararlar çıktığı bellidir. Tapuya dayanan bir kişinin tutanağı imzalamış olması nedeniyle kendisini bağlayacağı şeklindeki düşüncenin insan hakları sözleşmesine ve kişinin dava açma hakkının engellenmesi sonucunu doğuracağından hükmün az yukarıda belirtildiği gibi dayanılan tapu kaydını nizalı taşınmazlara ait olmadığı, taşınmazın mera tahsis harita ve tutanağı kapsamı içinde kaldığı belirlenmiştir. Diğer yönden meralar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi neye ulaşırsa ulaşsın hukukça değer taşımaz. Bu nedenlerle davacıların yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile hükmün bu gerekçe ile (ONANMASINA), ilam harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 17.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA