kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 1997/5941 E., 1997/8302 K.

MENKUL REHNİ

SIRA CETVELİNE İTİRAZ

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
97/5941 97/8302

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan
yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik
olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, borçluya ait aracın 19.12.1996 tarihinde
haczedildiğini, aracın satışından sonra satış bedelinin davalı bankanın
alacaklı olduğu dosyaya ödenmesine karar verildiğini, bu kararın hatalı
olduğunu, davalı banka lehine tesis olunan rehnin geçersiz olduğunu,
sözleşmede tarih bulunmadığını, geçersiz bu sözleşmeye göre satış bedelinin
davalıya ödenmesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri
sürerek satış bedelinin müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve
dava etmiştir.
Mercii Hakimliğince, aracın davacı alacaklı tarafından 19.12.1996
tarihinde haczedildiği, aynı aracın 6.11.1996 tarihinde davalı bankaya
rehnedildiğinin trafik kaydından anlaşıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine
karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Satışa ve bedeli paylaşıma konu araç 12.11.1996 tarihli kredi
sözleşmesinin teminatı olmak üzere ..............A.Ş.ne rehnedilmiş ve rehnedenin
kefili üçüncü bir kişiye yediemin olarak teslim edilmiştir. Bu şekilde rehin
sözleşmesi M.K.nun 853. maddesine uygun olarak kurulmuştur. Zira M.K.nun 853.
maddesi, menkul rehnini kurabilmesi için aracın zilyedliğinin alacaklıya
devrini yeterli görmekte, ayrıca bunun üzerindeki gizli egemenliğin
alacaklıya geçmiş olması koşulunu aramamaktadır. Bu nedenle alacaklı, rehin
konusu aracın doğrudan veya dolaylı zilyedi olabilmektedir. Rehinli
alacaklının dolaylı zilyed olması halinde rehin konusu araç alacaklı dışında
bir başkasının fiili egemenliği altında bulunmakta, alacaklı zilyedliğini bu
kişi aracılığı ile sürdürmektedir. Somut olayda da rehinli alacaklı banka
adına araç üzerindeki zilyedliği yediemin İlker devam ettirdiğinden
rehin sözleşmesinin yasal koşulları bulunmaktadır. Rehin konusu aracın rehin
verene rehin hakkını sona erdirmek üzere kesin olarak geri verildiği veya
rehinli alacaklının rızası ile borçlunun eline geçtiği kanıtlanamadığından,
rehinli alacaklı bankanın satışa konu araç üzerindeki rehin hakkı devam
etmektedir. Her ne kadar aracın trafik kaydına konulan rehin şerhi M.K.nun
853. maddesi uyarınca rehin hakkının varlığı için tek başına yeterli değilse
de rehin sözleşmesi M.K.nun 853. maddesine uygun düzenlendiğinden ve M.K.nun
857. maddesindeki koşullar gerçekleşmediğinden rehin hakkına öncelik
verilmesi isabetlidir. Davacının temyiz itirazları bu nedenle yerinde
değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, 9.10.1997
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA