kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 2007/15241 E., 2008/581 K.

BEKLETİCİ MESELE

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ

 

“ÖZET”

ÖZET: KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN DAYANAĞI OLAN ŞUYULAN-DTRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN İDARE MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVANIN KESİNLEŞMESİ BEKLETİCİ MESELE YAPILMALIDIR.

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava konusu kamulaştırma işleminin dayanağı olan şuyulandırma işleminin iptali için idare mahkemesinde açılan dava sonucunda işlemin iptaline karar verildiği ve kararın temyiz aşamasında olduğu gözönüne alınarak sonucunun bekletici mesele yapılması gerekirken, yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 29.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA