kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/8307 E., 1996/9756 K.

  ARSA DEĞERLENDİRİLMESİ

  İRTİFAK KAMULAŞTIRMASINDA DEĞER KAYBI HESABI

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin arttırılması ile faiz ve
masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü
cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
1-Mahkemece üç kez bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup, 1. bilirkişi
kurulu raporu taşınmazı tarla olarak değerlendirmiş olmasına karşılık 2 ve 3.
bilirkişi kurulları raporlarında taşınmazın imar planı içerisinde olması
nedeni ile arsa olarak değerlendirme yapılmıştır. Yargıtayca'da benimsenen
Bakanlar Kurulunun 28.2.1983 gün 1983/6122 sayılı kararının 1. maddesinin c
ve d bentlerinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan
taşınmazların ne surette arsa olarak sayılacakları açıklanmıştır.
Bu hükümlere göre (c bendi) taşınmazın konut-turistik veya sınai tesis
yapılmak amacı ile parsellenip tapuya bu şekilde şerh verilmesi yada; (d
bendi) Bakanlar Kurulu kararı ile sınai veya turistik önemi yahut hızlı
şehirleşme faaliyetleri dolayısı ile İmar İskan Bakanlığının önerisi üzerine
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içinde imar planı ile iskan
sahası olarak ayrılan yerlerden olması gerekir.
Dosyadaki Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 28.11.1995 tarihli
yazısında Nilüfer Köyü sınırları içerisinde, belediye mücüvir alan sınırları
dışında olan dava konusu taşınmaz, Valilikçe 1/5000 ölçekli konut alanı
içerisinde yer almakta ise de, bunun parsellendiğine ilişkin bir kayıt
bulunmadığı gibi bu konuda tapuya da şerh verilmemiş ve Bakanlar Kurulu
Kararına dayalı olduğu da açıklanmamıştır.
Yukarıda sözü edildiği gibi belediye ve mücavir alan sınırları dışında
olduğu anlaşılan taşınmazın konut yapılmak üzere parsellenip tapuya bu yolda
şerh verildiği yada Bayındırlık ve İskan Bakanlığının önerisi üzerine
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alanda iskan sahası olarak ayrıldığı
hususları araştırılıp ilgili belgeler dosyaya getirildikten sonra ona göre
değerlendirme yapılması gerekirken eksik inceleme ile arsa niteliğinde
kabulü,
2-Taşınmazın 538 m2'sinden yeraltından boru geçirilmek üzere tesis
edilen kalıcı irtifak hakkı, taşınmazın sınırına paralel olarak, taşınmaza
asgari düzeyde zarar verecek ve onun kabul edilen arsa olarak kullanımını
engellemeyecek biçimde geçirilmiş olduğuna göre benzer kamulaştırma davaları
ile ilgili dosyalarda Dairece gözlenmiş olduğu üzere değer kaybının en çok 2
olması gerekirken ikinci bilirkişi raporunda 8, üçüncü raporda ise 4 olarak
kabulü ile fazla değere hükmedilmesi,
3-Emsal alınan taşınmazın tapu kaydının getirtilerek raporların
denetlenmemiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.11.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA