kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2006/7047 E., 2007/6850 K.

LEHE KANUN UYGULAMASI

MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

 

ÖZET

TEKERRÜRDEN DOLAYI CEZA ARTIRIMI ÖNGÖRMEYEN, HÜKMOLUNAN CEZANIN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLECEĞİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANACAĞINA İLİŞKİN 5237 SAYILI YASA’NIN 58. MADDESİNİN SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNMADIĞI, İNFAZ İŞLEMİNE İLİŞKİN OLDUĞU VE SANIK ALEYHİNE SONUÇ DOĞURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

İçtihat Metni

6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçundan sanık Hüseyin’in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Bursa Sekizinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 20.10.2005 gün ve 661 esas, 776 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile 13.07.2006 günü Daireye gönderilmekle incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine;

Ancak,

1-Suç tarihi itibariyle temel adli para cezasının 450 YTL yerine, 489 YTL olarak fazla tayini,

2-Tekerrürden dolayı ceza artırımı öngörmeyen 5237 sayılı Yasa’nın, tekerrür halinde hükmolunacak cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirileceği ve infazdan sonra da denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağına ilişkin 58. maddesinin suç tarihinde yürürlükte bulunmadığı, infaz işlemine ilişkin olduğu ve sanık aleyhine sonuç doğurduğu gözetilmeyerek, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirdiğinden, hükmün CMUK’nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak bu aykırılığın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkında 6136 sayılı Yasa’nın 13/1. madde ve fıkrası uyarınca tayin edilen adli para cezasının 450 Yeni Türk Lirası adli para cezası olarak ifadesi ve hükümden “... sanık hakkındaki cezanın 5237 sayılı TCK’nın 58/6. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına” ibaresinin çıkartılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA) 17.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA