kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
9. Hukuk Dairesi 2005/10324 E.N , 2005/37706 K.N.

İlgili Kavramlar

İHBAR TAZMİNATI
İŞ AKDİNİN FESHİ
İŞE İADE
KIDEM TAZMİNATI

Özet
İŞE İADE DAVASI KABUL EDİLMEKLE, İŞVERENİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ KABUL EDİLMİŞ OLMAKTADIR. İŞ AKDİNİN FESHİ, İŞE İADE KARARI ÜZERİNE, İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTE GERÇEKLEŞMİŞ SAYILIR. HER DAVA, AÇILDIĞI TARİHTEKİ KOŞULLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLİR. İHBAR TAZMİNATI, KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETLERİNİ KAPSAYAN DAVA, FESHİN 05.062003 GÜNÜ GERÇEKLEŞTİĞİ GEREKÇESİ İLE 17.06.2003 TARİHİNDE AÇILMIŞTIR. İŞE İADE KARARI İLE 05.06.2003 TARİHİNDE FESHİN GERÇEKLEŞMEDİĞİ KABUL EDİLDİĞİNE GÖRE, DAVANIN AÇILDIĞI 17.06.2003 GÜNÜ GERÇEKLEŞMİŞ BİR FESİH BULUNMAMAKTADIR. DAVA TARİHİNDE ŞARTLARI GERÇEKLEŞMEYEN, ANCAK DAVA SIRASINDA İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENEN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEKLERİ HAKKINDA MAHKEMECE BİR HÜKÜM KURULMADIĞINDAN, TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA BU KONUDA BİR KARAR VERİLEMEZ.

BU NEDENLERLE FESHİN GERÇEKLEŞMESİNE BAĞLI İZİN ÜCRETİ İSTEĞİNİN DE AÇIKLANAN NEDENLERLE REDDİ GEREKİR.


İçtihat Metni

Davacı, ihbar, kıdem tazminatı yıllık ücretli izin, fazla çalışma ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı, 17.06.2003 günlü dava dilekçesinde, hizmet akdinin haklı ve geçerli neden bulunmadığı halde 05.06.2003 tarihinde davalı işverence feshedildiğini iddia ederek işe iadesine, boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatına ve ayrıca kıdem, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacak isteklerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, yargılama sırasında 29.06.2004 günlü oturumda, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, izin ücreti ve işçilik alacakları ile ilgili isteklerin ayrılmasına karar verilip, ayrılan işçilik alacakları davasının ayrı bir esasa kaydının yapıldığı, işe iade davasının yargılamasının sürdürülerek, 29.06.2004 tarihinde davacının işe iadesine karar verildiği, kesinleşen bu karar üzerine, işverenin davacıyı işe başlatmadığı dosya içeriğinden ve tarafların karşılıklı beyanlarından anlaşılmaktadır.

İşe iade davası kabul edilmekle, işverenin 05.06.2003 tarihli Feshinin geçersizliği kabul edilmiş olmaktadır. Dairemizin istikrar kazanan uygulamasına göre, iş akdinin feshi, işe iade kararı üzerine, işçinin işe başlatılmadığı tarihte gerçekleşmiş olmaktadır. Her dava açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirilir. İhbar tazminatı, kıdem tazminatı ve izin ücretlerini kapsayan dava, feshin 05.06.2003 günü gerçekleştiği gerekçesiyle 17.06.2003 tarihinde açılmıştır. İşe iade kararı ile 05.06.2003 tarihinde feshin gerçekleşmediği kabul edildiğine göre, davanın açıldığı 17.06.2003 günü gerçekleşmiş bir fesih bulunmamaktadır.

Akdin Feshinin gerçekleşmesine bağlı izin ücreti isteğinin açıklanan nedenlerle reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Diğer taraftan, dava tarihinde şartları gerçekleşmeyen ancak dava sırasında işveren tarafından ödenen ihbar ve kıdem tazminat istekleri hakkında mahkemece bir hüküm kurulmadığından bu istekler yönünden dairemizce bozma yönüne gidilmemiştir.

Davacı, işe iade davasından sonra işe başlatılmaması ile feshin gerçekleştiği tarihe göre yeni bir dava açarak alacaklarını talep edebilir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA