kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/1777 E, 2002/2157 K.

"Özet"

DAVA TMK.NUN 984. MADDESİNDE YER ALAN ZİLYETLİĞİN KORUNMASINA YÖNELİK BULUNMAKTADIR. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVALARI HUMK.NUN 8/İİ-3. MADDESİ UYARINCA MÜNHASIRAN SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ DAHİLİNDE OLUP, BU MAHKEMELER TARAFINDAN BAKILMAKTADIR. TMK.NUN 983. MADDESİ UYARINCA SALDIRIDA BULUNAN, ŞEY ÜZERİNDE BİR HAK İDDİA ETSE BİLE; ZİLYETLİĞİ SALDIRIYA UĞRAYAN, ONA KARŞI DAVA AÇABİLİR. AYNI MADDENİN 2. FIKRASI, DAVA; SALDIRININ SONA ERDİRİLMESİNE, SEBEBİNİN ÖNLENİLMESİNE VE ZARARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK OLUR, ŞEKLİNDEDİR. BU BAKIMDAN DAVACININ ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI İLE KENDİSİNE AİT EŞYAYA HASAR VERİLMESİNDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVASINI BİRLİKTE AÇABİLİR. HER İKİ DAVA ARASINDA FİİLİ VE HUKUKİ BAĞLANTI BULUNDUĞUNA GÖRE, TAZMİNAT DAVASININ DA ESASEN BAĞLI OLDUĞU ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI İLE BİRLİKTE GÖRÜLMESİ MÜMKÜNDÜR.

"İçtihat Metni"

Hikmet ile Kenan ve Cengiz aralarındaki elatmanın önlenmesi ve tazminat davasının görev yönünden reddine dair M Sulh Hukuk Hakimliğinden verilen 26.12.2001 gün ve 504-529 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Davacı, mülkiyeti Enver ve arkadaşlarına ait 158 ada 4 nolu parselde bulunan binadaki 237/F. nolu sahibinden kiraladığı dükkana, davalıların yaptığı haksız işgalin sona erdirilmesini ve 1.000.000.000 lira tazminata hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili, davanın yersiz olduğunu bildirerek, açılan davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın görev yönünden reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, dava konusu taşınmazı kiraladığını, hiçbir hakları olmadığı halde davalıların dükkanı haksız olarak işgal ettiklerini, içinde bulunan mesleği ile ilgili malzemeleri dışarı attıklarını, hasar verdiklerini belirterek söz konusu davayı açmıştır. Mahkeme, davanın 6570 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca ikame edilmiş, haksız işgal nedeniyle kiralananın tahliyesi ile tazminat talebine ilişkin bulunduğu, sözleşmeye dayanılmadığı ve kiracılık hakkına elatmanın önlenmesine ilişkin bulunduğu, Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olmadığı görüşünden hareketle davanın görev yönünden reddine, dosyanın görevli M Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

Dava dilekçesi kapsamına göre; davacı, 237/F nolu dükkanı sahibinden kiraladığı, üçüncü kişi durumunda bulunan davalıların hiçbir hakkı olmadığı halde dükkanı işgal ettikleri, davacının içinde bulunan eşyalarına zarar verdikleri ve davacının üstün zilyetlik hakkı bulunduğu anlaşıldığına göre dava TMK.nun 984. maddesinde yer alan zilyetliğin korunmasına yönelik bulunmaktadır. Zilyetliğin korunması davaları HUMK.nun 8/II-3. maddesi uyarınca münhasıran Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi dahilinde olup, bu mahkemeler tarafından bakılmaktadır. TMK.nun 983. maddesi uyarınca saldırıda bulunan, şey üzerinde bir hak iddia etse bile; zilyetliği saldırıya uğrayan, ona karşı dava açabilir. Aynı maddenin 2. fıkrası, dava; saldırının sona erdirilmesine, sebebinin önlenilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur, şeklindedir. Bu bakımdan davacının zilyetliğin korunması davası ile kendisine ait eşyaya hasar verilmesinden dolayı tazminat davasını birlikte açabilir. Her iki dava arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunduğuna göre, tazminat davasının da esasen bağlı olduğu zilyetliğin korunması davası ile birlikte görülmesi mümkündür. Bu bakımdan mahkemenin gerekçesi yerinde bulunmamaktadır. Yapılan bu nitelendirmeye göre uyuşmazlığın TMK.nun 981-984. maddeleri gereğince çözümlenmesi gerekir.

Bu nedenlerle görevsizlik kararı Usul ve Yasaya aykırı olup davacı vekilinin temyiz itirazları bu bakımlardan yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA