kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

4. Hukuk Dairesi 2001/12619 E, 2002/3713 K.

"İçtihat Metni"

DAVA : Davacılar Ç.D. ve H.G. tarafından, davalı İstanbul Muhakemat Müdürlüğü aleyhine 29.05.1998 gününde verilen dilekçe ile davacının murisi ile dava konusu taşınmazdaki pay malikinin aynı kişi olduğunun tesbitinin ve taşınmazın adına tescilinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; tapuda isim tashihi davası açılması gerekirken tesbit davası açıldığından davanın reddine dair verilen 22.05.2001 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı Ç.D. tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : Davacı dava konusu taşınmazdaki pay maliki ile miras bırakının aynı kişi olduğunun tesbitini istemiştir. Yerel mahkemece tapuda isim tashihi davası açılması gerekirken tesbit davası açılmadığından dava reddedilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, dava konusu Üsküdar Salaksinan Mahallesi 41. pafta 452 ada 6 parseldeki taşınmazın 1/2 pay maliki Ş.'nin kendi miras bırakanı eşinin annesi R. ve Z.B. kızı Ş.D. olduğunun tesbitini istemiştir. Davacı istemi tapu maliki ile miras bırakanın aynı kişi olduğunun tesbitine yöneliktir. Bu gibi istemler karşısında mahkemece yapılacak iş, somut olayın özelliği gözetilerek nüfus kayıtlan, tapu kayıtlarının getirtilmesi gerekirse yerinde yaşlı bilirkişilerce keşif yapılarak varılacak sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir. Yanlış hukuki vasıflandırma sonucu yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 28.03.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA