kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
3. Hukuk Dairesi 2007/16943 E.N , 2007/15498 K.N.

İlgili Kavramlar

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
TERDİTLİ DAVA

Özet
DAVACI, SATIŞ VAADİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKKINI AKİDİNE İLERİ SÜREBİLİR. DAVACI İLE DAVALI ARASINDA BİR SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ BULUNMADIĞINA VE TAŞINMAZIN BEDELİNİN TAZMİNİNE İLİŞKİN ALACAĞIN TEMLİKİ DE GERÇEKLEŞMEDİĞİNE GÖRE DAVANIN REDDİ GEREKİR.


İçtihat Metni

Dava dilekçesinde, 06.11.2000 tarihli satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazın tapusunun iptali ile davacı adına tescili, olmadığı takdirde sözleşmeyle ödenen bedelin davalıdan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 15.000 YTL'nin davalıdan tahsili cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, 16.11.2000 tarihli satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazın, tapusunun iptali ile davacı adına tescili, olmadığı takdirde sözleşme ile ödenen bedelin davalıdan tahsili istenilmiştir.

Davalı cevabında, terditli taleple dava açılamayacağını, satış vaadinin yapıldığı tarih ile dava tarihi nazara alınınca talebin süre geçirildiğinden reddi gerektiğini, ayrıca satış vaadi sözleşmesine konu taşınmaz ile kaydı celp olunan taşınmazın aynı olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, satış vaadinin yerine getirilmesinin şartlarının imkansız hale geldiği ve tescil talebinin uygulama kabiliyeti bulunmadığı ve davanın terditli açıldığı belirtilerek, bilirkişi raporu ile belirlenen (halihazırda boş arsa olan taşınmazın 1/2 bedeli) 15.000 YTL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Dosyada mevcut belgelere göre; 16.11.2000 tarihli Noter satış vaadi sözleşmesi, dava dışı Muhsin ve davacı arasında düzenlenmiştir. Satış vaadine konu taşınmaz, daha evvel davalının babası (tapuda malik olan) İzzet ve dava dışı Muhsin arasındaki 30.07.1980 tarihli Noter satış vaadi sözleşmesine konu olmuştur. Davalının babası İzzet, 1988 tarihinde ölmüştür (Davalı Rafet, iki mirasçısından birisidir).

Davacı ile davalıların murisi arasında bir satış vaadi sözleşmesi bulunmamaktadır. Davalının murisi İzzet dava dışı Muhsin'e, Muhsin de taşınmazın satışını davacıya vaat etmiştir.

Dava, taşınmazın tapuda üçüncü şahsa devri nedeniyle malik İzzet mirasçısına karşı açılmıştır.

Mahkemece, davacının dayandığı satış vaadi sözleşmesi alacağın temlikini sağladığından taşınmazın bedeline ilişkin de bir talep hakkının varlığı nedeniyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Satış vaadi sözleşmesi ile temlik edilen; taşınmazın mülkiyetinin geçirimini talep hakkıdır. Satış vaadi sözleşmesinde, sözleşmenin ihlali halinde taşınmazın bedeline yahut tazminine ilişkin hakkın da temlik edildiğine dair bir hüküm yer almayıp, alacağın temlikinde belirli, muayyen bir hakkın temliki bahis konusudur. Alacağın temliki (BK m. 162-172) yoluyla borç ilişkisinin devri mümkün değildir.

Davacı, satış vaadine ilişkin sözleşmeden doğan hakkını akidine ileri sürebilir. Davacı ile davalı arasında bir satış vaadi sözleşmesi bulunmaması; taşınmazın bedelinin tazminine ilişkin alacağın temliki de gerçekleşmediği nedeniyle davanın reddi gerekirken, davanın yazılı nedenlerle kabulü doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA