kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
2. Ceza Dairesi 2008/2760 E.N , 2008/8061 K.N.

İlgili Kavramlar

ETKİLİ EYLEM
MAHKEMENİN TAKDİRİNE BAĞLI İSTEK VE DURUMLAR HAKKINDA VERİLEN KARARLAR
SÖVME

İçtihat Metni

Etkili eylem ve sövme suçlarından sanık S.... B.....'in, 5237 sayılı TCK'nun 86/2, 125/1-4 ve 52 (2 kez) maddeleri gereğince 100.00 ve 140.00 YTL adli para cezaları ile, sanık T.... C.....'nun 5237 sayılı TCK'nun 125/1-4, 52.maddeleri uyarına 140.00 YTL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, 5272 sayılı Kanunun 231/5.maddesi uyarınca sanıklar hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair, (ŞEREFLİKOÇHİSAR) Sulh Ceza Mahkemesinin 13.06.2007 tarihli ve 2007/28-155 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 16.01.2008 gün ve 2007/2748 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay C.Başsavcılığının 15.02.2008 gün ve 2008/21135 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu;

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Şereflikoçhisar Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 28.03.2007 tarihindeki duruşmada Yargıtay bozma kararına uyulmasına karar verilmesine ve sanıkların birbirlerine karşılıklı olarak sövdüklerinin sabit olduğunun mahkeme gerekçesinde kabul edilmesine rağmen hüküm kısmında bu gerekçeyi karşılayacak biçimde 5237 sayılı TCK'nun 129/3 ya da lehe olan yasanın 765 sayılı Yasa olarak değerlendirilmesi halinde 765 sayılı TCK'nun 485/2.maddesi uygulanmadan yazılı biçimde hüküm tesis edilmesi ve ayrıca Yargıtay kararında belirtildiği üzere 765 sayılı Yasanın 485/2 ya da 5237 sayılı Yasanın 129/3.maddelerinin uygulanıp uygulanmayacağının kararda tartışılmamasında isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Mahkemece sanıkların hakaret suçlarını işledikleri sabit görülerek 5237 sayılı TCK'nun 125/1-4 ve 52.maddeleri uyarınca adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.

765 sayılı TCK'nun 485/2.madde-fıkrasında; "Eğer iki taraf karşılıklı olarak birbirlerini tahkir etmiş bulunurlarsa, mahkeme icabına göre iki taraf veya hangi tarafın sebebiyet verdiğini nazara alarak yalnız biri hakkında davayı ıskat edebilir",

5337 sayılı TCK'nun 129/3.madde fıkrasında da; "hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçebilir" şeklinde düzenlemeler getirilmiş bulunmaktadır. Bu maddelerden anlaşılacağı üzere; bu kurallar çerçevesinde uygulama yapmak hakimin takdirine bırakılmıştır.

Yargıtay Yüksek Ceza Genel Kurulu ile Ceza Dairelerinin duraksamasız uygulamalarına göre; kabul edip etmemek mahkemenin takdirine bağlı istek ve durumlar hakkında verilen kararlar kanun yararına bozma konusu olamazlar.

Bu açıklamalar karşıtında, yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteğinin REDDİNE 05.05.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA