kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
2. Ceza Dairesi 2008/31535 E.N , 2009/38112 K.N.

İlgili Kavramlar

DENETİM SÜRESİ
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
VEKALET ÜCRETİ

Özet
SANIĞIN DAHA ÖNCE KASITLI BİR SUÇTAN MAHKUM OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEMEZ.

USULÜNE UYGUN TEBLİGATA RAĞMEN DURUŞMALARA GELİP DAVAYA KATILMAYAN MÜŞTEKİ KURUM VEKİLİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKME-DİLEMEZ.

CEZASI ERTELENEN SANIK HAKKINDA ÖNGÖRÜLEN DENETİM SÜRESİNİN, KARARIN KESİNLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR.İçtihat Metni

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

I- Sanık hakkında mühür bozma suçundan kurulan mahkumiyet hük
münün sanık ve müdafii tarafından temyizi üzerine yapılan incelenmesinde;

Mühür bozma suçundan hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün; 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Kanun'un 3-B maddesi ile değişik 1412 sayılı CMUK'nın 305/1. maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından, sanık ve müdafiinin temyiz isteğinin aynı Kanun'un 317. maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,

II- Sanık hakkında elektrik hırsızlığı suçundan kurulan mahkumiyet
hükmünün sanık ve müdafii tarafından temyizi üzerine yapılan incelenme
sinde;

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı CMK'nın 231/6. maddesinin a bendinde yazılı "kasıtlı bir suçtan mahkum olmama" koşulunun bulunmaması nedeniyle sanık hakkında hükmün açık-lanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlenerek yapılan İnce-lemede;

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1- Müşteki kurum vekilinin usulüne uygun tebligata rağmen duruş
malara gelmediği ve davaya katılmadığı, katılma kararı da verilmediği halde,
sanık aleyhine vekalet ücretine hükmolunması,

2- TCK'nın 51/3. maddesi gereğince cezası ertelenen hükümlü hakkında
öngörülen denetim süresinin karar tarihinde başlayacağına dair TCK'nın 51.
maddesinde bir hüküm bulunmadığı gibi, aynı maddenin 4. fıkrası gereğince
hükümlü aleyhine bazı kısıtlamalara karar verildiğinde bunların yerine geti
rilmesinin ancak kararın kesinleşmesiyle mümkün olacağı ve aynı maddenin 8.
fıkrası gereğince denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak
geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağının düzenlendiği, bu ne
denle ertelemenin bir infaz rejimi olduğu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 4. maddesi gereğince de hükmün
infazı için kesinleşmesi gerektiğine dair düzenlemeler birlikte değerlendi
rildiğinde; cezası ertelenen sanık hakkında TCK'nın 51/3. maddesi gereğince
öngörülen denetim süresinin kararın kesinleşme tarihinde başlayacağı göze
tilmeden, karar tarihinden itibaren başlayacağının belirtilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak bu aykırılıkların aynı Kanun'un 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan,

Hüküm fıkrasından "katılan lehine vekalet ücreti hükmedilmesine ilişkin bölüm" ile hükmolunun hapis cezasının ertelenmesi nedeniyle 2 yıl denetim süresi belirlenmesine ilişkin kısımdan "karar tarihinden itibaren" cümlesinin çıkarılmasına, karar verilmesi suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONAN-MASINA), 13.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA