kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
21. Hukuk Dairesi 2008/14898 E.N , 2008/14753 K.N.

İlgili Kavramlar

KESİN HÜKÜM
ORMAN KADASTROSU

Özet
HER İKİ DAVANIN SEBEBİNİN FARKLI OLMASI NEDENİYLE, MAHKEMENİN DAVA KONUSU YERE İLİŞKİN ÖNCEKİ KARARI KESİN HÜKÜM OLUŞTURMAZ.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tapu iptali-tescil ve beyanlar hanesindeki 2/B madde şerhi konulması davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı Hazine vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı Hazine, K... Köyü 1315 sayılı parselin 1949 yılında kesinleşen orman kadastrosunda orman sınırları içinde iken, 1986 yılında kesinleşen 2/B madde uygulaması ile Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığını ileri sürerek, davalı adına olan tapu kaydının iptali ile Hazine adına tescilini ve tapunun beyanlar hanesine 2/B madde şerhinin konulmasını istemiştir. Mahkemece, davanın kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm, davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 6831 sayılı Yasa'nın kesinleşen 2/B madde uygulamasına dayalı tapu iptali, tescil ve tapu kaydının beyanlar hanesine 2/B madde şerhi verilmesine ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde, 1949 yılında ve seri bazda yapılarak kesinleşen orman kadastrosu ile daha sonra 1986 yılında yapılarak 27.05.1987 tarihinde ilan edilerek kesinleşen aplikasyon ve 2/B madde uygulaması bulunmaktadır.

Keşifte bilgisine başvurulan orman ve fen bilirkişiler birlikte düzen-ledikleri raporda; dava konusu parselin 1949 yılında yapılan orman kadast-rosunda orman sınırları içinde iken, 27.05.1987 tarihinde ilan edilen 6831 sayılı Yasa'nın 3302 sayılı Yasa ile değişik 2/B madde uygulamasıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığını açıklamışlardır.

Mahkemece, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.09.1971 tarih ve 1971/ 135-275 sayılı tescil kararının, Hazine'yi bağlayan kesin hüküm niteliğinde olduğu nedeniyle, Hazine'nin davasının reddine karar verilmişse de, 1971/135-275 sayılı dosyanın SEKA'ya gönderilmesi nedeniyle dosya içine konulan mahkeme karan örneği incelendiğinde, davalının bayii Necipln taşınmazın 1949 tahdidinin içinde iken 1971 yılında tescil davası açtığı, mahkeme kararının gerekçesinde; keşif tarihinden çok önce kesinleşen orman kadastro haritasının uygulandığı ya da orman araştırması yapıldığı konusunda hiçbir bilginin bulunmadığı, bu konuda bilirkişilerden rapor alınmadığı, dinlenen tanıkların dava konusu taşınmazın Hazine arazisi ve köy merası niteliğinde olmadığı ve davacının kullanımında olduğu konusundaki beyanlarının esas alınarak, taşınmaz o tarihte orman sınırları içinde olduğu ve Medeni Yasa'nın 713. (639) maddesi gereğince Orman Yönetimi yasal hasım olduğu halde Orman Genel Müdürlüğü'ne husumet yöneltilmediğinden tescil kararının Orman Yöneb'mi'ni bağlamayacağı, tescil kararı ile 1949 yılında kesinleşen orman kadastrosunun iptal edilmemesi nedeniyle geçerliliğini sürdürdüğü, işte dava konusu taşınmazın kesinleşen orman sının İçinde iken 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kayıp etmesi nedeniyle 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman rejimi dışına çıkartıldığı ve işlemin kesinleştiği, taşınmazın Hazineye intikal etme nedeninin taşınmazın orman kadastro sınırı içinde kalması olduğu ve temyize konu davada Hazine, taşınmazın 1949 tah-didi içinde iken, kesinleşen 2/B madde uygulamasıyla orman sınırları dışına çıkarıldığını ileri sürerek, Hazine adına tescilini istediğine göre, her iki davanın hukuki sebeplerinin farklı olması nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.09.1971 gün ve 1971/135-275 sayılı kararının HYUY'nin 237. maddesi gereğince kesin hüküm oluşturmayacağı gözetilerek, davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Yukanda agklanan nedenlerle; davacı Hazine'nin temyiz itirazlannın kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 10.11.2008 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA