kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
20. Hukuk Dairesi 2008/737 E.N , 2008/3133 K.N.

İlgili Kavramlar

ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ
ÖNCESİ ORMAN OLAN YERLER
YOLSUZ TESCİL

Özet
KADASTROCA OLUŞTURULAN TAPU KAYDININ, TAŞINMAZ ORMAN SINIRLARI İÇİNDE İKEN OLUŞTURULDUĞUNDAN YOLSUZ TESCİL NİTELİĞİNDE OLUP, BU TÜR TAPULAR MALİKİ YARARINA BİR HAK SAĞLAMAZ.


İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı Hazine ile davalı Ahmet ve arkadaşları tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı Hazine, 04.03.1998 tarihli dilekçesinde B... İlçesi Çayağzı Köyü 34 sayılı 5500 m2 yüzölçümlü parselin kesinleşen orman sınırı içinde iken orman sınırları dışına çıkartıldığından davacılar adına yolsuz olarak oluşturulan tapu kaydının iptaline, Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne, 34 parselin A=1875 m2'lik bölümünün tapusunun iptaline, Hazine adına tesciline, kalan 3625 m2'lik bölüm orman rejimi dışına çıkartılmadığından bu bölüme yönelik talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı Hazine ile davalılardan Orhan, Sait, Ahmet ve arkadaşları tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, öncesi orman olan ve nitelik kaybı nedeniyle orman rejimi dışına çıkartılan taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir. Dava konusu parsel 1970 yılında tapulama sonucu oluşturulmuş, intikal ve satış sonucu davalılara geçmiştir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 1942 yılında 3116 sayılı Yasa'ya göre yapılan ilk orman kadastrosu ile 1982 yılında yapılıp kesinleşen 6831 sayılı Yasa'nın 1744 sayılı Yasa ile değişik 2. madde uygulaması bulunmaktadır.

İncelenen dosya kapsamına, toplanan delillere göre davacı Hazine 1744 sayılı Yasa'nın 2. maddesi uygulaması sonucu Hazine adına orman rejimi dışına çıkartılan taşınmazın tapusunun iptali istemi ile dava açtığı, çekişmeli taşınmazın (A) ile gösterilen 1875 m2'lik bölümünün 1942 yılında yapılan orman sınırı içinde iken, 1982 yılında 6831 sayılı Yasa'nın 1744 sayılı Yasa ile değişik 2. maddesine göre Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı, 3625 m2'lik bölümün 1942 yılında yapılan orman sınırı dışında kaldığı, iptali istenilen davalılara ait 1970 yılında genel arazi kadastrosu sonucu Mart 1956 tarih 11 nolu 1838 m2 yüzölçümlü çalılık, Kara Mehmet, Araba yolu sınırlı tapu kaydı uygulanması ile tapu kaydı değişir sınırlı olması nedeniyle 3402 sayılı Yasa'nın 20/c maddesi gereğince yüzölçümüne değer verilerek kapsam tayin edileceğinden orman rejimi dışına çıkartılan bölümün revizyon tapusu kapsamında kaldığının kabul edilemeyeceği, sınırda E... Burnu Devlet Ormanı bulunduğu, taşınmazın orman sınırı dışına çıkartılan bölümü hakkında kadastroca oluşturulan tapu kaydının, taşınmaz orman sınırı içinde iken oluşturulduğundan yolsuz tescil niteliğinde olması nedeniyle bu tür tapuların 1744 sayılı Yasa uygulamasında maliki yararına bir hak sağlamayacağı, özel mülkiyete konu olmayan yerlerin özel mülk olarak tapuya tescil edilmesi, taşınmazın özde orman olma niteliğini değiştirmeyeceğinden tapu maliklerinin MY'nin 1023. maddesinden yararlanamayacağı, Hazine davasının orman rejimi dışına çıkartılan bölümle ilgili olup, orman rejimi dışına çıkartılmayan bölümle ilgili olarak 4785 sayılı Yasa ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer iddiası ile açılan bir davasının bulunmadığı gözönünde bulundurularak hüküm kurulduğuna göre, davacı Hazine ile davalı Ahmet ve arkadaşlarının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), onama harcının gerçek kişilere yükletilmesine, Hazine'den harç alınmasına yer olmadığına 28.02.2008 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA